Translation of "protection against use of later identical or similar mark" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Against - translation : Identical - translation : Later - translation : Mark - translation : Protection - translation : Similar - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The prohibition from using identical or similar signs is against the reproduction or extended to goods or services which are not similar to those for which the imitation of his trade mark trade mark is registered if such use takes unfair advantage of, or is throughout the Curopean detrimental to. the distinctive character or the repute of the trade mark.
Door het feit dat een teken binnen de Europese Unie al een goede merA voor Aet geAele grondgeBied reputatie heeft, wordt de bescherming groter.
(d) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier collective trade mark conferring a right which expired within a period of a maximum of three years preceding application
d) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder collectief merk waaraan een recht verbonden was dat ten hoogste drie jaar vóór het depot is vervallen
(e) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier guarantee or certification mark conferring a right which expired within a period preceding application the length of which is fixed by the Member State
e) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder garantie of kwaliteitsmerk waaraan een recht verbonden was dat vervallen is binnen een termijn voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving van het merk, waarvan de duur door de Lid Staat wordt vastgesteld
Support the grouping of projects pursuing identical, similar and or complementary aims.
Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en of complementaire doelstellingen ondersteunen.
any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
(a) if it is identical with an earlier trade mark, and the goods or services for which the trade mark is applied for or is registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected
a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven
The Community trade mark gives its proprietor the right to prohibit third parties from using identical or similar signs to those covered by the trade mark without his consent throughout the European Union.
Het Gemeenschapsmerk verschaft de houder voor het gehele grondgebied van de Europese Unie het recht om derden te verbieden een ongeoorloofd gebruik
(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
You mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered
dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
(a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered
a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
Later he can reproduce identical molecules in any shape or quantity.
Vervolgens kan hij het reproduceren, in elke vorm en hoeveelheid.
(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected
a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven
In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the proprietor of a later registered trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later trade mark.
In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.
In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the proprietor of a later Community trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later Community trade mark.
In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een jonger Gemeenschapsmerk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.
Use of the trade mark with the consent of the proprietor or by any person who has authority to use a collective mark or a guarantee or certification mark shall be deemed to constitute use by the proprietor.
Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door een ieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.
(ii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (c)
ii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), is vastgesteld
(iii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (d).
iii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), is vastgesteld.
of products or services identical or similar to the product or service which is the subject of an obstacle to trade, or
van produkten of diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met het produkt of de dienst die het voorwerp vormt van een belemmering voor het handelsverkeer,
(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.
b) kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.
They use everything you tell them against you later.
Alles wat je zegt wordt later tegen je gebruikt. Wat je zegt is niet veilig bij hen.
any sign which is identical or similar to the trademark in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trademark.
Bekende handelsmerken
the customs value, determined at or about the same time of identical or similar goods produced in any third country,
de douanewaarde van in enig derde land vervaardigde identieke of soortgelijke goederen, vastgesteld op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip
technical measures to reduce the emission of electromagnetic fields including, where necessary, the use of interlocks, shielding or similar health protection mechanisms
technische maatregelen om de emissie van elektromagnetische velden te beperken, waar nodig ook door het gebruik van blokkering, afscherming of soortgelijke mechanismen ter bescherming van de gezondheid
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
The level, consistency and duration of control or protection or other intended effects must be similar to those resulting from the use of suitable reference products.
Inzake intensiteit, uniformiteit en persistentie van bestrijding, bescherming of andere gewenste effecten moeten soortgelijke resultaten worden bereikt als bij toepassing van geschikte referentiemiddelen.
Uniform technical prescriptions concerning the protection of motor vehicles against unauthorized use
Indien een partij van invoer bepaalt dat een in deze bijlage opgenomen bijzondere voorwaarde niet langer nodig is, stelt die partij de andere partij overeenkomstig artikel 26.5 in kennis dat zij die bijzondere voorwaarde niet langer zal toepassen op de invoer uit de andere partij.
(e) aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
e) gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
They also provide effective protection against the arbitrary use of and the abuse of power and against corruption.
Verder zijn zij een doeltreffende bescherming tegen willekeur, machtsmisbruik en corruptie.
Mark in use
Markeren als gebruikt
Uniform provisions concerning the protection of motor vehicles against unauthorized use (Immobilizer only)
Klassieke varkenspest
Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark
De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een Lid Staat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3.11.3 Consequently, the proposal does not offer uniform protection for the rights of proprietors to use their trade marks or for consumers, when they are affected by the inappropriate or fraudulent use of a commercial trade mark.
3.11.3 Bijgevolg wordt in het voorstel voor een richtlijn geen uniforme bescherming geboden voor de rechten van houders om hun merken te gebruiken noch voor consumenten wanneer zij worden getroffen door het onrechtmatige of frauduleuze gebruik van een handelsmerk.
(i) extend the definition of counterfeit goods all goods are to be considered counterfeit which improperly bear a mark that is identical with or is in fact indistinguishable from a currently valid or registered trade mark
Dank zij het feit dat bepaalde amendementen van de Commissie landbouw zijn aangenomen, heeft het Parlement een versterkte kontrole voor de invoer van soortgelijke produkten voorgesteld. We prijzen ons dus erg gelukkig dat de amendementen van de Britse Conservatieven, die de V.D.N, gelijk wilden schakelen met alle likeurwijnen, zijn verworpen.
The responsible offices of the Parties shall refuse the registration of a trade mark for a wine, spirit drink or aromatised wine which is identical with, or similar to, or contains or consists of a reference to a geographical indication protected under Article 4 of Title I of this Agreement if its use would lead to any of the situations referred to in Article 6(5).
stellen elkaar op de hoogte van het voornemen nieuw beleid vast te stellen of bestaand beleid te wijzigen, bijvoorbeeld op het gebied van de volksgezondheid of het consumentenbeleid, wanneer dit gevolgen heeft voor de sector wijn, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen
because of the diplomatic or similar nature of their intended use
wegens de diplomatieke of soortgelijke aard van de bestemming ervan
Sanctions for non use of a trade mark in legal or administrative proceedings
Sancties wegens het niet gebruiken van een merk in gerechtelijke of administratieve procedures
However, a registered mark which is identical or similar to a PGI or PDO and which has been used during the last five years on products affected by the PGI or PDO may, if the owner can provide documented evidence of such use, continue to be used for a maximum period of two years after the entry into force of the present Regulation.
Geregistreerde merken die identiek zijn met of gelijken op B.G.A.'s of B.B.O.'s en die gedurende de laatste vijf jaar gebruikt zijn voor produkten die de bedoelde benamingen dragen, mogen echter nog worden gebruikt gedurende een termijn van maximaal twee jaar na inwerkingtreding van de verordening, mits de merkgerechtigde het gebruik ervan met behulp van documenten kan aantonen.
Regulations governing use of the mark
Reglement van het merk
Travellers rightly demand a certain degree of safety in hotels and similar accommodation, including protection against the danger of fire.
Dat is de reden waarom de Liberale en Democratische Fractie zich schaart achter de andere argumenten die zijn geformuleerd in het advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger om de aanbeveling om te zetten in een richtlijn en niet in een verordening.
(609) It was found that all flanges have identical characteristics or similar physical and technical characteristics, uses and applications.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben.

 

Related searches: Protection Against Use Of Later Identical Or Similar Mark - Identical Or Similar - Identical Or Similar To Those - Similar If Not Identical - Projects Similar Or Identical To - Identical And Similar - Identical With Or Similar To - Similar But Not Identical - Identical With Similar To - Identical Or Substantially Similar -