Translation of "provisioning and de provisioning of users" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
However one problem of cloud service provisioning is that it is not instantaneous.
Telecom In de telecomwereld is provisioning het verlenen van telecomdiensten aan een klant.
Social policy, provisioning, and protection must therefore be integral to development and poverty reduction strategies.
Het sociaal beleid, de voorziening in de basisbehoeften en deze bescherming moeten daarom een integraal onderdeel vormen van de strategieën om de ontwikkeling op gang te brengen en de armoede terug te dringen.
information systems or databases for pre ordering, provisioning, ordering, maintaining and repair requests, and billing
informatiesystemen of databanken voor reservering, levering, bestelling, onderhouds en herstelverzoeken en facturering
7. the supply of goods for the fuelling and provisioning of aircraft referred to in paragraph 6
7 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de in punt 6 bedoelde luchtvaartuigen
Reviews of collateral, provisioning and exposures have started and will be completed by the end of the summer.
De toetsingen van onderpand, voorzieningen en blootstellingen zijn van start gegaan, en zullen tegen het eind van de zomer worden afgerond.
We have noted that capital and provisioning measures have been taken since the exercise was announced.
We hebben vastgesteld dat er, sinds de exercitie werd aangekondigd, kapitaal en voorzieningenmaatregelen zijn genomen.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
het vrije verkeer van kapitaal inzake kredieten in verband met commerciële transacties of met het verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een van de partijen deelneemt, en
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Een geschil wordt geacht te zijn beslecht wanneer de Samenwerkingsraad een bindend besluit heeft genomen waarbij het geschil wordt beslecht, zoals bedoeld in artikel 277, of wanneer hij heeft verklaard dat het geschil is beëindigd.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Investeringen
Using SAN storage QoS is in contrast to using disk over provisioning in a SAN environment.
Dit initiatief leidde tot de ontwikkeling van het SAN en de introductie ervan in 1994.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogstuig
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
Belastingen
(4) the Guarantee Fund attained its target amount on 31 December 1997 and therefore the provisioning rate should be reviewed
(4) Overwegende dat het Garantiefonds zijn streefbedrag op 31 december 1997 heeft bereikt en dat het voorzieningspercentage bijgevolg opnieuw moet worden bezien
The provisioning rate shall be reviewed when the Fund reaches its target amount, and in any case no later than the end of 1999.
Het voorzieningspercentage wordt opnieuw bezien wanneer het Fonds het streefbedrag heeft bereikt, en in elk geval vóór eind 1999.
(13) The downturn is impacting on loan portfolios with a lag and the growing share of non performing loans has been raising banks' impairment and provisioning costs.
(13) De economische neergang werkt met vertraging door in de leningenportefeuilles en het stijgende aantal dubieuze leningen heeft de kosten van waardeverminderingen en voorzieningen voor de banken doen toenemen.
Most are non violent and they fall into two broad categories active engagement with ethnic rivalries and religious beliefs and fair, transparent economic development and provisioning of services.
De meeste zijn geweldloos en vallen in twee globale categorieën actieve bemoeienis met etnische twisten en religieuze overtuigingen en eerlijke, transparante economische ontwikkeling en het beschikbaar stellen van diensten.
Increased supply found a ready demand as investors turned to marketbased investments as a means of bolstering risk adjusted returns on savings and for provisioning for retirement .
Dit grotere aanbod vond gretig aftrek omdat beleggers meer en meer een beroep deden op investeringen tegen marktvoorwaarden als middel om de naar risico gewogen opbrengst van hun spaargelden te verhogen en pensioenvoorzieningen te financieren .
3.3 Other issues First , specific attention has been devoted to recent developments which have taken place in industry wide practice for the provisioning for bad and doubtful loans .
3.3 Andere aangelegenheden Ten eerste werd bijzondere aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in bedrijfstakomvattende praktijken met betrekking tot voorzieningen voor dubieuze en twijfelachtige leningen .
2 The effective provisioning rate shall be calculated annually by the Commission, taking into account, where applicable, the initial phase of constitution of a provision pursuant to Article 204(1).
Het effectieve voorzieningspercentage wordt jaarlijks berekend door de Commissie, die daarbij rekening houdt, in voorkomend geval, met de initiële fase van vorming van een voorziening overeenkomstig artikel 204, lid 1.
In recent weeks, banks processes and accounting related policies have been reviewed and the relevant information has been collected for the selection of samples for the credit file review and the collective provisioning analyses.
In de afgelopen weken zijn processen en met de financiële verslaglegging verband houdend beleid bij de banken bekeken en is de relevante informatie verzameld voor de selectie van steekproeven voor de toetsing van kredietdossiers en de analyses van collectieve voorzieningen.
(16) Regulation (EC, Euratom) No 1149 99(6), revised the target amount and the provisioning rate for the Loan Guarantee Fund established by Regulation (EC, Euratom) No 2728 94(7)
(16) Bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1149 1999(6) zijn het streefbedrag en het voorzieningspercentage voor het Garantiefonds voor leningen als vastgesteld bij Verordening (EG, Euratom) nr. 2728 94(7) herzien.
First , further convergence of the rules on country risk provisioning is considered desirable , but the obstacles to the pursuit of this objective are fully recognised ( particularly the absence of harmonisation of accounting and taxation rules ) .
Ten eerste wordt erkend dat verdere convergentie van de voorschriften ten aanzien van voorzieningen voor het landenrisico wenselijk is , maar de problemen bij de verwezenlijking van deze doelstelling worden evenzeer erkend ( met name het ontbreken van harmonisatie van regulering inzake waardering en resultaatbepaling alsmede van belastingwetgeving ) .
4. the supply of goods for the fuelling and provisioning of vessels (a) used for navigation on the high seas and carrying passengers for reward or used for the purpose of commercial, industrial or fishing activities
4 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de navolgende schepen a ) schepen voor de vaart op volle zee waarmee passagiersvervoer tegen betaling plaatsvindt of die worden gebruikt voor de uitoefening van enigerlei industriële , handels of visserijactiviteit
fishing related activities means any operation in support of, or in preparation for fishing activities, including landing, packaging, processing, transhipping or transporting of fish, as well as provisioning of personnel, fuel, gear and other supplies
visserijgerelateerde activiteiten alle activiteiten ter ondersteuning of voorbereiding van visserijactiviteiten, met inbegrip van het aanlanden, verpakken, verwerken, overladen of vervoeren van vis, alsmede het leveren van personeel, brandstof, vistuig en andere benodigdheden
This means the end of shore based activities, boat repairs, the provisioning of vessels, canning factories and oil factories, which is to say that a whole economic sector is currently paralysed as a result of this.
Anders gezegd, heel de economische sector ligt stil omdat er niet meer wordt gevist.
The governments of the Community Member States come here wearing their Community hats, but they are too stingy to give a penny piece for the smallholders, the unemployed, or for provisioning aid.
De regeringsleiders van de Lid Staten van de EEG komen hier binnen met hun communautaire hoed op en zij beknibbelen op iedere drachme die bestemd is voor de kleine boeren, de werklozen en de voedselhulp.
The important thing here is that this is not a one way trip, as in most dung beetles. The trip here is repeated back and forth between a provisioning site and a nest site.
Belangrijk is, dat het geen enkele reis is zoals bij de meeste mestkevers. De reis wordt herhaald, op en neer tussen de bevoorradingsplek en de mestvoorraad.
This applies in particular to the roll out of new service in the local access network, access to unbundled local loops, availability of collocation space, provision of leased transmission capacity for access to collocation sites, ordering, provisioning, quality and maintenance procedures.
Dit geldt met name voor de invoering van een nieuwe dienst op het aansluitnet, toegang tot ontbundelde aansluitnetten, beschikbaarheid van collocatieruimte, levering van gehuurde transmissiecapaciteit voor toegang tot collocatieplaatsen en bestel , leverings , kwaliteits en onderhoudsprocedures.

 

Related searches: Provisioning And De-provisioning Of Users - Provisioning Users - Provisioning Of Users - Users And Non-users - Home Users And Business Users - Both Users And Non-users - From Users To Users - Converting Users To Users - Replace 5 Users To 55 Users - \users\all Users -