Translation of "public sector stakeholders" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Public - translation : Public sector stakeholders - translation : Sector - translation : Stakeholders - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Public and other stakeholders
Publieke en andere actoren
Alerts, advisories and information notes must be issued to help public and private sector stakeholders protect key infrastructure systems.
Waarschuwingen, adviezen en informatie moeten belanghebbenden uit de openbare en de particuliere sector helpen bij de beveiliging van belangrijke infrastructuursystemen.
An ongoing evaluation will facilitate learning processes amongst all stakeholders involved, and contribute to capacity building within the public sector.
Een continue evaluatie zal de leerprocessen bij alle belanghebbenden vergemakkelijken en zal bijdragen aan de capaciteitsopbouw in de overheidssector.
All the stakeholders should be directly involved in the pharmacovigilance process it means professionals, relevant public sector bodies and patients themselves.
Alle actoren moeten rechtstreeks worden betrokken bij het geneesmiddelenbewakingsproces niet alleen gezondheidswerkers en de bevoegde overheidsinstanties, maar ook de patiënten zelf.
Stakeholders Corporates , SMEs , public administrations , consumers , vendors
Belanghebbenden Ondernemingen , MKB , overheden , consumenten en verkopers
Public sector
Overheid
building a public private partnership with industrial stakeholders.
een publiek privaat partnerschap met stakeholders uit het bedrijfsleven.
(public sector only)
(alleen overheid)
5.18 Engaging with Stakeholders, Civil Society and the Public
5.18 Participatie van belanghebbende partijen, het maatschappelijk middenveld en het publiek
Action EC, MS, Relevant stakeholders develop strategies for private sector procurement.
Actie EG, lidstaten en relevante belanghebbenden ontwikkelen strategieën voor aankoopopdrachten in de particuliere sector.
The proposal again talks about public sector documents instead of public sector information.
Het voorstel rept verder van overheidsdocumenten in plaats van overheidsinformatie.
In addition , the Commission and the ECB stress that it is important that all relevant stakeholders , in particular the public sector , contribute to achieving SEPA .
Daarnaast benadrukken de Commissie en de ECB dat het belangrijk is dat alle relevante belanghebbenden , in het bijzonder de publieke sector , bijdragen aan de verwezenlijking van het SEPA .
In addition, the Commission and the ECB stress that it is important that all relevant stakeholders, in particular the public sector, contribute to achieving SEPA.
Daarnaast benadrukken de Commissie en de ECB dat het belangrijk is dat alle relevante belanghebbenden, in het bijzonder de publieke sector, bijdragen aan de verwezenlijking van het SEPA.
(a) broadly reflect the main focus of their strategy and the socio economic composition of the area through a balanced representation of the main stakeholders, including private sector, public sector and civil society
(a) geven het voornaamste aandachtspunt van hun strategie en de sociaaleconomische samenstelling van het betrokken gebied weer door te zorgen door een evenwichtige vertegenwoordiging van de voornaamste belanghebbende partijen, onder meer uit de particuliere en de openbare sector en uit het maatschappelijk middenveld
5.5 Public Sector, Private Sector and Individual Engagement
5.5 Engagement van overheid, bedrijfsleven en de individuele burger
3.5 The public sector
3.5 De publieke sector
1 (public sector only)
1 (alleen overheid)
4.4 The public sector
4.4 De publieke sector
Basic public sector services
Elementaire publieke voorzieningen
Public sector bodies simply want more money for the use of public sector information.
Overheidsorganen willen gewoon meer geld zien voor het gebruik van overheidsinformatie.
extensive dialogue with stakeholders, raising environmental awareness and public participation
een uitvoerige dialoog met de belanghebbenden, ter versterking van het milieubewustzijn en deelname van het publiek
Public contracts between entities within the public sector
Overheidsopdrachten tussen entiteiten in de overheidssector
Education health public sector Education Hospitals and health centres Laboratories Public sector administration Fire brigades
Onderwijs gezondheidszorg overheid Onderwijs Ziekenhuizen en gezondheidscentra Laboratoria Overheidssector openbaar bestuur Brandweer
4.6 The move towards more integrated IP based networks both in business as well as in the public sector, will have far reaching implications for the interplay between stakeholders enterprises, public authorities and citizens.
4.6 De ontwikkeling in de richting van meer geïntegreerde IP gebaseerde netwerken, zowel in het bedrijfsleven als in de overheidssector, heeft verstrekkende gevolgen voor de interactie tussen alle belanghebbenden bedrijven, overheden en burgers.
(b) the authorities, stakeholders, and the public likely to be concerned
(b) de waarschijnlijk bij de zaak betrokken autoriteiten, belanghebbenden en bevolking
5.1 Community development policy is a public policy involving many stakeholders.
5.1 Bij de uitvoering van het Europese ontwikkelingsbeleid is een groot aantal actoren gouvernementele en niet gouvernementele betrokken.
(4) Reform the public sector.
(4) De overheidssector hervormen.
Access to public sector information
Toegang tot overheidsinformatie
Public School, Sector 6, L.R.D.A.V Public School, Gandarpur, D.A.V.
Het is één van de oudste steden van India, bestaat al sinds het jaar 989 en heeft een rijke geschiedenis.
Achievement (in ) Private Sector Public Sector Universities No profit insitutions
Privésector Overheidssector Universiteiten Non profit instellingen
Execution (in ) private sector public sector universities No profit institutions
Volgens de nomenclatuur voor de ontleding en vergelijking van wetenschapsbegrotingen en programma's (NABS 1983), vgl.
Traditional practice in public sector bodies in exploiting public sector information has developed in very disparate ways.
De traditie van overheidsinstanties met betrekking tot het gebruik van overheidsinformatie heeft zich zeer verschillend ontwikkeld.
Both proposals received very strong support from stakeholders during the public consultation.
Beide voorstellen hebben tijdens de publieke consultatie uitgesproken steun van stakeholders gekregen.
Article 12 Public contracts between entities within the public sector
Specifieke situaties
Central banks Public sector Private sector International and suprana tional institutions
Centrale banken Publieke sector Particuliere sector Internationale en suprana tionale instellingen
Private sector capital flows now dwarf traditional public sector aid flows.
De kapitaalstromen van de particuliere sector laten de traditionele ontwikkelingshulp van de publieke sector inmiddels ver achter zich.
Public sector International and supranational institutions .
Centrale banken Publieke sector Private sector3 ) Internationale en supranationale instellingen
4.4 EFP in the public sector
4.4 FPW in de publieke sector
Accessibility of public sector bodies' websites
Toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties
accessibility of public sector bodies' websites
toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties
Accessibility of public sector body websites
Toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties
Accessibility of public sector body websites
Toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties
Accounting systems in the public sector.
Boekhoudsystemen in de overheidssector
Better use of public sector information
Een beter gebruik van informatie uit de publieke sector
The public sector was notoriously mismanaged.
De overheidssector werd duidelijk slecht beheerd.

 

Related searches: Public Sector Stakeholders - Public Sector And Private Sector - Private Sector Stakeholders - Stakeholders In The Sector - Sector Stakeholders - Health Sector Stakeholders - Stakeholders From The Private Sector - Public Stakeholders - Public And Private Stakeholders - Public Consultation Of Stakeholders -