Translation of "pursue hedging strategy" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Hedging - translation : Pursue - translation : Strategy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An entity s documentation of its hedging strategy includes its procedures for assessing effectiveness.
In de documentatie van de afdekkingsstrategie van een entiteit zullen ook de procedures voor beoordeling van de effectiviteit worden opgenomen.
the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy)
het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit) of
The hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy).
Het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit).
This is not why we pursue this strategy.
Daarom volgen wij deze strategie niet.
Hedging
Afdekking
European technological community to pursue an over all European strategy.
Met name met de programma's ESPRIT, RICE, BRIKE heeft de Gemeenschap bewezen dat zij doeltreffend is en openstaat voor de behoeften van het bedrijfsleven.
Hedging Instruments
Afdekkingsinstrumenten
What strategy should the European Union pursue in relations with these regimes?
Welke strategie moet de Europese Unie volgen in de betrekkingen met dergelijke regimes?
Designation of hedging instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Designation of Hedging Instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Hedging (paragraphs 71 102)
Afdekking (alinea 71 tot en met 102)
We intend, at the same time, to pursue a similar strategy towards Ukraine.
Wij zijn van plan tegelijkertijd eenzelfde strategie toe te passen ten opzichte van Oekraïne.
To this end, we shall pursue our strategy of strengthening the Barcelona process.
Daarom zullen wij onze strategie voor de versterking van het proces van Barcelona voortzetten.
That is the vitally important and utterly fundamental strategy that we must pursue.
Dat is een belangrijk gegeven en tevens de basisstrategie die wij zullen aanhouden.
A dynamic hedging strategy that assesses both the intrinsic value and time value of an option contract can qualify for hedge accounting.
Een dynamische afdekkingsstrategie waarbij zowel de intrinsieke waarde als de tijdswaarde van een optiecontract worden beoordeeld, kan voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting.
What strategy does the presidency intend to pursue in order to achieve this objective?
Welke strategie denkt het voorzitterschap nu te gaan volgen om dit doel te bereiken?
Hedging Instruments (paragraphs 72 77)
Afdekkingsinstrumenten (alinea 72 tot en met 77)
Thus, a hedging relationship is designated by an entity for a hedging instrument in its entirety.
Bijgevolg wordt door een entiteit een afdekkingsinstrument als geheel aangewezen voor een afdekkingsrelatie.
A proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the notional amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship.
Bij een afdekkingsrelatie kan een gedeelte van het gehele afdekkingsinstrument, zoals 50 van het referentiebedrag, worden aangewezen als het afdekkingsinstrument.
Let us not pursue a defeatist strategy, but rather focus our efforts on actual improvement.
Laten wij geen nederlaagstrategie opzoeken, maar onze energie richten op daadwerkelijke verbetering.
Develop and adopt a comprehensive Energy Strategy pursue reforms and liberalisation of the energy sector.
Een uitgebreide energiestrategie ontwikkelen en goedkeuren hervormingen en de liberalisering van de energiesector nastreven.
so we're hedging our bets here.
we spreiden dus onze risico's.
Hedging relationships are of three types
Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties
Consequently, Sernam needs this linkage with partners to be able to pursue its express mail strategy .
Sernam heeft dus internationale partners nodig om haar strategie op het gebied van express vervoer verder te kunnen uitvoeren.
As such it is an important means to implement the EU Sustainable Development Strategy and to pursue the Lisbon Strategy, while also helping developing countries.
Het is bijgevolg een belangrijk instrument voor de uitvoering van de EU strategie voor duurzame ontwikkeling alsook van de Strategie van Lissabon, en tegelijkertijd voor het bieden van hulp aan de ontwikkelingslanden.
pursue a comprehensive strategy for active ageing, including the removal of incentives for early retirement where appropriate,
een brede strategie voor actief ouder worden bepalen, met inbegrip van afschaffing van regelingen voor vroegtijdige uittreding, waar zulks passend is
This is the strategy we must pursue, a strategy of dignity, for our dignity is also diminished by dishonesty such as that we are currently displaying.
Dat is dan ook de strategie die wij moeten nastreven, op waardige wijze, want ook wij worden in onze waardigheid aangetast wanneer men liegt zoals er momenteel gelogen wordt.
This hedging operation was of an exceptional nature .
Deze dekkingstransactie was van uitzonderlijke aard .
Accordingly, it can qualify as a hedging instrument.
Een gekochte optie kan dan ook in aanmerking komen als afdekkingsinstrument.
However, the hedging relationship may result in ineffectiveness that is recognised in profit or loss during the term of the hedging relationship.
De afdekkingsrelatie kan echter leiden tot ineffectiviteit die gedurende de looptijd van de afdekkingsrelatie in de winst en verliesrekening wordt verwerkt.
We intend to pursue this section of today's debate without delay and in line with our overall strategy.
Wij kunnen dan ook dit deel van het debat zonder voorbehoud en in overeen stemming met onze gezamenlijke strategie voortzetten.
At the inception of the hedge there is formal designation and documentation of the hedging relationship and the entity s risk management objective and strategy for undertaking the hedge.
Bij het afsluiten van de afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie formeel aangewezen en gedocumenteerd, evenals de doelstelling van de entiteit ten aanzien van risicobeheer en haar strategie bij het aangaan van de afdekkingstransactie.
However, a hedging relationship may not be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.
Een afdekkingsrelatie mag echter niet worden aangewezen voor slechts een deel van de tijd dat een afdekkingsinstrument uitstaat.
All of these considerations lead to the conclusion that a comprehensive strategy for space must pursue the following three objectives
Op grond van al deze overwegingen kan worden geconcludeerd dat in een uitgebreide strategie voor de ruimtevaart de volgende drie doelstellingen centraal moeten staan
We must pursue a correct and coherent industrial policy which is part of an overall economic strategy that is essential.
Wij kunnen er niet krachtig genoeg op ha meren dat de verdieping van de Gemeenschappelijke Markt een absolute noodzaak is.
In other words the bottom up and bottom down strategy which Mrs Dybkjær proposes to pursue seems sensible to me.
Met andere woorden de strategie die mevrouw Dybkjær voorstelt om tegelijkertijd een bottom up en een bottom down strategie te voeren lijkt mij zinvol.
When implementing that strategy, we will seek to pursue a constructive dialogue with the Government of Malaysia on these issues.
Bij de tenuitvoerlegging van die strategie zullen we streven naar een constructieve dialoog over deze kwesties met de regering van Maleisië.
(q) the prohibition of hedging or selling the retained interest
(q) het verbod op het afdekken of verkopen van het behouden belang
The way he's hedging, maybe the army didn't hold 'em!
Kon het leger ze soms niet houden?
derivative liabilities that are not accounted for as hedging instruments
afgeleide verplichtingen die administratief niet als afdekkingsinstrument worden verwerkt
The entity designates the interest rate risk it is hedging.
De entiteit wijst het renterisico aan dat zij aan het afdekken is.
However, the whole of the hedging instrument must be allocated to those repricing time periods because the Standard 6 does not permit a hedging relationship to be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.
Het afdekkingsinstrument dient echter in zijn geheel aan die renteherzieningsperioden te worden toegerekend omdat de standaard 6 niet toestaat dat een afdekkingsrelatie wordt aangewezen voor slechts een deel van een periode waarin een afdekkingsinstrument blijft uitstaan.
For example, if the entity s risk management strategy is to adjust the amount of the hedging instrument periodically to reflect changes in the hedged position, the entity needs to demonstrate that the hedge is expected to be highly effective only for the period until the amount of the hedging instrument is next adjusted.
Indien de strategie van de entiteit met betrekking tot risicobeheer bijvoorbeeld is om het bedrag van het afdekkingsinstrument periodiek aan te passen aan veranderingen in de afgedekte positie, dan moet de entiteit alleen aantonen dat de afdekking naar verwachting zeer effectief zal zijn voor de periode tot de eerstvolgende aanpassing van het bedrag van het afdekkingsinstrument.
All this demonstrates the failure of local authorities, the twelve governments and the EC Council to pursue a coordinated, overall strategy.
Een en ander toont duidelijk aan dat noch bij de nationale overheid noch bij de Raad sprake is van een echt, alomvattend plattelandsbeleid.
Mr President, we must continue to pursue a sustainable interregional strategy that puts the needs of the population to the fore.
Wat we moeten blijven volgen, mijnheer de Voorzitter, is een interregionale, duurzame strategie die de noden van de bevolking op de voorgrond stelt.

 

Related searches: Pursue Hedging Strategy - Both Hedging And Non-hedging Purposes - Hedging And Non-hedging Purposes - I Pursue Pursue Postgraduate Studies - Hedging Strategy - Hedging And Investment Strategy - Documented Hedging Strategy - Traditional Hedging Strategy Involves Purchasing A Standardized, Eurex - Risk Hedging Strategy - Currency Hedging Strategy -