Translation of "risk hedging strategy" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Hedging - translation : Risk - translation : Strategy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The entity designates the interest rate risk it is hedging.
De entiteit wijst het renterisico aan dat zij aan het afdekken is.
Sometimes the hedging instrument offsets only part of the hedged risk.
In sommige gevallen wordt met het afdekkingsinstrument slechts een deel van het afgedekte risico afgedekt.
An entity s documentation of its hedging strategy includes its procedures for assessing effectiveness.
In de documentatie van de afdekkingsstrategie van een entiteit zullen ook de procedures voor beoordeling van de effectiviteit worden opgenomen.
the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy)
het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit) of
The hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy).
Het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit).
At the inception of the hedge there is formal designation and documentation of the hedging relationship and the entity s risk management objective and strategy for undertaking the hedge.
Bij het afsluiten van de afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie formeel aangewezen en gedocumenteerd, evenals de doelstelling van de entiteit ten aanzien van risicobeheer en haar strategie bij het aangaan van de afdekkingstransactie.
In addition, the capital injection combined with the risk hedging guarantee provided double cover.
Bovendien zou de cumulatieve verstrekking van de kapitaalinjectie en de garantie in de vorm van het risicoschild tot een dubbele dekking leiden.
Hedging
Afdekking
A common risk strategy
Een gemeenschappelijke benadering van risico's
Hedging Instruments
Afdekkingsinstrumenten
The hedge is expected to be highly effective (see Appendix A paragraphs AG105 AG113) in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risk, consistently with the originally documented risk management strategy for that particular hedging relationship.
De afdekking is naar verwachting zeer effectief (zie bijlage A, alinea TL105 tot en met TL113) in het bereiken van compensatie van aan het afgedekte risico toe te rekenen veranderingen in reële waarde of kasstromen, en wel in overeenstemming met de oorspronkelijk gedocumenteerde strategie voor risicobeheer voor die bepaalde afdekkingsrelatie.
For example, if the entity s risk management strategy is to adjust the amount of the hedging instrument periodically to reflect changes in the hedged position, the entity needs to demonstrate that the hedge is expected to be highly effective only for the period until the amount of the hedging instrument is next adjusted.
Indien de strategie van de entiteit met betrekking tot risicobeheer bijvoorbeeld is om het bedrag van het afdekkingsinstrument periodiek aan te passen aan veranderingen in de afgedekte positie, dan moet de entiteit alleen aantonen dat de afdekking naar verwachting zeer effectief zal zijn voor de periode tot de eerstvolgende aanpassing van het bedrag van het afdekkingsinstrument.
The combination of risk hedging and capital injection was not essential since the former by itself would cover the risk of losses in the property sector.
De cumulatie van risicoschild en kapitaalinjectie zou niet noodzakelijk zijn, omdat de eerstgenoemde al de verliezen uit hoofde van de vastgoedactiviteiten moet dekken.
Designation of hedging instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Designation of Hedging Instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Hedging (paragraphs 71 102)
Afdekking (alinea 71 tot en met 102)
(115) The combination of risk hedging and capital injection was not essential since the former by itself would cover the risk of losses in the property sector.
(115) De cumulatie van risicoschild en kapitaalinjectie zou niet noodzakelijk zijn, omdat de eerstgenoemde al de verliezen uit hoofde van de vastgoedactiviteiten moet dekken.
A dynamic hedging strategy that assesses both the intrinsic value and time value of an option contract can qualify for hedge accounting.
Een dynamische afdekkingsstrategie waarbij zowel de intrinsieke waarde als de tijdswaarde van een optiecontract worden beoordeeld, kan voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting.
Hedging Instruments (paragraphs 72 77)
Afdekkingsinstrumenten (alinea 72 tot en met 77)
Thus, a hedging relationship is designated by an entity for a hedging instrument in its entirety.
Bijgevolg wordt door een entiteit een afdekkingsinstrument als geheel aangewezen voor een afdekkingsrelatie.
A proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the notional amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship.
Bij een afdekkingsrelatie kan een gedeelte van het gehele afdekkingsinstrument, zoals 50 van het referentiebedrag, worden aangewezen als het afdekkingsinstrument.
Simultaneously, a risk reduction strategy will be developed.
Tegelijkertijd zal een risicobeperkingsstrategie worden ontwikkeld.
an explanation about the purpose of the transaction and whether it is for the purposes of hedging against a risk or otherwise
een toelichting bij het doel van de transactie en de vraag of deze op risicoafdekking, dan wel op een ander oogmerk gericht is
The policies specified in designating and documenting the hedging relationship shall be in accordance with the entity s risk management procedures and objectives.
De grondslagen die zijn bepaald bij het aanwijzen en documenteren van de afdekkingsrelatie dienen in overeenstemming te zijn met de procedures en doelstellingen van de entiteit inzake risicobeheer.
50 EMEA risk management strategy 40 Work began together with the CPMP on the development of an EMEA risk management strategy in 2002.
40
so we're hedging our bets here.
we spreiden dus onze risico's.
Hedging relationships are of three types
Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties
Finalise and implement the EMEA risk management strategy and collaborate with heads of national authorities on the development of a European risk management strategy
Beheersing van de werklast, inachtneming van de termijnen en verbetering van de procedure voor het verstrekken van wetenschappelijk advies en verlenen van technische bijstand.
A held to maturity investment carried at amortised cost may be designated as a hedging instrument in a hedge of foreign currency risk.
Een tot einde looptijd aangehouden belegging die tegen geamortiseerde kostprijs wordt gewaardeerd kan als een afdekkingsinstrument worden aangemerkt bij afdekking van een valutarisico.
Notified bodies shall evaluate the manufacturer's risk analysis and risk management strategy, and in particular
De aangemelde instanties beoordelen de door de fabrikant gevolgde strategie voor risicoanalyse en risicobeheer, en met name
1.26 It would be advisable to establish an EU level instrument for hedging against political risk in the southern Mediterranean countries (e.g. EU backed bonds).
1.26 Er zou in de zuidelijke mediterrane landen een instrument in het leven moeten worden geroepen om politieke risico's af te dekken (bv. door de uitgifte van door de EU gegarandeerde obligaties).
A single hedging instrument may be designated as a hedge of more than one type of risk provided that (a) the risks hedged can be identified clearly (b) the effectiveness of the hedge can be demonstrated and (c) it is possible to ensure that there is specific designation of the hedging instrument and different risk positions.
Een individueel afdekkingsinstrument kan worden aangemerkt als afdekking van meer dan één soort risico, mits (a) de afgedekte risico s duidelijk identificeerbaar zijn (b) de effectiviteit van de afdekkingtransactie aantoonbaar is en (c) gegarandeerd kan worden dat het afdekkingsinstrument en de verschillende risicoposities specifiek worden aangewezen.
This hedging operation was of an exceptional nature .
Deze dekkingstransactie was van uitzonderlijke aard .
Accordingly, it can qualify as a hedging instrument.
Een gekochte optie kan dan ook in aanmerking komen als afdekkingsinstrument.
However, the hedging relationship may result in ineffectiveness that is recognised in profit or loss during the term of the hedging relationship.
De afdekkingsrelatie kan echter leiden tot ineffectiviteit die gedurende de looptijd van de afdekkingsrelatie in de winst en verliesrekening wordt verwerkt.
appropriate risk management and control strategy including controls at beneficiary level
een adequate risicobeheersingsstrategie, waar onder andere controles op het niveau van de begunstigden deel van uitmaken
the company's financial risk management objectives and policies, including its policy for hedging each major type of forecasted transaction for which hedge accounting is used, and
de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook
However, a hedging relationship may not be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.
Een afdekkingsrelatie mag echter niet worden aangewezen voor slechts een deel van de tijd dat een afdekkingsinstrument uitstaat.
However, a non derivative financial asset or non derivative financial liability may be designated as a hedging instrument only for a hedge of a foreign currency risk.
Een financieel actief of financiële verplichting, niet zijnde een derivaat, kan echter alleen als een afdekkingsinstrument worden aangewezen voor de afdekking van een valutarisico.
an appropriate risk management and control strategy including control at recipient level
een adequate risicobeheersings en controlestrategie, waaronder controles op het niveau van de ontvangers
an appropriate risk management and control strategy including controls at beneficiary level
een adequate risicobeheersing en controlestrategie, waaronder controles op het niveau van de begunstigden
The third risk relates to our negotiating strategy for the Millennium Round.
Het derde risico heeft te maken met de bij de Millenniumronde gevoerde onderhandelingsstrategie.
At all times authorities can verify the risk assessment and risk management strategy at the premises of the manufacturer.
De autoriteiten kunnen te allen tijde de risicobeoordeling en de risicomanagementstrategie in de gebouwen van de fabrikant verifiëren.
the financial risk management objectives and policies of the undertakings, including their policies for hedging each major type of forecasted transaction for which hedge accounting is used, and
de doelstellingen en het beleid van de ondernemingen inzake de beheersing van het risico, met inbegrip van hun beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook
(q) the prohibition of hedging or selling the retained interest
(q) het verbod op het afdekken of verkopen van het behouden belang

 

Related searches: Both Hedging And Non-hedging Purposes - Hedging And Non-hedging Purposes - Risk Hedging Strategy - Hedging Strategy - Hedging And Investment Strategy - Documented Hedging Strategy - Traditional Hedging Strategy Involves Purchasing A Standardized, Eurex - Currency Hedging Strategy - Interest Rate Hedging Strategy - Pursue Hedging Strategy -