Translation of "risk provisioning" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Risk - translation : Risk provisioning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
Increased supply found a ready demand as investors turned to marketbased investments as a means of bolstering risk adjusted returns on savings and for provisioning for retirement .
Dit grotere aanbod vond gretig aftrek omdat beleggers meer en meer een beroep deden op investeringen tegen marktvoorwaarden als middel om de naar risico gewogen opbrengst van hun spaargelden te verhogen en pensioenvoorzieningen te financieren .
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
However one problem of cloud service provisioning is that it is not instantaneous.
Telecom In de telecomwereld is provisioning het verlenen van telecomdiensten aan een klant.
Social policy, provisioning, and protection must therefore be integral to development and poverty reduction strategies.
Het sociaal beleid, de voorziening in de basisbehoeften en deze bescherming moeten daarom een integraal onderdeel vormen van de strategieën om de ontwikkeling op gang te brengen en de armoede terug te dringen.
information systems or databases for pre ordering, provisioning, ordering, maintaining and repair requests, and billing
informatiesystemen of databanken voor reservering, levering, bestelling, onderhouds en herstelverzoeken en facturering
First , further convergence of the rules on country risk provisioning is considered desirable , but the obstacles to the pursuit of this objective are fully recognised ( particularly the absence of harmonisation of accounting and taxation rules ) .
Ten eerste wordt erkend dat verdere convergentie van de voorschriften ten aanzien van voorzieningen voor het landenrisico wenselijk is , maar de problemen bij de verwezenlijking van deze doelstelling worden evenzeer erkend ( met name het ontbreken van harmonisatie van regulering inzake waardering en resultaatbepaling alsmede van belastingwetgeving ) .
Using SAN storage QoS is in contrast to using disk over provisioning in a SAN environment.
Dit initiatief leidde tot de ontwikkeling van het SAN en de introductie ervan in 1994.
We have noted that capital and provisioning measures have been taken since the exercise was announced.
We hebben vastgesteld dat er, sinds de exercitie werd aangekondigd, kapitaal en voorzieningenmaatregelen zijn genomen.
7. the supply of goods for the fuelling and provisioning of aircraft referred to in paragraph 6
7 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de in punt 6 bedoelde luchtvaartuigen
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
het vrije verkeer van kapitaal inzake kredieten in verband met commerciële transacties of met het verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een van de partijen deelneemt, en
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Een geschil wordt geacht te zijn beslecht wanneer de Samenwerkingsraad een bindend besluit heeft genomen waarbij het geschil wordt beslecht, zoals bedoeld in artikel 277, of wanneer hij heeft verklaard dat het geschil is beëindigd.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Investeringen
Reviews of collateral, provisioning and exposures have started and will be completed by the end of the summer.
De toetsingen van onderpand, voorzieningen en blootstellingen zijn van start gegaan, en zullen tegen het eind van de zomer worden afgerond.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogstuig
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
Belastingen
(4) the Guarantee Fund attained its target amount on 31 December 1997 and therefore the provisioning rate should be reviewed
(4) Overwegende dat het Garantiefonds zijn streefbedrag op 31 december 1997 heeft bereikt en dat het voorzieningspercentage bijgevolg opnieuw moet worden bezien
'(g) a financial contribution to the EIB to the provisioning and capital allocation for loans or guarantees to be issued by the EIB on its own resources under the risk sharing instrument for project bonds in the field of TEN T and TEN E.
g) een financiële bijdrage aan de EIB voor de verstrekking en toewijzing van kapitaal voor leningen of garanties door de EIB uit haar eigen middelen in het kader van het risicodelingsinstrument voor projectobligaties op het gebied van TEN vervoersprojecten en TEN energieprojecten.
The provisioning rate shall be reviewed when the Fund reaches its target amount, and in any case no later than the end of 1999.
Het voorzieningspercentage wordt opnieuw bezien wanneer het Fonds het streefbedrag heeft bereikt, en in elk geval vóór eind 1999.
the exposure to price risk, credit risk, liquidity risk and cash flow risk.
het gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico.
Credit risk includes replacement cost risk and principal risk .
In het CMCB treden de NCB 's op als bewaarnemer voor elkaar .
the company's exposure to price risk, credit risk, liquidity risk and cash flow risk.
het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico.
Prepayment risk and surrender risk.
Risico van vervroegde aflossing en afkooprisico.
(13) The downturn is impacting on loan portfolios with a lag and the growing share of non performing loans has been raising banks' impairment and provisioning costs.
(13) De economische neergang werkt met vertraging door in de leningenportefeuilles en het stijgende aantal dubieuze leningen heeft de kosten van waardeverminderingen en voorzieningen voor de banken doen toenemen.
(a) the sole purpose of the sale is to hedge interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk, commodity risk or emissions allowance risk
(a) het enige doel van de verkoop is het afdekken van rente , valuta , krediet , grondstoffen of emissierechtenrisico
3.3 Other issues First , specific attention has been devoted to recent developments which have taken place in industry wide practice for the provisioning for bad and doubtful loans .
3.3 Andere aangelegenheden Ten eerste werd bijzondere aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in bedrijfstakomvattende praktijken met betrekking tot voorzieningen voor dubieuze en twijfelachtige leningen .
Most are non violent and they fall into two broad categories active engagement with ethnic rivalries and religious beliefs and fair, transparent economic development and provisioning of services.
De meeste zijn geweldloos en vallen in twee globale categorieën actieve bemoeienis met etnische twisten en religieuze overtuigingen en eerlijke, transparante economische ontwikkeling en het beschikbaar stellen van diensten.
Market risk Market risk is the risk of incurring a loss due to movements in interest rates ( interest rate risk ) and foreign exchange rates ( exchange rate risk ) .
Marktrisico Marktrisico is het risico verlies te lijden tengevolge van rentebewegingen ( renterisico ) en valutabewegingen ( valutarisico ) .
Risk
Risico
Risk
Risico

 

Related searches: Provisioning And De-provisioning Of Users - Risk Provisioning - Credit Risk Provisioning - Provisioning Risk - Risk Provisioning Requirement - Country Risk Provisioning - Risk Provisioning Level - Risk Provisioning For Possible Loan Losses - Risk Provisioning Expenses - Risk Provisioning Balance -