Translation of "selection must be identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Must - translation : Selection - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They must be identical to each other.
Ze moesten identiek zijn.
Invalid selection. The files must be in the same directory.
Ongeldige selectie. Alle bestanden dienen in dezelfde map te staan.
But any social selection resulting from fee introduction must be excluded.
Evenwel moet elke vorm van sociale selectie als gevolg van de invoering van collegegeld worden uitgesloten.
The elements and stages included in each subtest must be decided in advance and must be identical for each subtest.
De elementen en stappen van elke subtest worden vooraf bepaald en zijn voor alle subtests gelijk.
The selection procedure must be carried out by a high level selection board comprising leading figures from the academic world.
De selectie moet plaatsvinden door een jury van hoog niveau, samengesteld uit prominenten uit de academische wereld.
It was here he developed his theory, identical to Darwin's, about the origin of species through natural selection.
Hier ontwikkelde hij z'n theorie, net als Darwin... over het ontstaan door natuurlijke selectie.
This name must not be identical to a generic name published under the ICBN .
Deze naam mag niet gelijk zijn aan een naam die onder de ICBN gepubliceerd is.
The content of electronic certificates must be identical to that of certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
The selection of antiretroviral therapy must be guided principally by antiviral efficacy.
De keuze van antiretrovirale therapie dient in principe gemaakt te worden op basis van antivirale effectiviteit.
But any social selection resulting from the introduction of fees must be excluded.
Elke vorm van sociale selectie als gevolg van de invoering van collegegeld moet evenwel worden uitgesloten.
Fifth, there must be greater care in selection, notably on a regional basis.
Ten derde moet de verdeling van de kredieten van het Fonds zo geschieden dat strikt de prioriteiten van de Gemeenschap worden gevolgd.
The selection of organisations and projects must be done very carefully and must not be left to the Commission itself.
De selectie van organisaties en projecten dient zeer nauwkeurig te gebeuren en dat moet niet aan de Commissie zelf worden overgelaten.
The rates do not have to be identical, but must be approximated within sufficiently narrow limits to be effective.
Het tweede voorstel voor een richtlijn betreft de harmonisatie van de accijnzen op wijn met toegevoegde alcohol.
the area surrounding the point must be sufficiently large to allow selection of the point,
Het punt moet in een voldoende ruim gebied liggen om als waarnemingspunt in aanmerking te komen.
R1 and R2 may be identical or different and must be chosen from substituted or unsubstituted alkyl or aryl groups.
R1 en R2 kunnen identiek of verschillend zijn en moeten gekozen worden uit gesubstitueerde of niet gesubstitueerde alkyl of arylgroepen.
Those criteria must ensure selection of a representative sample.
De criteria moeten garanderen dat de geselecteerde steekproef representatief is.
The content of electronic licences and certificates must be identical to that of licences and certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
We take an identical view of the amendments which establish criteria to define what must be considered recycling.
We nemen hetzelfde standpunt in met betrekking tot de amendementen waarin geprobeerd wordt criteria voor nuttige toepassing vast te leggen.
all holders of securities of the offeree company who are in identical situations must be given equal treatment
gelijke behandeling van alle in eenzelfde situatie verkerende houders van effecten van de doelvennootschap
Our democracies must support one another, act jointly and follow, identical rules.
Onze democratieën dienen elkaar onderling te steunen ten einde gezamenlijk en volgens dezelfde regels te werk te kunnen gaan.
Calls for ' fitness ' of the embryo as the assessment criterion for prenatal selection must be rejected.
Het beginsel van de individuele zelfbeschikking van de onder zochte persoon moet absolute voorrang genieten ten opzichte van de economische vereisten van de gezondheidszorg.
Selection of workers on the basis of genetic criteria must be subject to a statutory prohibition
Dergelijke proeven resulteren in chimae ren.
Where can and must selection process of the market be replaced by official, autonomous, public actions ?
Het initiatiefverslag van de heer Saby, waarvoor ik hem hartelijk dank, verschilt in zoverre van de gebruikelijke verslagen van de Commissie voor begrotingscontrole dat hierin niet alleen een analyse van het beheer van de onderzoeksmiddelen wordt gegeven, maar ook het onderzoeksbeleid van de Gemeenschap in zijn geheel kritisch wordt bestudeerd.
There must, of course, be transparency regarding the selection criteria for projects and local action groups.
Uiteraard moeten de selectiecriteria voor projecten en PG's transparant zijn.
But this selection of the best instrument must be limited to that which is strictly necessary.
Misschien moeten we nog een stap verder gaan door te harmoniseren.
Whereas the selection plan must be drawn up prior to the beginning of the corresponding accounting year so that it can be approved before being used for the selection of returning holdings
Overwegende dat het bedrijfskeuzeplan ten minste zo lang vóór het begin van het overeenkomstige boekjaar moet worden opgesteld dat het kan worden goedgekeurd vooraleer te worden aangewend bij de keuze van de bedrijven met boekhouding
This d would be identical to C.
Deze d moet dan gelijk zijn met C.
To this end, identical procedures for testing blood and plasma must be adopted which comply with the most recent techniques.
Dat vereist identieke onderzoeks en controlemethodes volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
identical communications software and identical applications software enabling each unit to be connected to the computerized veterinary network.
een identiek communicatie en een identiek applicatieprogramma, zodat elke eenheid op het computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten kan worden aangesloten.
When performing correlation tests between laboratories or between a manufacturer and an approval authority, filters of identical quality must be used.
Wanneer correlatietests tussen laboratoria of tussen fabrikanten en een keuringsinstantie worden uitgevoerd, moeten filters van dezelfde kwaliteit worden gebruikt.
The rest of each banknote would be identical .
Verder zouden de bankbiljetten identiek zijn .
The members of the selection board must sign a declaration of impartiality. ,
De leden van de jury moeten een onpartijdigheidsverklaring ondertekenen. ,
Persistent Selection can be enabled in the Cursor Selection page of the Configuration Dialog.
Blijvende selectie kan ingesteld worden bij Selectie in het dialoogvenster Instellingen.
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement.
Bij voorrang dienen maatregelen te worden getroffen die de werking van deze Overeenkomst zo weinig mogelijk verstoren.
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the Agreement.
Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de goede werking van de overeenkomst het minst verstoren.
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the Agreement.
Bij voorrang worden maatregelen genomen die de werking van deze Overeenkomst het minst verstoren.
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement.
Bij voorrang worden maatregelen gekozen die de werking van deze Overeenkomst het minst verstoren.
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the Agreement.
Bij het nemen van maatregelen, dient voorrang te worden gegeven aan die maatregelen die de werking van de Overeenkomst het minst verstoren.
IN THE SELECTION OF MEASURES , PRIORITY MUST BE GIVEN TO THOSE WHICH LEAST DISTURB THE FUNCTIONING OF THE AGREEMENT .
Bij voorrang dienen maatregelen te worden gekozen die de werking van de Overeenkomst zo weinig mogelijk verstoren.
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the Agreement.
Bij voorrang dienen maatregelen te worden gekozen die de werking van de Overeenkomst zo weinig mogelijk verstoren.
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the Agreement.
Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de werking van de Overeenkomst het minst verstoren .
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement.
Bij de keuze van de maatregelen moet voorrang worden gegeven aan maatregelen die het functioneren van de overeenkomst het minst verstoren.
In this selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement.
De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens deze overeenkomst te voldoen, en zien erop toe dat deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen die in deze overeenkomst zijn neergelegd.
In the selection of actions, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement.
Artikel 45
In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement.
Artikel 126

 

Related searches: Selection Must Be Identical - Must Be Identical - Must Not Be Identical - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Must Be Totally Identical - File Must Be Identical - Passwords Must Be Identical - Respirator Selection Must Be Based On Known Or Anticipated E - Must Undergo The Selection Process - Respirator Selection Must Be Based On Know -