Translation of "service provisioning" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Service - translation : Service provisioning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

However one problem of cloud service provisioning is that it is not instantaneous.
Telecom In de telecomwereld is provisioning het verlenen van telecomdiensten aan een klant.
Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
Social policy, provisioning, and protection must therefore be integral to development and poverty reduction strategies.
Het sociaal beleid, de voorziening in de basisbehoeften en deze bescherming moeten daarom een integraal onderdeel vormen van de strategieën om de ontwikkeling op gang te brengen en de armoede terug te dringen.
information systems or databases for pre ordering, provisioning, ordering, maintaining and repair requests, and billing
informatiesystemen of databanken voor reservering, levering, bestelling, onderhouds en herstelverzoeken en facturering
Using SAN storage QoS is in contrast to using disk over provisioning in a SAN environment.
Dit initiatief leidde tot de ontwikkeling van het SAN en de introductie ervan in 1994.
We have noted that capital and provisioning measures have been taken since the exercise was announced.
We hebben vastgesteld dat er, sinds de exercitie werd aangekondigd, kapitaal en voorzieningenmaatregelen zijn genomen.
7. the supply of goods for the fuelling and provisioning of aircraft referred to in paragraph 6
7 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de in punt 6 bedoelde luchtvaartuigen
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
het vrije verkeer van kapitaal inzake kredieten in verband met commerciële transacties of met het verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een van de partijen deelneemt, en
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Een geschil wordt geacht te zijn beslecht wanneer de Samenwerkingsraad een bindend besluit heeft genomen waarbij het geschil wordt beslecht, zoals bedoeld in artikel 277, of wanneer hij heeft verklaard dat het geschil is beëindigd.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Investeringen
Reviews of collateral, provisioning and exposures have started and will be completed by the end of the summer.
De toetsingen van onderpand, voorzieningen en blootstellingen zijn van start gegaan, en zullen tegen het eind van de zomer worden afgerond.
This applies in particular to the roll out of new service in the local access network, access to unbundled local loops, availability of collocation space, provision of leased transmission capacity for access to collocation sites, ordering, provisioning, quality and maintenance procedures.
Dit geldt met name voor de invoering van een nieuwe dienst op het aansluitnet, toegang tot ontbundelde aansluitnetten, beschikbaarheid van collocatieruimte, levering van gehuurde transmissiecapaciteit voor toegang tot collocatieplaatsen en bestel , leverings , kwaliteits en onderhoudsprocedures.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogstuig
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
Belastingen
(4) the Guarantee Fund attained its target amount on 31 December 1997 and therefore the provisioning rate should be reviewed
(4) Overwegende dat het Garantiefonds zijn streefbedrag op 31 december 1997 heeft bereikt en dat het voorzieningspercentage bijgevolg opnieuw moet worden bezien
(b) The definition of the necessary requirements for the collection by relevant public authorities of road and traffic data (including e.g. traffic circulation plans, traffic regulations and recommended routes, notably for heavy goods vehicles) and for their provisioning to ITS service providers, in particular
(b) De definitie van de eisen inzake het door de bevoegde overheid verzamelen van weg en verkeersgegevens (met inbegrip van verkeerscirculatieplannen, verkeersregels en aanbevolen routes, met name voor vrachtwagens) en voor het verstrekken van die gegevens aan ITS dienstaanbieders, met name
The provisioning rate shall be reviewed when the Fund reaches its target amount, and in any case no later than the end of 1999.
Het voorzieningspercentage wordt opnieuw bezien wanneer het Fonds het streefbedrag heeft bereikt, en in elk geval vóór eind 1999.
service type (class of service),
dienst (klasse van dienst),
(a) The telephone service used, e.g. voice, conference call, Short Message Service, Enhanced Media Service or Multi Media Service.
(a) de telefoniediensten die worden gebruikt, bijvoorbeeld spraak, conference call, Short Message Service (SMS), Enhanced Media Service (EMS) of Multi Media Service (MMS).
The service type of the selected service
Het diensttype van de geselecteerde dienst
The service name of the selected service
De dienstnaam van de geselecteerde dienst
Voluntary service in Morocco during military service.
Militaire dienst als ontwikkelingswerker (Marokko).
Distinguished Service Cross (Australia) Distinguished Service Cross (United Kingdom) Distinguished Service Cross (United States)
Het Distinguished Service Cross (Groot Brittannië) Het Distinguished Service Cross (Verenigde Staten)
Increased supply found a ready demand as investors turned to marketbased investments as a means of bolstering risk adjusted returns on savings and for provisioning for retirement .
Dit grotere aanbod vond gretig aftrek omdat beleggers meer en meer een beroep deden op investeringen tegen marktvoorwaarden als middel om de naar risico gewogen opbrengst van hun spaargelden te verhogen en pensioenvoorzieningen te financieren .
(13) The downturn is impacting on loan portfolios with a lag and the growing share of non performing loans has been raising banks' impairment and provisioning costs.
(13) De economische neergang werkt met vertraging door in de leningenportefeuilles en het stijgende aantal dubieuze leningen heeft de kosten van waardeverminderingen en voorzieningen voor de banken doen toenemen.
Service
Service
Service
Dienst
Service
Dienst
Service
Dienst

 

Related searches: Provisioning And De-provisioning Of Users - Service Provisioning - Self-service Provisioning - Online Service Provisioning - After Service Provisioning - It Service Provisioning - Automated Service Provisioning - Social Service Provisioning - Multi-service Provisioning - Provisioning Of A Service -