Translation of "similar but not identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
It can be concluded that the dossiers on which the Member States took their decisions were largely similar but not identical.
6 19 Er kan worden geconcludeerd dat de dossiers op grond waarvan de lidstaten hun beslissing namen, grotendeels overeenkwamen maar niet identiek waren.
This means that institutions shall demonstrate that the internal model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions
Dat wil zeggen dat instellingen aantonen dat het interne model gevoelig is voor wezenlijke individuele verschillen tussen soortgelijke maar niet identieke posities
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
But our interpretation of these values is not always identical.
Maar wij interpreteren deze waarden niet altijd eender.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
Support the grouping of projects pursuing identical, similar and or complementary aims.
Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en of complementaire doelstellingen ondersteunen.
But for items that were identical in the comparison their color also is identical even if the age is not.
Maar voor items die hetzelfde waren in de vergelijking, is ook de kleur hetzelfde, ook al zijn ze niet even oud.
They are not all identical but they are along the same lines.
De vragen zijn niet precies hetzelfde, maar ze gaan wel alledrie in dezelfde richting.
You mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
Counterfeiting is not a legal expression except for coins but it is very seriously wrong if honest manufacturers, traders and consumers are badly affected because goods can be produced which are similar or identical to well known goods with trademarks which are identical or almost identical to the trademarks of the true owner.
Het is voorts een bevestiging van datgene waarover wij het allen eens zijn, namelijk dat zonder convergentie van de economieën te beginnen met de fundamentele landbouwsector een serieuze discussie over een verenigd Europa met gelijkwaardige leden niet mogelijk is.
Plot Danny Kaye plays a double role as a pair of estranged super identical twins , with very similar looks, but very different personalities.
Verhaal Danny Kaye speelt een vervreemde identieke tweeling, met een identiek uiterlijk, maar compleet verschillende persoonlijkheden.
Although not identical, certain elements of the audit market for large companies are similar to the market of Credit Rating Agencies (CRAs).
Alhoewel de markten niet identiek zijn, zijn bepaalde elementen van de auditmarkt voor grote ondernemingen vergelijkbaar met die van de markt voor ratingbureaus.
But this does not mean that the report' s observations should not be taken into account in future, particularly in Kosovo, in order to avoid similar problems arising with identical actions promoted by the Union.
Dit betekent evenwel niet dat de uitkomst van het verslag van generlei waarde is. Integendeel, het kan ons helpen om in de toekomst soortgelijke complicaties bij de tenuitvoerlegging van dergelijke communautaire acties te vermijden, in het bijzonder in Kosovo.
(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.
b) kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.
Everything but the contents are virtually identical.
Het is dus niet mogelijk maatregelen betreffende de ontwerpen en modellen op te nemen.
8 00 00 26,89 gt 00 00 29,47 Well, if two things are similar they're kind of the same but they're not the same thing or they're not identical, right? That's the same thing for triangles.
Als dingen gelijk zijn, dan zijn ze vergelijkbaar maar het hoeft niet precies hetzelfde te zijn en dat is hetzelfde voor driehoeken
the selling price in the Community of identical or similar goods, provided this is not influenced by a relationship between buyer and seller,
de verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of soortgelijke goederen, mits deze prijs niet is beïnvloed door verbondenheid van de koper met de verkoper
Similar. Similar ... but slightly uglier.
Vergelijkbaar. Vergelijkbaar... maar iets lelijker.
This sectoral breakdown is compatible but not identical with the BPMS where instruments have priority .
Deze uitsplitsing naar sector is verenigbaar met , maar niet geheel dezelfde als die van het BPM5 , dat allereerst volgens instrument indeelt .
This sectoral breakdown is compatible but not identical with the BPM5 where instruments have priority .
Deze uitsplitsing naar sector is verenigbaar met , maar niet geheel dezelfde als die van het BPM5 , dat allereerst volgens instrument indeelt .
This sectoral breakdown is compatible but not identical with the BPM5 where instruments have priority .
Deze uitsplitsing is verenigbaar met , maar niet gelijk aan die van het BPM5 , dat allereerst volgens instrument indeelt .
They're coding for the most part the same set of genes, but they're not identical.
Stel nou dat deze van mijn moeder is en deze is van mijn vader.
aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
These trials were identical in design and similar efficacy for INTELENCE was seen in each trial.
Deze studies waren identiek van opzet en in elke studie werd een vergelijkbare werkzaamheid van INTELENCE gezien.
(ii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (c)
ii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), is vastgesteld
(iii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (d).
iii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), is vastgesteld.
But not everything that is similar is also congruent.
Maar niet alles dat gelijkvormig is, is ook congruent.
Passwords are not identical. Try again.
Wachtwoorden zijn niet gelijk. Probeer het nogmaals.
(e) aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
e) gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
But then I thought they may not be that similar.
Maar toen bedacht ik dat ze wellicht niet zo gelijkend zijn.
The passphrases you entered were not identical
De ingevoerde sleutelwaarden komen niet overeen
12.2.3 Investment is not identical to trade.
12.2.3 Investeringen zijn iets anders dan handel.
The girls are not identical twins, but they both have the same sweet, kind of sad smile.
De meisjes zijn geen identieke tweeling, maar ze hebben allebei dezelfde lieve, ietwat droevige glimlach.
But the legal situation on the permissibility of such factors is not identical in those two areas.
Op deze twee gebieden is er echter een verschillende juridische situatie met betrekking tot de toelaatbaarheid van dergelijke factoren.
Here we just use x, but they are identical functions.
Hier gebruiken we gewoon x, maar het zijn identieke functies.
By connecting places of identical temperatures, he created contour maps with lines of similar temperatures, which he called isotherms .
Door plekken met dezelfde temperaturen te verbinden, maakte hij landkaarten met lijnen van gelijke temperaturen. Deze lijnen noemde hij 'isothermen'.
(609) It was found that all flanges have identical characteristics or similar physical and technical characteristics, uses and applications.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben.
It relies on the same documentation and procedures, is subject to (almost) identical rules and has similar guarantee arrangements.
Het is gebaseerd op dezelfde documenten en procedures, is onderworpen aan (vrijwel) identieke bepalingen en heeft soortgelijke zekerheidsregelingen.
Because the identical words have already been used here before by the Greek socialists asking for a similar extension.
Want in precies dezelfde bewoordingen is een dergelijk uitstel al eens door de Griekse socialisten gevraagd.
The lessons of the outbreak of last year are virtually identical to those of similar outbreaks in the past.
De lessen van de uitbraak van vorig jaar zijn vrijwel dezelfde als die van soortgelijke uitbraken in het verleden.
Although the like product sold in the analogue country and the one sold in the Community market may be of a similar quality and may have similar characteristics, differences in the product concerned are not necessarily identical.
Ofschoon het betrokken product uit het referentieland en het in de Europese Unie verkochte product dezelfde kwaliteit en kenmerken kunnen hebben, zijn de verschillen ten opzichte van het betrokken product uit de betrokken exportlanden niet noodzakelijkerwijs dezelfde.
President. I do not think they are identical.
De Voorzitter. Ik geloof niet dat zij identiek zijn.

 

Related searches: Similar But Not Identical - Are Similar But Not Identical - Similar If Not Identical - Comparable But Not Identical - But Not Identical - Are Not Identical But - Identical Or Similar - Identical Or Similar To Those - Projects Similar Or Identical To - Identical And Similar -