Translation of "similar if not identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
But for items that were identical in the comparison their color also is identical even if the age is not.
Maar voor items die hetzelfde waren in de vergelijking, is ook de kleur hetzelfde, ook al zijn ze niet even oud.
Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Eeneiige tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
Support the grouping of projects pursuing identical, similar and or complementary aims.
Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en of complementaire doelstellingen ondersteunen.
What is the House to do if the votes are not identical?
Lord Cockfield. (EN) Ik geef toe dat het geachte lid eigenlijk wel gelijk heeft met zijn opmerking.
Wrong. Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Fout. Eén eiïge tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
A question shall be inadmissible if an identical or similar question has been put down and answered during the preceding three months.
Een vraag wordt niet aanvaard indien in de periode van drie maanden, voorafgaande aan het tijdstip waarop de vraag gesteld wordt, dezelfde of een soortgelijke vraag gesteld en beantwoord werd.
You mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
If not available choose a similar shoe.
If not available choose a similar shoe.
If not available, select a similar type.
If not available, select a similar type.
If the three bits received are not identical, an error occurred during transmission.
Als de drie ontvangen bits niet identiek waren, was er foutdetectie.
Counterfeiting is not a legal expression except for coins but it is very seriously wrong if honest manufacturers, traders and consumers are badly affected because goods can be produced which are similar or identical to well known goods with trademarks which are identical or almost identical to the trademarks of the true owner.
Het is voorts een bevestiging van datgene waarover wij het allen eens zijn, namelijk dat zonder convergentie van de economieën te beginnen met de fundamentele landbouwsector een serieuze discussie over een verenigd Europa met gelijkwaardige leden niet mogelijk is.
It can be concluded that the dossiers on which the Member States took their decisions were largely similar but not identical.
6 19 Er kan worden geconcludeerd dat de dossiers op grond waarvan de lidstaten hun beslissing namen, grotendeels overeenkwamen maar niet identiek waren.
This means that institutions shall demonstrate that the internal model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions
Dat wil zeggen dat instellingen aantonen dat het interne model gevoelig is voor wezenlijke individuele verschillen tussen soortgelijke maar niet identieke posities
Although not identical, certain elements of the audit market for large companies are similar to the market of Credit Rating Agencies (CRAs).
Alhoewel de markten niet identiek zijn, zijn bepaalde elementen van de auditmarkt voor grote ondernemingen vergelijkbaar met die van de markt voor ratingbureaus.
(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.
b) kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.
8 00 00 26,89 gt 00 00 29,47 Well, if two things are similar they're kind of the same but they're not the same thing or they're not identical, right? That's the same thing for triangles.
Als dingen gelijk zijn, dan zijn ze vergelijkbaar maar het hoeft niet precies hetzelfde te zijn en dat is hetzelfde voor driehoeken
The unit price need not be indicated if it is identical to the sales price.
De eenheidsprijs hoeft niet te worden aangeduid als deze identiek is aan de verkoopprijs.
the selling price in the Community of identical or similar goods, provided this is not influenced by a relationship between buyer and seller,
de verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of soortgelijke goederen, mits deze prijs niet is beïnvloed door verbondenheid van de koper met de verkoper
aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
These trials were identical in design and similar efficacy for INTELENCE was seen in each trial.
Deze studies waren identiek van opzet en in elke studie werd een vergelijkbare werkzaamheid van INTELENCE gezien.
(ii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (c)
ii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), is vastgesteld
(iii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (d).
iii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), is vastgesteld.
If greater restrictions and controls are necessary in relation to the kind of temporary work dealt with by agencies, a similar though not identical measure of control is required for the bilateral relation ship.
Naar ik begrepen heb omvat het terrein waarmee wij te maken hebben zelfs minder dan 1 van de bevolking. Het heeft geen zin om de ontwikkelingen op dit terrein te belemmeren.
Passwords are not identical. Try again.
Wachtwoorden zijn niet gelijk. Probeer het nogmaals.
(e) aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
e) gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
The passphrases you entered were not identical
De ingevoerde sleutelwaarden komen niet overeen
12.2.3 Investment is not identical to trade.
12.2.3 Investeringen zijn iets anders dan handel.
By connecting places of identical temperatures, he created contour maps with lines of similar temperatures, which he called isotherms .
Door plekken met dezelfde temperaturen te verbinden, maakte hij landkaarten met lijnen van gelijke temperaturen. Deze lijnen noemde hij 'isothermen'.
(609) It was found that all flanges have identical characteristics or similar physical and technical characteristics, uses and applications.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben.
It relies on the same documentation and procedures, is subject to (almost) identical rules and has similar guarantee arrangements.
Het is gebaseerd op dezelfde documenten en procedures, is onderworpen aan (vrijwel) identieke bepalingen en heeft soortgelijke zekerheidsregelingen.
Because the identical words have already been used here before by the Greek socialists asking for a similar extension.
Want in precies dezelfde bewoordingen is een dergelijk uitstel al eens door de Griekse socialisten gevraagd.
The lessons of the outbreak of last year are virtually identical to those of similar outbreaks in the past.
De lessen van de uitbraak van vorig jaar zijn vrijwel dezelfde als die van soortgelijke uitbraken in het verleden.
Although the like product sold in the analogue country and the one sold in the Community market may be of a similar quality and may have similar characteristics, differences in the product concerned are not necessarily identical.
Ofschoon het betrokken product uit het referentieland en het in de Europese Unie verkochte product dezelfde kwaliteit en kenmerken kunnen hebben, zijn de verschillen ten opzichte van het betrokken product uit de betrokken exportlanden niet noodzakelijkerwijs dezelfde.
President. I do not think they are identical.
De Voorzitter. Ik geloof niet dat zij identiek zijn.
If two triangles are similar they might be congruent, but not necessarily.
Als twee driehoeken gelijkwaardig zijn, dan kunnen ze congruent zijn maar dat is niet noodzakelijk.
I do not know if there are similar arrangement in other parliaments.
Dit pro bleem gaat niet alleen de Britse en Argentijnse Regeringen, maar ook de betrokken volkeren aan.
If so, why were soldiers not given warnings in a similar way?
Waarom werden de soldaten dan niet gewaarschuwd op deze zelfde manier?
Treat two transactions as identical, if amount differs by less than
Behandel twee transacties als identiek als de bedragen minder verschillen dan
So if you look at it, it actually looks fairly identical.
Dus als je ernaar kijkt, ziet het er tamelijk identiek uit.
(i) the transaction value in sales, between buyers and sellers who are not related in any particular case, of identical or similar goods for export to the Community
i) de transactiewaarde van identieke of soortgelijke goederen bij verkopen, tussen kopers en verkopers die in geen enkel bijzonder geval onderling verbonden zijn, voor uitvoer naar de Gemeenschap

 

Related searches: Similar If Not Identical - Similar But Not Identical - Are Similar But Not Identical - Identical Or Similar - Identical Or Similar To Those - Projects Similar Or Identical To - Identical And Similar - Identical With Or Similar To - Protection Against Use Of Later Identical Or Similar Mark - Identical With Similar To -