Translation of "slight improvement" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Improvement - translation : Slight - translation : Slight improvement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Slight improvement over Miriam, huh, Guy?
Wel een klasse beter dan Miriam, toch Guy?
According to the Commission's forecasts, 1992 was going to be a slight improvement on 1991.
De Commissie verwachtte voor 1992 een lichte verbetering ten opzichte van 1991.
Mr President, over the past year, we have seen a slight improvement in the budgetary situation.
Voorzitter, het afgelopen jaar liet een lichte verbetering zien in de begrotingssituatie.
Gregor had eaten, how he had behaved this time, and whether perhaps a slight improvement was perceptible.
Gregor had gegeten, hoe hij had gedragen deze tijd, en of er misschien een lichte verbetering waarneembaar.
Although the proposals are limited, they do represent a slight improvement as compared with the present situation.
Hoe beperkt ook de plannen, dit is toch een kleine verbetering ten opzichte van de huidige toestand.
The medicine also produced an improvement in lung function, while the patients on placebo showed a slight worsening.
Het geneesmiddel zorgde ook voor een verbetering van de longfunctie bij de patiƫnten op placebo was echter een geringe verslechtering te zien.
This qualitative improvement specifically desired by the Council should help to offset the slight reduction in budget resources.
De Raad heeft deze kwalitatieve verbetering nadrukkelijk gewild ter compensatie van de geringe verlaging van de begrotingsmiddelen.
If we look at structural expenditure and the structural policies together, we can say that there is a slight improvement.
Dat deden ze echter niet, maar toch zijn zij erg ver gegaan en ik denk dat er alle reden is dit te waarderen.
After a slight improvement in 1988 (6.2 ) it has worsened again worryingly, growing to 7.2 in 1989 and to 10.5 in 1990.
Na een lichte daling in 1988 (6,2 ) is dit kerncijfer weer onrustbarend gaan stijgen 7,2 in 1989 en 10,5 in 1990.
The limited recovery in the economies of the Member States has as yet been reflected in only a slight improvement in consumption.
Hierdoor ontstaat een onbillijke mededinging niet alleen tegenover de wijnen van andere landen, maar ook tegenover andere alcoholhoudende dranken van die landen zelf.
The cash flow also shows approximately the same trend, namely decreasing from 2001 to 2003 and a slight improvement in the IP.
De kasstroom kende ongeveer dezelfde ontwikkeling, namelijk een daling tot in 2003 en een lichte verbetering in het onderzoektijdvak.
Slight
Lichtere kleuren
Slight
text hint style
Slight
Gedeeltelijk
This slight improvement was due to an increase in the sales prices by the Community industry above the increase in unit full costs.
Deze lichte verbetering was het gevolg van een stijging van de verkoopprijzen die groter was dan de stijging van de productiekosten.
The slight improvement of the profitability of the Community industry in the IP was due to a moderate increase in its sales prices.
De geringe verbetering van de rentabiliteit in het onderzoektijdvak was het gevolg van een bescheiden stijging van de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap.
The capacity utilisation rate of the Community industry, after a slight improvement in 2002, subsequently decreased, overall by 7 over the period considered.
Na een geringe verbetering in 2002 daalde de bezettingsgraad van de bedrijfstak van de EG over de gehele beoordelingsperiode bedroeg de daling 7 .
Firstly, there is a slight improvement as regards the content and nature of the programmes by comparison with the programmes of the first generation.
Wij hebben onlangs de tiende verjaardag van onze politieke en economische betrekkingen met de Volksrepubliek China gevierd waarvan wij de gezagdragers als enige Chinese regering erkennen.
Despite the slight improvement during the IP, the Community industry could not reach a satisfying financial situation due to dumped imports from the PRC.
Ofschoon de situatie in het onderzoektijdvak enigszins verbeterde, kon de bedrijfstak van de Gemeenschap als gevolg van de invoer met dumping uit China geen bevredigende financiƫle situatie bereiken.
mild lethargy and drowsiness slight increase of body temperature. slight increase of respiratory rate slight sinus tachycardia.
geringe lethargie en neiging tot slaperigheid geringe stijging van de lichaamstemperatuur geringe toename van het ademhalingsritme zwakke sinus tachycardie
(slight widening)
(lichte verbreding)
(slight tremor)
(lichte beving)
(slight deviation)
(lichte uitwijkingen)
Slight doppler.
Lichte frequentie.
slight bruising,
lichte kneuzingen
(slight thinning, default)
(lichte versmalling, standaard)
(slight smoothing, default)
(lichte vertraging, standaard)
Slight Chance Thunderstorms
Kleine kans op onweerDegree, unit symbol
Absent Slight Moderate
Afwezig Licht Matig
Slight mistake there.
Klein foutje.
Slight wind Northwest.
Een zacht windje uit het noordwesten.
slight superficial bruising,
lichte kneuzingen aan het oppervlak,
The outcome may reflect the economy s slight improvement at election time (as happened when Franklin Roosevelt defeated the Republican Alf Landon in 1936, despite the continuing Great Depression).
Dat was wellicht te danken aan de licht aantrekkende economie ten tijde van de verkiezingen (net als in 1936 toen Franklin Roosevelt de Republikein Alf Landon versloeg, ook al woedde de Grote Depressie nog door).
There's a slight difference.
Er is een klein verschil.
Slight bleeding may occur.
Er kan zich wat bloed vormen.
There is one slight
limit, dat is dat je altijd afrond op de dichstbijzijnde milimeter.
It's a slight variant.
Het is een lichte variant.
Accepted with slight change
In iets gewijzigde vorm goedgekeurd
Accepted with slight change
Licht gewijzigd goedgekeurd
accepted with slight change
met lichte wijziging aanvaard
Accepted with slight change.
Na een kleine wijziging goedgekeurd.
accepted with slight modifications
in enigszins gewijzigde vorm overgenomen
Slight change of plans.
De plannen zijn veranderd.
Yes, a slight error.
Ja, kleine vergissing.
It's just a slight...
Verrek, die vervelende ballonnen!

 

Related searches: Slight Improvement - A Slight Improvement - Slight Improvement In Performance - Slight Improvement In Consumer Confidence. - Results Only In Slight Improvement - At Slight Improvement - Slight Changes - Slight Increase - Slight Delay - Slight Negligence -