Translation of "the address on your invoice" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Address - translation : Invoice - translation : Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The ECB will pay your invoice directly .
The ECB will pay your invoice directly .
On the check is your name and address , your phone number your bank's name and address, your signature , your account number your routing number
Op de cheque staat je naam en adres, je telefoonnummer de naam en adres van je bank, je handtekening, je rekeningnummer je banknummer
Given your full address on the Acknowledgement of Receipt form.
Uw volledige adres op het ontvangstbewijs heeft ingevuld.
Given your full address on the Acknowledgement of Receipt form.
U heeft uw volledige adres op het ontvangstbewijs ingevuld.
The inventory number shall be entered on each invoice before the invoice is paid.
Op elke factuur wordt voor de betaling het inventarisnummer aangebracht.
Password , your name , your address ,
Wachtwoord, uw naam, uw adres,
Please write your real email address instead of the plain your email address words.
Type alstublieft uw echte e mailadres in plaats van de uw email address woorden.
Your email address
Uw e mailadres
Your email address
Uw e mailadres
Your forwarding address?
Uw postadres?
(b) an invoice declaration on the invoice provided by the exporter in accordance with that Protocol.
b) een verklaring op de factuur, opgesteld door de uitvoerder overeenkomstig het bepaalde in voornoemd protocol.
(b) an invoice declaration on the invoice provided by the exporter in accordance with that Protocol.
b) een verklaring op de factuur, opgesteld door de uitvoerder overeenkomstig het voornoemde protocol.
Expands to your email address, as defined by the owner address in your standard kde addressbook.
Wordt omgezet in uw e mailadres, zoals is opgegeven in het eigenaaradres in uw standaard kde adresboek.
Any change in your civilian address? My civilian address.
Is je burgeradres nog hetzelfde?
Your address at Paris?
Wat is uw adres te _Parijs_?
Your E Mail Address
Uw e mailadres
What's your home address?
Wat is je thuisadres?
What's your home address?
Wat is uw thuisadres?
What's your home address?
Wat is jullie thuisadres?
What is your address?
Wat is jouw adres?
What is your address?
Wat is jullie adres?
What is your address?
Wat is uw adres?
What's your email address?
Wat is jouw e mailadres?
What's your email address?
Wat is uw e mailadres?
What's your email address?
Wat is jullie e mailadres?
Well, what's your address?
Wat is uw adres?
CE. Your address, sir?
'CE.' En uw adres?
By the way, what's your address?
Trouwens, wat is je adres?
Address your replies to the court.
Richt u tot de rechtbank.
If your computer has a permanent internet address, you must supply your IP address here.
Als uw computer een permanent internetadres heeft, dan moet u uw IP adres hier invoeren.
any person who mentions the value added tax on an invoice or other document serving as invoice
door ieder die de belasting over de toegevoegde waarde vermeldt op een factuur of een als zodanig dienst doend document
any person who mentions the value added tax on an invoice or other document serving as invoice
door ieder die de belasting over de toegevoegde waarde vermeldt op een factuur of een als zodanig dienstdoend document
Please enter your email address.
Eerst gebruikersnaam invoeren.
Please enter your email address.
Voer uw e mailadres in.
Manage your address book easily
Beheer uw adresboek met gemak
I lost your mail address.
Ik heb je e mailadres verloren.
I lost your mail address.
Ik ben je e mailadres verloren.
What's your e mail address?
Wat is je e mailadres?
If you'll leave your address...
We zullen kontakt met u opnemen.
(d) any person who mentions the value added tax on an invoice or other document serving as invoice
d) door eenieder die de belasting over de toegevoegde waarde vermeldt op een factuur of een als zodanig dienstdoend document
(c) any person who mentions the value added tax on an invoice or other document serving as invoice
c ) door ieder die de belasting over de toegevoegde waarde vermeldt op een factuur of een als zodanig dienst doend document
Please replace your email address with the email address you used for the subscription.
Type alstublieft het e mailadres dat u gebruikte om in te schrijven in plaats van de uw email address woorden.
You must address your remarks to the
U moet uw opmerkingen tot de
The headmaster has your home address, naturally.
De directeur heeft uw thuisadres. Voor het geval dat.
Your aunt gave me your address and told me to be sure and call on you.
Je tante gaf me je adres en vertelde me om zeker te zijn en een beroep op je.