Translation of "traditional hedging strategy involves purchasing a standardized eurex" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Hedging - translation : Purchasing - translation : Standardized - translation : Strategy - translation : Traditional - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

EUREX
EUREX
the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy)
het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit) of
The hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy).
Het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit).
ADOPTING A STRATEGY WITH REGARD TO RENTING, PURCHASING OR RENOVATING BUILDINGS
EEN STRATEGIE VOOR DE HUUR, AANKOOP EN RENOVATIE VAN GEBOUWEN
An entity s documentation of its hedging strategy includes its procedures for assessing effectiveness.
In de documentatie van de afdekkingsstrategie van een entiteit zullen ook de procedures voor beoordeling van de effectiviteit worden opgenomen.
2.3 Unlike the traditional strategy, which involves providing public funding for projects on a case by case basis, JTIs involve large scale research programmes with shared strategic research goals.
2.3 Anders dan bij een traditionele strategie, waarbij projecten een voor een worden gefinancierd, hebben GTI's betrekking op grootschalige onderzoeksprogramma's met gemeenschappelijke strategische doelstellingen.
2.3 Unlike the traditional strategy, which involves providing public funding for projects on a case by case basis, JTIs involve large scale research programmes with shared strategic research goals.
2.3 Anders dan de traditionele strategie, waarbij projecten een voor een worden gefinancierd, hebben de GTI's betrekking op grootschalige onderzoeksprogramma's met gemeenschappelijke strategische doelstellingen.
2.3 Unlike the traditional strategy, which involves providing public funding for projects on a case by case basis, JTIs involve large scale research programmes with shared strategic research goals.
2.3 Anders dan de traditionele strategie, waarbij projecten een voor een worden gefinancierd, hebben de JTI's betrekking op grootschalige onderzoeksprogramma's met gemeenschappelijke strategische doelstellingen.
2.3 Unlike the traditional strategy, which involves providing public funding for projects on a case by case basis, JTIs involve large scale research programmes with shared strategic research goals.
2.3 Anders dan de traditionele strategie, waarbij projecten één voor één met publieke middelen worden gefinancierd, hebben de GTI's betrekking op grootschalige onderzoeksprogramma's met gemeenschappelijke strategische doelstellingen.
Hedging
Afdekking
Thus, a hedging relationship is designated by an entity for a hedging instrument in its entirety.
Bijgevolg wordt door een entiteit een afdekkingsinstrument als geheel aangewezen voor een afdekkingsrelatie.
A proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the notional amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship.
Bij een afdekkingsrelatie kan een gedeelte van het gehele afdekkingsinstrument, zoals 50 van het referentiebedrag, worden aangewezen als het afdekkingsinstrument.
The traditional form of conglomeration involves the setting up of bank insurance groups .
De traditionele vorm van conglomeraatvorming omvat de vorming van concerns die zowel banken als verzekeringmaatschappijen omvatten .
Hedging Instruments
Afdekkingsinstrumenten
Standardized tests have a place.
Gestandaardiseerde testen hebben een functie.
A dynamic hedging strategy that assesses both the intrinsic value and time value of an option contract can qualify for hedge accounting.
Een dynamische afdekkingsstrategie waarbij zowel de intrinsieke waarde als de tijdswaarde van een optiecontract worden beoordeeld, kan voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting.
Human rights are being violated, and the Russians have indeed changed strategy and switched from a military strategy to a political strategy, which involves a referendum and elections being held soon.
De mensenrechten worden er geschonden en de Russen zijn inderdaad van strategie veranderd en zijn overgestapt van een militaire strategie naar een politieke strategie, die bestaat in een referendum en straks verkiezingen.
A standardized format of the decision
Een gestandaardiseerde opmaak van de beslissing
On the contrary, maintenance of a reasonable purchasing power is referred to as the main element in the strategy.
Daarentegen wordt de instandhouding van de koopkracht genoemd als het belangrijkste element in de strategie.
However, a hedging relationship may not be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.
Een afdekkingsrelatie mag echter niet worden aangewezen voor slechts een deel van de tijd dat een afdekkingsinstrument uitstaat.
Designation of hedging instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Designation of Hedging Instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Hedging (paragraphs 71 102)
Afdekking (alinea 71 tot en met 102)
Accordingly, it can qualify as a hedging instrument.
Een gekochte optie kan dan ook in aanmerking komen als afdekkingsinstrument.
Traditional business wisdom holds that trust is earned by predictable behavior, but when everything is consistent and standardized, how do you create meaningful experiences?
Traditioneel geldt dat vertrouwen wordt verdiend door voorspelbaar gedrag, maar als alles consistent en gestandaardiseerd is, hoe creëer je dan betekenisvolle ervaringen?
standardized options on shares.
gestandaardiseerde opties op aandelen.
Hedging Instruments (paragraphs 72 77)
Afdekkingsinstrumenten (alinea 72 tot en met 77)
(18) central purchasing body means a contracting authority providing centralised purchasing activities and, possibly, ancillary purchasing activities
(18) een aankoopcentrale is een aanbestedende dienst die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht
(ii) a recommendation on standardized information on existing hotels
de aanbeveling voor gestandaardiseerde informatie over hotels,
However, the whole of the hedging instrument must be allocated to those repricing time periods because the Standard 6 does not permit a hedging relationship to be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.
Het afdekkingsinstrument dient echter in zijn geheel aan die renteherzieningsperioden te worden toegerekend omdat de standaard 6 niet toestaat dat een afdekkingsrelatie wordt aangewezen voor slechts een deel van een periode waarin een afdekkingsinstrument blijft uitstaan.
so we're hedging our bets here.
we spreiden dus onze risico's.
Hedging relationships are of three types
Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties
The preparation of this strategy involves non governmental organisations, the Member States and the Turkish Government.
Voor de voorbereidende werkzaamheden wordt een beroep gedaan op de niet gouvernementele organisaties, de lidstaten en de Turkse regering. In het partnerschap voor toetreding worden de elementen gedefinieerd die dringend aan hervorming toe zijn.
And increasingly it's about that as you look at the growth of standardized testing and standardized curricula.
Als je helemaal leeft. Verdoving sluit je zintuigen af en verdooft je voor hetgeen gebeurt.
If there is a designated hedging relationship between a hedging instrument and a hedged item as described in paragraphs 85 88 and Appendix A paragraphs AG102 AG104, accounting for the gain or loss on the hedging instrument and the hedged item shall follow paragraphs 89 102.
Indien er sprake is van een aangewezen afdekkingsrelatie tussen een afdekkingsinstrument en een afgedekte positie zoals beschreven in alinea 85 tot en met 88 en bijlage A, alinea TL102 tot en met TL104 dient de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie administratief te worden verwerkt overeenkomstig alinea 89 tot en met 102.
Preventing diseases involves improving the living conditions of people in the South, by means of a coherent and integrated development strategy.
We kunnen ziekten voorkomen door de levensomstandigheden van de bevolking in de zuidelijke landen te verbeteren, dat wil zeggen door een coherente en geïntegreerde ontwikkelingsstrategie te volgen.
A traditional Kazakh dinner involves a multitude of appetisers on the table, followed by a soup and one or two main courses such as pilaf and beshbarmak.
Een traditionele maaltijd bevat vaak verschillende voorgerechten, gevolgd door soep en of een of meerdere hoofdmaaltijden, zoals pilav of beshbarmak.
a the hedging relationship is formally designated and documented in advance
a de afdekkingsrelatie is tevoren formeel aangemerkt en gedocumenteerd
The third route, to some extent replacing traditional routes through Gibraltar and Andorra, involves sea transport from Northern European ports.
De derde route, die tot op zekere hoogte de traditionele routes via Gibraltar en Andorra vervangt, maakt gebruik van zeevervoer vanuit Noordeuropese havens.
So now we have standardized materials.
Nu hebben we gestandaardiseerde materialen.
We do it through standardized technologies.
We doen het via gestandaardiseerde technologieën.
Centralised purchasing activities and central purchasing bodies
Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales
Centralised purchasing activities and central purchasing bodies
Artikel 64
There is a basic view that real value involves making things, involves labor. It involves engineering.
Er is een basis idee dat je voor echte waarde dingen moet maken, daar komt arbeid bij kijken. Het moet gebouwd worden.
the gain or loss from remeasuring the hedging instrument at fair value (for a derivative hedging instrument) or the foreign currency component of its carrying amount measured in accordance with IAS 21 (for a non derivative hedging instrument) shall be recognised in profit or loss
de winst of het verlies uit herwaardering van het afdekkingsinstrument op reële waarde (bij een afgeleid afdekkingsinstrument) of de vreemde valutacomponent in de overeenkomstig IAS 21 bepaalde boekwaarde (bij een niet afgeleid afdekkingsinstrument) dient onmiddellijk in de winst en verliesrekening te worden opgenomen

 

Related searches: Traditional Hedging Strategy Involves Purchasing A Standardized, Eurex - Both Hedging And Non-hedging Purposes - Hedging And Non-hedging Purposes - Eurex Stock Exchange - Eurex Repo - Eurex Exchanges - Eurex Derivatives Exchange - The Eurex Deutschland - Eurex Rate - Eurex-futures -