Translation of "try myself" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Myself - translation : Try myself - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Try and get myself organised.
Om de dingen op een rijtje te zetten.
Try and forget her and myself.
Haar en mezelf proberen te vergeten.
I've decided to try doing that by myself.
Ik heb besloten dat zelf te proberen.
But perhaps I'm wrong to try to handle this myself.
Maar misschien is het niet goed dit zelf aan te pakken.
Mr President, I shall try to make myself understood, despite the noise.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal pogen boven het geruis uit te komen.
Why? I wrote a whole book to try to explain this to myself.
Om dit aan mijzelf uit te leggen, heb ik een boek geschreven.
I also try to challenge myself to do things that doctors say are not possible.
Ook probeer ik mezelf uit te dagen om dingen te doen die artsen voor onmogelijk houden.
Myself have agreed to try whether I can master and kill this Sperma ceti whale, for
Mijzelf hebben afgesproken om te proberen of ik kan beheersen en doden dit Sperma Ceti walvis, voor
But I should try not to put myself in harms' way as long as I can live.
Maar zolang ik leef, zou ik moeten proberen mezelf niet in gevaar te brengen.
By making myself invisible, I try to question the inter canceling relationship between our civilization and its development.
Door mezelf onzichtbaar te maken, probeer ik de verhouding tussen onze beschaving en haar ontwikkeling te onderzoeken.
I had a lot of questions, about myself, and I thought ok, I'll try this and see what happens .
Ik had enorm veel vragen, over mezelf, en ik denk ok, ik ga het eens proberen en zien wat er uit komt .
I get my blood drawn and I try and distract myself when the blood is actually filling that needle.
Ik laat mijn bloed afnemen en ik probeer mezelf af te leiden, terwijl mijn bloed door die naald loopt.
No one, least of all myself, would try in any way whatsoever to justify the Vietnamese occupation of Cambodia.
Willen wij werkelijk dat Pol Pot opnieuw de teugels van Kambodja in handen neemt ?
I have taken steps to try to inform myself as to the equivalence that exists among governments and among national parliaments.
Ik heb de moeite genomen eens na te gaan of er iets gelijkwaardigs bestaat tussen regeringen en nationale parlementen.
By making myself invisible, I try to explore and question the contradictory and often inter canceling relationship between our civilization and its development.
Door mezelf onzichtbaar te maken, probeer ik te onderzoeken wat de tegenstrijdige en vaak uitsluitende relatie tussen onze beschaving en haar ontwikkeling is.
'So, I try to stop the mind, but it's an effort for me to keep reminding, reminding myself, I am just the witness.'
'Dus, ik probeer de mind stop te zetten, maar het vergt een inspanning van me om te herinneren, mezelf eraan te herinneren, dat ik slechts de getuige ben.'
Myself condemned and myself excus'd.
Myself veroordeeld en mijzelf excus'd.
Applause) not attend and I myself really like Question Time and try to attend I would say this, that Question Time keeps being changed.
het verslag (doe. 1 968 82) van de heer Welsh, namens de Economische en Monetaire Commissie, over uitbreiding van het douanepersoneel aan de buitengrenzen van de Gemeenschap en opheffing van de controle aan de binnengrenzen.
I commit myself. I engage myself.
Ik wil mij inzetten, ik verplicht mijzelf.
I cursed myself, called myself coward.
Ik vervloekte mezelf, noemde mezelf een lafaard.
We can try. We'll try. Maybe we'll try.
We kunnen het een keer proberen.
I made myself great works. I built myself houses. I planted myself vineyards.
Daarna trachtte ik bevrediging te vinden in het uitvoeren van grootse dingen, zoals het bouwen van huizen en aanleggen van wijngaarden,
Try it, try it!
Probeer het.
Try. Just please try.
Gewoon probeer, alsjeblieft.
We try. We try.
We zullen het proberen.
Myself. I found myself much more reasonable.
O nee, ik was zelf goedkoper.
And so what I'm going to try to do today is to shake your confidence. Because I know the feeling I can feel it myself.
En dus wat ik vandaag ga proberen is uw vertrouwen te doen wankelen. Want ik ken het gevoel ik kan het zelf ook voelen.
Myself.
Ja, ik.
Myself.
Alleen.
Myself.
Over mezelf.
It meant I commit myself. I engage myself.
Het betekende Ik wil mij inzetten, ik verplicht mijzelf.
Mr President, I will try to be brief, and I will not use all the time available to me but restrict myself to a short message.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal proberen kort te zijn en niet alle beschikbare tijd te benutten.
Try, Achillas, try. Yes, Caesar too.
Probeer het eens, Achillas.
Well, I myself have spent the past 30 years of my life working on three large projects that really try to take the idea of computation seriously.
Wel, ikzelf heb de afgelopen 30 jaar van mijn leven besteed aan drie grote projecten die het idee van berekening echt ernstig proberen te nemen.
Well, I myself have spent the past 30 years of my life working on three large projects that really try to take the idea of computation seriously.
Ik heb de voorbije 30 jaar van mijn leven besteed aan drie grote projecten die het idee van berekening ernstig proberen te nemen.

 

Related searches: If At First You Don't Succeed, Try, Try Again - Try Try - Try Try Again - Try Myself - Try It Myself - Try By Myself - I Try To Make Myself Understood - Try It Out Myself - I Try By Myself - I Try Myself -