Translation of "A bit better" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

A bit better - translation : Better - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That's a little bit better.
Noh, see on natukene parem.
It's getting a little bit better.
Hakkab paremaks minema .
Explain a bit better, dear Norbert.
Selgitage paremini, kallis Norbert.
You'd better stay up there a bit.
Parem ole seal natuke.
Actually let me do it a little bit better.
Tegelikult, las ma teen selle natuke paremini.
Let me make the drawing a little bit better.
Las ma joonistan seda veidi paremini.
I think we, the public, deserve a bit better.
Ma arvan, et meie, avalikkus, oleme veidi enamat ära teeninud.
Now the world situation looks a little bit better.
Nüüd paistab maailma olukord veidi parem.
I think I'd better freshen up a bit quick.
Ma pean ennast kärmelt värskendama.
But hopefully this example explains things a little bit better.
Kuid loodetavasti see näide seletab asju natukene paremini Kuid loodetavasti see näide seletab asju natukene paremini
Either way, I like looking at this a bit better.
Igatahes, mulle meeldib see variant veidi rohkem.
I hope the Commissioner's voice gets a little bit better.
Loodetavasti läheb voliniku hääl veidi paremaks.
So let's understand what's going on here a little bit better.
Saame nüüd kergemini aru mis siin toimub.
Well, let me draw it a little bit better than that.
Ma joonistan selle veidi paremini kui praegu sai
And I'll define that a little bit better in the future.
Ja ma defineerin selle tulevikus veidi paremini.
Better go back in your room and clean up a bit.
Lähme sinu kajutisse ja seal...
If you walk back a bit, you can judge it better.
Kui astute veidi tagasi, saate paremini otsustada.
I think I'd better take a little bit of the potion.
Parem rüüpan igaks juhuks lonksu.
Thank you, no, it's a bit late. We'd better get upstairs.
Ei, tänan, on pisut hilja.
Let me erase the nucleus a little bit better than I've done.
Las ma kustutan tuuma veidi paremini. Las ma kustutan tuuma veidi paremini.
We must get to know each other just a little bit better.
Me peaksime teineteist paremini tundma õppima.
Some people might like that little bit better.
Mõnele inimesele meeldiks see rohkem.
Let's review a little bit of everything we learned so far and hopefully it'll make everything fit together a little bit better.
Vaatame natukene tagasi mida me oleme juba siiani õppinud ja loodetavasti on kõik nüüd vähekene selgem ja arusaadavam.
That's another reason why you can see through it a little bit better.
See on järgmine põhjus, miks te saate näha sellest läbi natuke paremini.
And this kind of clarifies what's going on here a little bit better.
See natukene selgitab mis siin üldse toimub.
So CEOs, a little bit better than average, but here's where it gets interesting.
Tippjuhid saavad keskmisest veidi paremini hakkama. Aga siin muutub asi huvitavaks.
Let me see if I can draw it a little bit better than that.
OK, ma püüan veidi paremini teha.
I think we can do much better, but we need a bit of support.
Minu arvates saaksime me veel paremini hakkama, aga vajame selleks veidi toetust.
They make it a little bit better, a little bit faster, but at the end, it continues to be an open coordination method based on intergovernmentalism.
Järelduste kohaselt muudetakse seda pisut paremaks ja kiiremaks, kuid lõppude lõpuks jääb see ikkagi avatud kooskõlastamise meetodiks, mis põhineb valitsustevahelisel koostööl.
And just to understand it a little bit better. Let's talk about those fundamental elements.
Ning et lihtsalt paremini aru saada, räägime neist põhilistest osakestest.
I also think that we should be a little bit better at marketing consumer protection.
Arvan, et peame tõhusamat tööd tegema tarbijakaitse turunduses.
Bit of trouble with the old leg, I'd better sit down here for a moment.
Väike häda vana jalaga, ma istuksin korraks siia maha.
Tha' can put up with me for a bit sometimes when tha's got no one better.
Tha saab panna minuga natuke mõnikord, kui tha ju keegi parem.
So we can visualize things a little bit better, as to the set of this solution.
Me saame siis asju paremini ette kujutada, selle lahenduste ploki jaoks.
A resolution of better than 1 part in 265000 (18 bit resolution) of full scale or
lahutusvõime parem kui 1 osa 265000 st (18 bitine lahutus) täisskaala ulatuses või
And just so you can visualize this a little bit better, let me draw a cell right here.
Ja lihtsalt, et sa seda paremini ette saaks kujutada, las ma joonistan siia raku.
Just a bit, just a bit.
Natuke veel, natuke veel.
But, I also think they have the promise to make our world just a little bit better.
Aga ma arvan samuti, et neil on lubadus teha meie maailm pisutki paremaks.
This is what we are discussing today trying to get it to work a little bit better.
Seda me täna arutamegi, püüdes protsessi veidi tõhustada.
And I'll rotate it around so you can get a little bit better sense of the actual volume.
Las ma keerutan.
Now, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
PVC on veidi parem, aga siiski mitte nii hea kui puit, mille me valisime.
A bit, a bit. She has got a wort.
Tal on seal soolatüügas.
A bit of this and a bit of that.
Pisut seda ja sutsu teist.
Let me do a little bit better job than that. So let's say that that is the x axis.
Ütleme, et see on x telg.
A bit ofbeauty, a bit o magic, adding a little bit of Sunday to a grey working day.
Veidike ilu, pisut maagiat, tibakene taassündi argipäeva! Aga millega teie tegelete?

 

Related searches: Bit Depth - 16-bit, 24-bit - Bit By Bit - Bit By Bit Little By Little - 32 Bit And 64 Bit - In Bit By Bit - Add Bit By Bit - Bit-by-bit Copy - 32-bit Or 64-bit) - Bit By Bit Transfer - Bit Y Bit -