Translation of "About 5 miles" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

About - translation : About 5 miles - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

About 30 miles.
Umbes 30 miili kaugusel.
About 20 miles.
Umbes 20 miili.
About six miles.
Umbes 10 km.
About 200 miles.
Umbes 200 miili.
Other side of Valley Center, about 12 miles, 15 miles.
Teisel pool Valley Centerit, umbes 2025 km.
About three or four miles.
Umbes 56 kilomeetrit.
About 1,000 miles an hour?
Umbes 1000 miili tunnis?
About 10 miles from here.
See on siit 10 miili.
About five or six miles!
5 6 miili.
About five miles from Thompson.
Umbes 8 km kaugusel Thompsonist.
About 250 million of your miles.
Peaaegu 250 miljonit teie miili.
It's about 100 miles from here...
Siit nii 100 miili...
About 80 miles north of Anchorage.
Umbes 80 miili Anchoragest põhjapoolt.
About 60 miles north of here.
Siit umbes 60 miili põhja.
About three miles beyond Sub 43.
Kolme miili kaugusel 43st väljapääsust.
About 8 or 10 miles to Realito.
Umbes 15 kilomeetrit Realito poole.
Do you know more about Freddy Miles?
Teate te Freddy Milesist veel midagi?
About 16 miles this side of Mississippi.
Umbes 16 miili Mississipist.
Well, we walked for about three miles.
Läksime umbes kolm miili.
Near Edgecombe, about 40 miles up channel, about two months afterwards.
Kaks kuud hiljem Edgecombe'i lähedalt, 40 miili mööda kanalit.
Down the road about two miles that way.
Umbes 3 km mööda teed sinna poole.
That must be about 20 miles from here...
See teeb umbes 20 miili siit...
He lives about 10 miles from Rosita Beach.
Ta elab vaid 15 km Rosita Beach'ist.
It's underground, about 60 miles south of Jerusalem.
See on maaall, umbes 60 miili Jeruusalemmast lõunas.
I'm about four miles ahead of you, turkey.
Umbes 4 miili sinust ees.
Well about 10 miles east, there's a side road.
Umbes 15 kilomeetrit sealt ida poole on kõrvaltee.
Bismarck and cruiser...bearing green 40,...about 12 miles.
Bismarck ja ristleja suunas roheline 40, kaugus 12 miili.
On 39, about 18 miles east of Danby Junction. Nine miles west of Valley Center. Were there any witnesses?
39dal, umbes 30 km Danby ristmikust idas ja 15 km Valley keskusest eemal.
About two miles. We could take his things to him.
Võime tema asjad talle viia.
They're camped by the river, about 20 miles from here.
Nad on 20 miili kaugusel jõe äärde laagrisse jäänud.
He's got a ranch about eight miles south of town.
Tal on rantšo umbes kaheksa miili linnast lõuna poole.
I make that about 140 miles north, three degrees east.
Ma märkasin neid 140 miili kauguselt põhjas ja kolm kraadi idas.
It's on the ridge about ten miles out of town.
See on seljakul, umbes 10 miili linnast väljas.
Enemy force composed of 1 carrier, 5 cruisers, 5 destroyers, sighted 250 miles from Midway.
Vaenlase laevastiku koosseis 1 lennukikandja, 5 ristlejat, 5 hävitajat. Avastatud 250 miili kauguselt Midwayst.
Group Six is now about 200 miles past failsafe, Mr. President.
Kuues rühm on nüüd umbes 320 km turvatsoonist edasi, hr president.
We found the carplane abandoned about 200 miles west of Bangkok.
Leidsime autolennuki mahajäetult 200 miili Bangkokist läänes.
And it does speeds of up to about 100 miles an hour.
Selle maksimumkiirus on 160 kilomeetrit tunnis.
Consider this my real life car has about 25,000 miles on it.
Mõtle sellele mu reaalse elu autol on läbisõit umbes 25 000 miili.
Well if you can stay on, about 130 miles per hour. 130?
Siiani oleme jäänud 210 km h juurde.
This picture you're about to see is being taken now... by a camera 300 miles in the sky traveling 20,000 miles an hour.
Pilti, mida te praegu näete, hr Raskob, filmitakse selsamal hetkel 500 km kõrgusel 32 000 km h kiirusel liikuvast kaamerast.
Made me wish I was up a tree about eight hundred miles away.
Made mulle soovin, et ma puu otsa umbes kaheksa sada miili kaugusel.
It's the German 77th, and judging by the sound, about 35 miles away .
See on sakslaste 77. Ja siit umbes 60 kilomeetri kaugusel.
The plane was crashlanded in Oberhausen military airfield... about five miles from here.
Lennuk tegi hädamaandumise Oberhauseni lennuväljale umbes 8 km kaugusel siit.
intermediary marker buoys shall be deployed at distances of not more than 5 nautical miles so that no part of the gear extending 5 nautical miles or more shall be left unmarked
vahetoodreid kasutatakse kõige rohkem viie meremiili tagant, nii et püünise ükski osa ei jääks viit meremiili ületavas ulatuses tähistamata
You fill the air with smiles For miles and miles and miles
Sa täidad õhu naeratustega miile ja miile ja miile.

 

Related searches: Miles And Miles - For Miles And Miles - Miles, Miles - Miles - Food Miles - Nautical Miles - Miles Per Gallon - Miles Per Hour - Miles Away - Tier Miles -