Translation of "About a year" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

About - translation : About a year - translation : Year - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

About a year old?
Umbes aasta vanune?
About a year, isn't it?
Umbes aasta, kas pole?
It lasted about a year.
Ainult ühe aasta.
Yes, about a year ago.
Aasta tagasi.
And it took about a year.
See võttis umbes aasta aega.
I've been here about a year.
Olen siin juba aasta olnud.
Been waiting for you about a year.
Tere, Dave.
Not about a year, he said sadly.
Pole umbes aasta, ütles ta kurvalt.
Just about this time a year ago.
Umbes samal ajal aasta tagasi.
Are we talking about a two year time frame or a three year time frame?
Kas me räägime kahest aastast või kolmest aastast?
They left about a year after I was born.
Need lähetati kosmosesse umbes aasta pärast mu sündi.
What about next year?
Mis saab järgmisel aastal?
(NL) Tobacco kills about half a million European citizens a year.
(NL) Tubakas tapab umbes pool miljonit Euroopa kodanikku aastas.
We hold about 15 000 of these a year, about 300 of them with companies.
Teeme neid aastas 15 000 ringis, neist umbes 300 ettevõtetes.
And he said, No, we've been here about a year.
Ta vastas Ei, me oleme siin olnud umbes aasta.
About a year ago, we discussed the dossier at first reading.
Umbes aasta tagasi arutasime seda küsimust esimesel lugemisel.
About a year ago, I was up at the farm. Remember?
Umbes aasta tagasi olin ma farmis.Mäletad?
A year here and you haven't changed your mind about that.
Aasta rindel pole sind pannud meelt muutma?
About 7 simplification measures per year
Ligikaudu 7 lihtsustamismeedet aastas.
About 7 simplification measures per year.
7 lihtsustamismeedet aastas.
Last year use about 2.5 million or a quarter of lifetime users
Tarbimine viimase aasta jooksul ligikaudu 2,5 miljonit ehk veerand elu jooksul tarbinutest.
Well over a year ago we were talking about high commodity prices.
Kaugelt enam kui aasta tagasi rääkisime kaupade kõrgetest hindadest.
France is about to take over the G20 Presidency for a year.
Prantsusmaast saab üheks aastaks G20 eesistujariik.
This is a documentary they shot for us... about a year and a half ago.
Alustame? Jah.
That's grown this year to about 10.
Arv kasvas sel aastal kümneni.
In a given year, about 6,000 third country citizens receive a residence permit, which is about 0.46 per cent of the population.
Kui aastas saab elamisloa umbes 6000 kolmanda riigi kodanikku, siis see on umbes 0,46 protsenti kogu rahvastikust.
In Finland, there is about a half year wait for this, he said.
Soomes on sellele järjekord umbes pool aastat , nentis ta.
Last year use about 2.5 million (0.8 ) or a quarter of lifetime users
Tarbimine viimase kuu jooksul ligikaudu 12,5 miljonit eurooplast (3,7 ).
For God's sake, this is a 19 year old we are talking about!
Jumal hoidku, see poiss on 19 aastane!
Even COSME sets as a medium term target (result) by year 2017 to adopt about 7 simplification measures per year .
Isegi COSME programmis seatakse keskpika perspektiivi eesmärgiks (tulemus) võtta aastaks 2017 vastu umbes 7 lihtsustamismeedet aastas .
The project lasted for about a year and a half, from May 2003 to October 2004.
Selles osas on projekt klassikaline näide sellest, kuidas Leader algatus keskendub territooriumide arendamisel meetoditele ja protsessile.
Ultimately after about a 15 year struggle, they decided not to build it back.
Pärast 15 a jõupingutusi otsustati kiirteed mitte uuesti ehitada.
Last year use about 22.5 million European adults or a third of lifetime users
Tarbimine viimase aasta jooksul ligikaudu 22,5 miljonit Euroopa täiskasvanut ehk kolmandik elu jooksul tarbinutest.
Well about a year ago, I was going to night school, studying advanced accounting.
Noh... Umbes aasta tagasi õppisin õhtukoolis raamatupidamist edasijõudnutele.
Mr President, year after year, we have this debate about the safety of toys.
Austatud juhataja! Aastast aastasse toimub meil arutelu mänguasjade ohutuse üle.
Automobile accidents kill about 1.2 million people every single year injuring about 50 million.
Autoõnnetustes hukkub igal aastal u 1,2 miljonit inimest, vigastada saab u 50 miljonit inimest.
About a year ago, I gave a German patrol a safe conduct to get their wounded into hospital.
Umbes aasta tagasi andsin saksa patrullile vaba läbipääsu nende haavatute hospidali viimiseks.
Over a whole year, it probably averages out about a day a week, a lot of that is harvesting.
Aasta peale kokku arvestades teen ma tööd umbes ühe päeva nädalas. Suure osa sellest moodustab saagikoristus.
A year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
Aasta hiljem kuulasin ma kogu seda lärmi, mis Lähis Ida konflikti ümber keerles.
The year 2010 has been about delivering policies that make a difference to our citizens.
Aasta 2010 põhiteema on olnud selliste poliitikameetmete väljatöötamine, mis võivad meie kodanike jaoks olukorda muuta.
Last year use about 23 million European adults (6.8 ) or a third of lifetime users
Tarbimine viimase aasta jooksul ligikaudu 2,5 miljonit (0,8 ) ehk üks neljandik elu jooksul tarbinutest.
author. (NL) Madam President, a year ago we also had an urgent debate about Sudan.
autor. (NL) Proua juhataja, aasta tagasi toimus meil samuti möödapääsmatu arutelu Sudaani kohta.
With such a load factor, the power plant would produce about 4,5 TWh per year.
Sellise koormusteguriga toodaks jõujaam aastas ligikaudu 4,5 TWh.
How about you attend the same class next year?
Mis sa arvad samas klassis õpimisest järgmine aasta?
About 100 applications for authorisations per year are expected.
Eeldatakse, et aastas esitatakse ligikaudu 100 loataotlust.

 

Related searches: Year On Year - Year Over Year - Year After Year - Year To Year - From Year To Year - Year On Year Growth - Year Over Year Growth - Year-on-year Increase - Year To Year Basis - Year-on-year Comparison -