Translation of "Addis Ababa" to Estonian language:


Did you mean : Ad dis Abbas ?

  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Addis Ababa
Addis Abebaworld. kgm
Addis Ababa
Addis AbebaCity in Eure et Loir France
A meteorite found in Addis Ababa?
Addis Ababas leitud meteoriit?
Look at this dispatch from Addis Ababa.
Vaata seda uudise Addis Ababast.
Done at Addis Ababa, 13 June 2008.
Addis Abeba, 13. juuni 2008
I wonder what they're wearing in Addis Ababa?
Huvitav, mida Addis Ababas selga pannakse?
Are we going to Addis Ababa, Mr. Luthor?
Kas me lähme Addis Ababasse, mr Luthor?
11th Regional Seminar of ACP EU economic and social interest groups, Addis Ababa, Ethiopia (REX)
AKV riikide ja ELi majandus ja sotsiaalvaldkonna huvirühmade 11. piirkondlik seminar, Addis Abeba, Etioopia (REX)
In 2006, the European Commission met the Commission of the African Union in Addis Ababa, Ethiopia.
(kellega toimus esimene tippkohtumine) uuele tasandile.
(1) The EIP should incorporate the Union commitment under the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development.
Välisinvesteeringute kava peaks hõlmama ka Euroopa Liidu kohustusi Addis Abeba tegevuskava raames, mis käsitleb arengu rahastamist.
Commissioner Michel met with the Somali President, just a few days ago, on the margin of the IGAD Summit in Addis Ababa.
Volinik Michel kohtus vaid paar päeva tagasi IGADi tippkohtumisel Addis Abebas Somaalia presidendiga.
There is the Maputo Agreement and Addis Ababa Additional Act, which remain the only political and democratic solution to the current crisis.
Olemas on Maputo kokkulepe ja Addis Abeba lisaakt, mis on praegusele kriisile ainuvõimalik poliitiline ja demokraatlik lahendus.
He recently affirmed his intention to organise general elections without taking account of the timetable provided for in the Maputo and Addis Ababa agreements.
Hiljuti kinnitas ta oma kavatsust korraldada üldvalimised, arvestamata Maputo ja Addis Ababa kokkulepete ajakava.
Since 2 February 2009, numerous attempts have been made, including by the UN and the EU, resulting in the Maputo and Addis Ababa agreements.
Alates 2009. aasta 2. veebruarist on tehtud mitmeid katseid liikmestaatuse taastamiseks, muu hulgas ÜRO ja ELi katseid, mille tulemus on Maputo ja Addis Ababa kokkulepetes.
It is obvious that the only way of ensuring that constitutional order is restored is to fully enforce the Maputo and Addis Ababa Accords.
On ilmselge, et ainuvõimalik viis põhiseadusliku korra taastamise tagamiseks on Maputo ja Addis Ababa kokkulepete täielik jõustamine.
A major breakthrough took place in July 2015 when the Addis Ababa Action Agenda on a global framework for financing sustainable development was agreed upon.
Oluline läbimurre saavutati 2015. aasta juulis, kui lepiti kokku Addis Abeba tegevuskavas, milles käsitletakse üleilmset säästva arengu rahastamise raamistikku.
The upcoming EU African Ministerial Troika in Addis Ababa and the meeting on Guinea on 12 October in Abuja will be important in this respect.
Selles suhtes on olulise tähtsusega lähenev Aafrika ELi ministritaseme kolmiku kohtumine Addis Abebas ning Ginea küsimust käsitlev kohtumine 12. oktoobril Abujas.
Mr President, this situation, as all the others have said, is very tragic it resembles very much what happened a few years ago in Addis Ababa.
Hr president, nagu eelkõnelejad ütlesid, on olukord traagiline see sarnaneb mõne aasta tagusele olukorrale Addis Ababas.
help to ensure coherence of the military component of the EU supporting action in Addis Ababa in accordance with the tasks set out in Article 9, and
tagada ELi toetustegevuse sõjalise komponendi ühtsust Addis Abebas kooskõlas artiklis 9 sätestatud ülesannetega ja
(a) help to ensure coherence of the military component of the EU supporting action in Addis Ababa in accordance with the tasks set out in Article 9, and
a) tagada ELi toetustegevuse sõjalise komponendi ühtsust Addis Abebas kooskõlas artiklis 9 sätestatud ülesannetega ja
The EUSR worked closely with the AU and the UN, and his team in Addis Ababa has been instrumental in coordinating EU support for the peacekeeping operations in Darfur.
Euroopa Liidu eriesindaja tegi tihedat koostööd Aafrika Liidu ja ÜROga ning tema Addis Ababas paiknev büroo on aidanud koordineerida ELi toetust Darfuri rahuvalveoperatsioonidele.
The EU and NATO continued, moreover, to cooperate to ensure effective support for the AU Mission AMIS in Darfur, including through a joint airlift coordination cell in Addis Ababa.
Lisaks jätkasid EL ja NATO koostööd, et tagada tõhus toetus Aafrika Liidu missioonile Darfuris (AMIS), sealhulgas Addis Ababas asuva ühise õhutranspordi koordinatsiooniüksuse kaudu.
Commitments taken in Addis Ababa by the international community11, including the Union and its Member States, aim to foster inclusive economic prosperity to improve people s wellbeing, while protecting the environment.
Rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, Addis Abebas võetud kohustuste11 eesmärk on toetada kaasavat majanduslikku õitsengut, et parandada inimeste heaolu, kaitstes samal ajal keskkonda.
Coordination among all donors should be established in Addis Ababa to ensure that the support provided by the international community is complementary and matches with the specific requirements of the AU.
Tuleks sisse seada kõigi rahastajate vaheline tegevuste koordineerimine Addis Abebas, et tagada rahvusvahelise üldsuse poolt antava toetuse vastastikune täiendavus ja vastavus Aafrika Liidu erivajadustele.
(17) Coordination among all donors should be established in Addis Ababa to ensure that the support provided by the international community is complementary and matches with the specific requirements of the AU.
(17) Tuleks sisse seada kõigi rahastajate vaheline tegevuste koordineerimine Addis Abebas, et tagada rahvusvahelise üldsuse poolt antava toetuse vastastikune täiendavus ja vastavus Aafrika Liidu erivajadustele.
In mid October, the European Union and the African Union organised a seminar for civil society in Addis Ababa, with a view to making recommendations for joint European Union African Union actions.
Oktoobri keskel korraldasid Euroopa Liit ja Aafrika Liit Addis Abebas kodanikuühiskonna jaoks seminari, et esitada soovitusi Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu ühistegevuseks.
Examples of failure to act or even nauseating grovelling on the part of EU representatives abound throughout the world from Addis Ababa to Beijing, from Moscow to Riyadh and from Teheran to Havana.
On näiteid ELi ebaõnnestunud tegevusest või isegi ELi esindajate tülgastavast lömitamisest üle kogu maailma Addis Ababast Pekingini, Moskvast Riyadhini ja Teheranist Havannani.
be responsible for managing the day to day coordination of the military component of the EU supporting action with the ACMC in Addis Ababa to ensure coherent and timely support to AMIS II.
vastutab ELi toetustegevuse sõjalise komponendi igapäevase koordineerimise eest AKJKga, et tagada ühtne ning õigeaegne ELi toetus AMIS II le.
(b) be responsible for managing the day to day coordination of the military component of the EU supporting action with the ACMC in Addis Ababa to ensure coherent and timely support to AMIS II.
b) vastutab ELi toetustegevuse sõjalise komponendi igapäevase koordineerimise eest AKJKga, et tagada ühtne ning õigeaegne ELi toetus AMIS II le.
3.16.5 the European Commission to clarify and specify the means to be used to implement the 2030 Agenda, while looking for strong synergies with the Addis Ababa Action Agenda and the Financing for Development Forum.
3.16.5 Euroopa Komisjoni selgitama ja täpsustama tegevuskava 2030 rakendamiseks kasutatavaid vahendeid, otsides samal ajal jõulist koostoimet Addis Abeba tegevuskava ja arengu rahastamise foorumiga.
A tenth EUSR post was created in 2007 in order to strengthen relations with the African Union (AU) the EU decided to create an integrated EUSR office and European Commission Delegation to the AU in Addis Ababa.
2007. aastal loodi kümnes ELi eriesindaja ametikoht selleks et tugevdada suhteid Aafrika Liiduga, otsustas EL luua integreeritud Euroopa Liidu eriesindaja büroo ja Euroopa Komisjoni delegatsiooni Aafrika Liidu juures Addis Ababas.
With the Science with Africa conference in Addis Ababa coming up in March, this is indeed the moment for the European Parliament to register its support for a new and intensified approach to EU Africa scientific cooperation.
Mis puudutab märtsis Addis Abebas toimuvat konverentsi Teadus Aafrikaga, siis praegu on tõesti see hetk, kus Euroopa Parlament peaks toetama uut ja intensiivsemat lähenemist ELi Aafrika vahelisele teaduskoostööle.
The Commission had a meeting some days ago in Addis Ababa with the African Union Commission, and one of the points raised by our partners in Africa was that sometimes they feel that commitments are not respected.
Komisjonil oli mõni päev tagasi Addis Abebas kokkusaamine Aafrika Liidu komisjoniga ja üks meie Aafrika partnerite tõstatatud teema oli seotud sellega, et neil on mõnikord tunne, nagu kohustustest ei peetaks kinni.
The SG HR shall take all necessary measures to ensure coordination of EU activities to support AMIS II enhancement and the coordination between the General Secretariat of the Council (GSC) and the EU Coordination Cell in Addis Ababa (ACC).
Peasekretär kõrge esindaja võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada AMIS II tugevdamist toetavate ELi tegevuste koordineerimine ning nõukogu peasekretariaadi ja Addis Abebas asuva ELi koordineerimisüksuse (edaspidi koordineerimisüksus ) vaheline koordineerimine.
The SG HR shall take all necessary measures to ensure coordination of EU activities to support AMIS II enhancement and the coordination between the General Secretariat of the Council (GSC) and the EU Coordination Cell in Addis Ababa (ACC).
Peasekretär kõrge esindaja võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada AMIS II tugevdamist toetavate ELi tegevuste koordineerimine ning nõukogu peasekretariaadi ja Addis Abebas asuva ELi koordineerimisüksuse (edaspidi koordineerimisüksus ) vaheline koordineerimine.
I hope that when the International Contact Group meets again in Addis Ababa, a week today, on 18 February, all the participating parties will fulfil their tasks and powers, and ensure that any agreement reached in Maputo is also implemented.
Loodan, et kui rahvusvaheline kontaktrühm nädala pärast 18. veebruaril Addis Ababas jälle kokku tuleb, täidavad kõik osalejad oma ülesandeid ja volitusi ning tagavad, et kõik Maputos sõlmitud kokkulepped ka rakendatakse.
In the coordination of Union's contributions to AMIS, the EUSR shall be assisted by an ad hoc Coordination Cell (ACC) established in Addis Ababa, acting under his authority, as referred to in Article 5(2) of the Joint Action 2005 557 CFSP.
Liidu osaluse koordineerimisel missioonis AMIS aitab ELi eriesindajat Addis Abebas loodud eriesindaja alluvuses tegutsev ajutine koordineerimisüksus (edaspidi koordineerimisüksus ), nagu on osutatud ühismeetme 2005 557 ÜVJP artikli 5 lõikes 2.
In October, the 27 ambassadors to the EU s Political and Security Committee met their counterparts in the African Union in Addis Ababa, for discussions on addressing unconstitutional changes of government, election related violence and disputes, and the conflicts in Somalia and Sudan.
ELi poliitika ja julgeolekukomitee 27 saadikut kohtusid oktoobris oma Aafrika Liidu ametivendadega Addis Abebas, et arutada probleeme, mis hõlmasid põhiseadusevastaseid valitsusvahetusi, valimistega seotud vägivalda ning konflikte Somaalias ja Sudaanis.
A joint EUSR office and European Commission Delegation to the African Union in Addis Ababa was established to strengthen the political dialogue with that organisation and to assist the African Union in developing its capabilities for crisis management, both military and civilian.
Asutati ühine Euroopa Liidu eriesindaja büroo ja Euroopa Komisjoni delegatsioon Aafrika Liidu juures Addis Ababas, mille asutamise eesmärgiks oli tugevdada poliitilist dialoogi kõnealuse organisatsiooniga ning aidata Aafrika Liidul arendada kriisiohjamisalaseid tsiviil ja sõjalisi võimeid.
What I wanted to say was that one of the saddest things I have ever seen in my life was in Addis Ababa at the fistula hospital we went to with a number of women colleagues as part of the ACP delegation.
Soovisin öelda, et üks kurvemaid asju, mida ma eales oma elu jooksul näinud olen, oli Addis Abebas fistula kliinikus, kuhu me mitme naiskolleegiga osana AKV delegatsioonist läksime.
It is preparing to make free and easy with the forthcoming elections, which he has announced for March 2010, at the end of a process which has nothing democratic about it and which is taking place outside the Maputo and Addis Ababa agreements.
Ta valmistub vabalt ja lihtsalt eesolevateks valimisteks, mille ta on välja kuulutanud 2010. aasta märtsiks, protsessi lõpus, mis on täielikult antidemokraatlik ja leiab aset väljaspool Maputo ja Addis Ababa kokkuleppeid.
In the coordination of Union's contributions to AMIS, the EUSR shall be assisted by an ad hoc Coordination Cell (ACC) established in Addis Ababa, acting under his authority, as referred to in Article 5(2) of the Joint Action 2005 557 CFSP.
Liidu osaluse koordineerimisel missioonis AMIS aitab ELi eriesindajat Addis Abebas loodud eriesindaja alluvuses tegutsev ajutine koordineerimisüksus (edaspidi koordineerimisüksus ), nagu on osutatud ühismeetme 2005 557 ÜVJP artikli 5 lõikes 2.
Based on previous Council Conclusions on a transformative post 2015 agenda, this Communication will inform EU positions in preparation for the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa in July 2015 and the Post 2015 UN Summit in New York in September 2015.
Tuginedes nõukogu varasematele järeldustele 2015. aasta järgse ümberkujundava arengukava kohta, on käesolev teatis aluseks, millest lähtuvalt kujundatakse välja ELi seisukohad Addis Ababas 2015. aasta juulis toimuvaks kolmandaks arengu rahastamise konverentsiks ja New Yorgis 2015. aasta septembris toimuvaks 2015. aasta järgset arengukava käsitlevaks ÜRO tippkohtumiseks.
(3) The Military Adviser to the EUSR helps to ensure the coherence of the military component of the EU supporting action in Addis Ababa and is responsible for managing day to day coordination of the military component of the EU supporting action with the ACMC.
(3) Euroopa Liidu eriesindaja sõjaline nõunik aitab tagada ELi toetustegevuse sõjalise komponendi ühtsust Addis Abebas ning vastutab ELi toetustegevuse sõjalise komponendiga seotud tegevuse igapäevase koordineerimise eest halduskontrolli ja juhtimiskeskuses.
The setting up of an EUSR office and a European Commission Delegation to the African Union in Addis Ababa constitutes an important step regarding the implementation of this partnership, in particular for the strengthening of African Capabilities in the prevention, management and resolution of conflicts.
Selle partnerluse elluviimise ning eelkõige konfliktide ennetamise, ohjamise ja lahendamise alaste Aafrika võimete tugevdamise osas on oluliseks sammuks Euroopa Liidu eriesindaja büroo ja Euroopa Komisjoni delegatsiooni loomine Aafrika Liidu juures Addis Ababas.

 

Related searches: Addis Ababa - Addis Ababa Bole - Addis Ababa On 24 January 2013 - Addis-ababa, Ethiopia - Ababa - Addis - Addis Abeba - Archbishop Of Addis Abeba - The Capital City Of Addis -