Translation of "Albanian" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Albanian - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Albanian
AlbaaniaName
Albanian
RuandaName
Albanian Lek
Albaania lekName
Albanian Lek
Albaania Lek
Albanian version
Kui samad andmed sisalduvad dokumendis endas, võib need tähised märkimata jätta.
Albanian pool frog
Konn liigist Rana shqiperica
Albanian Development Fund
Albaania arengufond
Al Haramain (Albanian branch).
Al Haramain (Albaania filiaal).
Albanian, we believe. Chess prodigy.
Vesper .
He has an Albanian passport.
Tal on Albaania pass.
And, I hope, Albanian as well.
Ja ma loodan, et ka albaanlased.
Do you speak Albanian, St. Clare?
Kas oskate albaania keelt, St. Clare ?
The competent Albanian authorities shall be informed thereof.
Sellest teavitatakse Albaania pädevaid ametiasutusi.
Implement the Albanian National Action Plan on Asylum.
Rakendada Albaania riiklik tegevuskava varjupaiga andmise kohta.
Ensure improved security features of new Albanian travel documents.
Tagada täiustatud turvaelementide olemasolu Albaania uutel reisidokumentidel.
4.2 The Albanian CSO sector remains fragmented and relatively underdeveloped.
4.2 Albaania kodanikuühiskonna organisatsioonide sektor on endiselt killustatud ja suhteliselt vähe arenenud.
This matter is entirely up to the Albanian people themselves.
See küsimus on täielikult albaanlaste endi otsustada.
We got an Albanian interpreter, but he only speaks Rumanian.
Leidsime albaanlasest tõlgi, kui ta räägib vaid rumeenia keelt.
Albanian tariff concessions for agricultural primary products originating in the Community
Kauba kirjeldus
one in the English language and one in the Albanian language.
Albaania Vabariigi nimel
Ensure full compliance of all Albanian travel documents with international standards.
Tagada kõigi Albaania reisidokumentide vastavus rahvusvahelistele standarditele.
Discussions on the Albanian draft agricultural and rural development programme also advanced.
Samuti edenesid arutelud Albaania põllumajanduse ja maaelu arengu programmi projekti üle.
(HU) Mr President, I would like to offer my congratulations to the Albanian people of Kosovo on achieving independence, and to pay tribute to the memory of Albanian leader Ibrahim Rugova.
(HU) Hr president, tahaksin õnnitleda Albaania rahvast Kosovos iseseisvuse saavutamise puhul ning austada Albaania liidri Ibrahim Rugova mälestust.
5.4 The work of Albanian civil society is hindered by limited participatory democracy.
5.4 Albaania kodanikuühiskonna tööd takistab osalusdemokraatia piiratus.
Soldier of the Kosovo Force (KFOR) talking to Albanian construction workers in Kosovo.
Kosovo rahuvalveüksuse (KFOR) sõdur räägib Kosovos albaanlastest ehitustöölistega.
Two special training courses within the Albanian police project(PAMECAII) can be mentioned.
Siinkohal võib ära märkida Albaania politseiga seotud projekti (PAMECA II) raames korraldatud kahte erikoolituse kursust.
Will it make appropriate representations to the Albanian Government to tackle this problem?
Kas ta kavatseb olukorra parandamiseks Albaania valitsuse poole pöörduda?
Indo European languages . . NT1 Albanian . . NT1 Armenian . . NT1 Baltic languages . . . . NT2 Latvian . . . . NT2 Lithuanian . .
NT1 hiina keel indoeuroopa keeled . .
In order to prevent this Albanian web of drug dealers from operating throughout Albania,
Eurojustis toimunud mitmepoolsel koordineerimisnõupidamisel Belgia ja Hollandiga taotles
Are you concerned by the worsening destabilisation of the wider region by Albanian nationalism?
Kas teid huvitab Albaania natsionalismi tõttu ulatuslikus piirkonnas süvenev ebastabiilsus?
A domino effect and subsequent conflicts linked to actions by Albanian separatists are inevitable.
Doominoefekt ja Albaania separatistide tegevusega seotud järgnevad konfliktid on vältimatud.
Conflict broke out recently in schools in Struga between Albanian and Macedonian speaking parents.
Konflikt sai hiljuti alguse albaania ja makedoonia keelt kõnelevate lastevanemate vahel Struga koolides.
Gentlemen, I have just been raped by the head of the Albanian Secret Service!
Härrased, mind just vägistati! Albaania salateenistuse juht!
Ensure the compliance of the Albanian Criminal Code with the UN Convention against Torture.
Tagada Albaania karistusseadustiku vastavus ÜRO piinamisvastasele konventsioonile.
4.6 Despite the lack of legal recognition, Albanian CSOs engaged in setting up social enterprises.
4.6 Vaatamata sellele, et Albaania kodanikuühiskonna organisatsioone ei ole õiguslikult tunnustatud, on nad kaasatud sotsiaalettevõtete loomisesse.
4.6 Despite the lack of legal recognition, Albanian CSOs engaged in setting up social enterprises.
4.6 Vaatamata sellele, et Albaania kodanikuühiskonna organisatsioone ei ole õiguslikult tunnustatud, on nad kaasatud sotsiaalsete ettevõtete loomisesse.
Russian, Somali and Albanian have been the most widely taught languages as immigrant mother tongues.
Sisserännanute emakeelena on kõige ulatuslikumalt õpetatud vene, somaali ja albaania keelt.
Serbian and Albanian mafia organisations are cooperating excellently, and have been doing so for years.'
Serbia ja Albaania maffia teevad suurepärast koostööd ja seda juba aastaid .
It was a huge mistake to allow Haradinaj, the Albanian guerrilla, to leave The Hague.
Oli tohutu viga lubada Haradinajl, Albaania partisanil, Haagist lahkuda.
Customs Stabilise and improve all aspects of the administrative capacity of the Albanian customs administration.
Toll stabiliseerida ja parandada Albaania tolliasutuste haldussuutlikkust selle kõigis aspektides.
Energy Implement the 2003 to 2005 Action Plan and start implementing the Albanian Energy Strategy.
Energeetika viia ellu 2003 2005 aasta tegevuskava ja alustada Albaania energiastrateegia elluviimist.
Now it is declaring independence of a second Albanian state and that sets a bad example.
Nüüd kuulutab ta välja iseseisvuse kui teine Albaania riik ja see on halvaks eeskujuks.
Albanian speaking organised crime groups are prominent, particularly in trafficking heroin and women for sexual exploitation'.
Esile tulevad albaania keelt kõnelevad organiseeritud kuritegevusega tegelevad rühmad, kes on seotud eeskätt heroiinikaubanduse ja naistega kauplemisega seksuaalseks ekspluateerimiseks.
It attaches special importance to the role of free Albanian media in the pre election information effort.
Euroopa Liit peab eriti tähtsaks Albaania vaba meedia rolli valimiseelses teavitamistöös.
committing itself publicly to begin a process of dialogue with the leadership of the Kosovar Albanian Community,
kohustuks avalikult alustama dialoogi Kosovo albaania kogukonna juhtidega,

 

Related searches: Ethnic Albanian - Kosovar Albanian - Albanian Law - Albanian Mother Tongue - Ethnic Albanian Fighters - Albanian Radio And Television - Albanian Flag - Ethnic Albanian Citizens - Ancient Albanian - Albanian Migrants -