Translation of "Americanism" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Americanism - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I detest the general anti Americanism of this place.
Ma jälestan selle koha üldist ameerikavastasust.
Anti Americanism is not a common cause in Europe.
Ameerika vastasus ei ole Euroopas ühine eesmärk.
There has never been so much pro Americanism, so much Americanism, we could say, within our societies as a whole and, obviously, also within our political, cultural and social elites as a whole.
Veel kunagi pole meie ühiskonnas kui tervikus ning ilmselgelt ka meie poliitilise, kultuurilise ja sotsiaalse eliidi seas Ameerikasse ja ameeriklastesse nii pooldavalt suhtutud.
Once again the anti Americanism so prevalent in the EU put its citizens' safety in jeopardy.
Jälle seadis ELis niivõrd valdav ameerikavastasus oma kodanike turvalisuse ohtu.
Often though it is based on anti Semitism and anti Americanism, as the US is Israel's closest ally.
Sageli põhineb see aga antisemitismil ja antiamerikanismil, kuna USA on Iisraeli lähim liitlane.
We repudiated at the time the anti Americanism, both latent and overt, that characterises some in this House.
Toona ütlesime lahti nii varjatud kui ka avalikust Ameerika vastasusest, mis iseloomustab osa sellest täiskogust.
While both sides have cause for complaint, I am afraid that what we find in this question is naked anti Americanism and a petty, little European mentality.
Kuigi mõlemal poolel on põhjust nurisemiseks, kardan et antud küsimuses on tegemist paljalt antiamerikanismiga ning kitsarinnalise eurooplasliku mõtteviisiga.
Straight anti Americanism would be too narrow an approach, but we must still call upon the United States to keep to the rules that we all agreed upon.
Otsene ameerikavastasus oleks liiga kitsarinnaline lähenemine, kuid siiski tuleb Ameerika Ühendriike teavitada, et kokkulepitud reeglitest tuleb kinni pidada.

 

Related searches: Americanism - Anti-americanism - Philo-americanism -