Translation of "a few hours" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

A few hours - translation : Hours - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A few hours.
Mőned tunnid.
A few hours?
Mõned tunnid?
A few more hours
Paar vabadusetundi.
A few hours each day.
Mõned tunnid päevas.
No, just a few hours.
Ei, lihtsalt mõni tund.
ln just a few hours
Mõne tunni jooksul
We may only have a few days, a few hours.
Meil on ainult mõned päevad, mõned tunnid.
Well, it's only a few hours.
Küsimus on ju kõigest mõnes tunnis.
There's just a few more hours
Vaid jäänud on paar tundi.
Typically, an event began within 4 hours of dosing and spontaneously resolved within a few minutes to a few hours.
Tüüpilisel juhul algas see 4 tunni jooksul pärast annustamist ning möödus iseenesest mõne minuti kuni mõne tunniga.
I'll be back in a few hours.
Mu vend tuli siia, et vőidelda Tong Po'ga.
I went there a few hours beforehand.
Käisin seal paar tundi varem.
I've only been away a few hours.
Olin ainult paar tundi ära.
Miss Patterson needs a few hours rest.
Preili Ptterson vajab paaritunnist puhkust. Jama.
A few hours one way or another.
Paar tundi siia või sinna.
We've only been here a few hours.
Tulime alles mõne tunni eest.
You have a few hours of debriefing.
Sul on jäänud paar tundi küsitluseni.
What you need is a few hours' sleep.
Sa vajad mõned tunnid puhkust.
Within a few hours, we shall sight Colchis.
Mõne tunni pärast oleme Kolchises.
It'll be Saturday night in a few hours.
Täna on laupäev, ja õhtu on varsti käes.
We'll have you out in a few hours.
Te saate mõne tunni pärast välja.
Could your patients spare you for a few hours?
Kas teie patsientide vaba te mõneks tunniks?
In a few hours... you've grown so much older.
Mõne tunniga oled nii vanemaks saanud.
Perhaps sleep a few hours before meeting Gen. Carnaby.
Võibolla mõne tunni magada enne kindral Carnabyga kohtumist.
The photo will reach us in a few hours.
Paari tunni pärast on meil ka pilt.
In fact, it is only up to date for a few days, if not a few hours.
Tegelikult on see eelarve ajakohane vaid mõne päeva, kui mitte lausa mõne tunni vältel.
Trouble is, it takes quite a few hours to build.
Probleem on, see võtab päris paar tundi ehitada.
It was only meant to be for a few hours.
Ma kavatsesin ära olla ainult paar tundi.
The old man heard the fight a few hours earlier.
Paar tundi varem kuulis vanamees poisi ja isa vahelist rüselust.
Couldn't we stand like this for just a few hours?
Kas me ei võiks niimoodi veel mõned tunnid seista?
We will have the damage repaired in a few hours.
Mõne tunniga saavad vigastused parandatud.
In a few hours we're going back from the sea.
Kuid mõne tunni pärast me lahkume temast.
There are only a few hours left before the game.
Mänguni on mõned tunnid.
For a few hours, for the rest of the night.
Mõneks tunniks, ülejäänud ööks.
That'll give them something to talk about for a few hours.
Vähemalt on inimestel nüüd paar tundi millegi üle keelt peksta.
Our dear Irma is with us but for a few hours.
Meie Irma on meiega mõned tunnid.
A few hours ago we filled the sky with our planes.
Vaid paar tundi tagasi oli taevas meie lennukeid täis.
A few hours ago, down in Sun City, he goes berserk.
Mõne tunni eest läks ta Sun Citys hulluks.
And we do not appear to give ourselves even a few hours, a few days to have a thorough look.
Ja me ei võta endale isegi mõnda tundi, mõnda päeva, et neid põhjalikult uurida.
Slovak is taught as a supplementary language for a few hours each week.
Slovaki keelt õpetatakse lisakeelena mõned tunnid nädalas.
We have a pretty unpleasant thing on our hands in a few hours.
Mõne tunni pärast on meil ees väga ebameeldiv asi.
In some things you would think them but a few hours old.
Mõnel asjad, mida sa arvad neist vaid paar tundi vana.
As you know, I am leaving for China in a few hours.
Nagu te teate, lahkun ma mõne tunni pärast Hiinasse.
A few hours after I reported these details, the exhibition was reopened.
Paar tundi pärast seda, kui ma nendest üksikasjadest teada andsin, avati näitus uuesti.
And I gotta track 'em down in just a few more hours.
Paar tundi lõbustusi.

 

Related searches: Hours And Hours - For Hours And Hours - Hours Of Hours - Hours Upon Hours - Spend Hours And Hours - Hours Over Hours - Hours For Hours - Hours Hours - Hours After Hours - 24 Hours Working Hours -