Translation of "a few weeks" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

A few weeks - translation : Weeks - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Take off a few weeks.
Võta mõni nädal vabaks, mis?
Reactions usually resolve in a few days to a few weeks.
Reaktsioonid kaovad tavaliselt väheste päevade või nädalate jooksul.
A few weeks late, aren't you?
Mõned nädalad hiljem?
Just needs a few weeks rest.
Ta vajab vaid 2 nädalat puhkust.
This condition usually resolves in a few days to a few weeks.
See seisund laheneb tavaliselt paari päeva kuni paari nädala jooksul.
It could clear up in a few days... or a few weeks.
See võib hajuda päevade või isegi nädalatega.
Well, give me a few more weeks.
Anna mulle veel mőni nädal aega.
A few weeks later, construction started again.
Mõni nädal hiljem alustati uuesti ehitamisega.
You may, too, after a few weeks.
Sina võid ka, peale mõnda nädalat.
Wait a few more weeks, you'll see...
Oodake mõni nädal, siis näete...
A few weeks won't make any difference.
Mõned nädalad ei tee mingit vahet.
He'll be out in a few weeks.
Ta saab paari nädala pärast välja.
31 of you a few weeks ago.
Mõni nädal tagasi oli neid 31.
This usually clears up in anything from a few days to a few weeks.
See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga.
All that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
Kõik see võib tootemargi mõne päeva või nädalaga sõna otseses mõttes hävitada.
To Brandon's mother's place for a few weeks.
Paariks nädalaks Brandoni ema poole.
They'll have their spots in a few weeks.
Nad saavad oma täpid mõne nädalaga.
Most minor reactions to insulins usually resolve in a few days to a few weeks.
Enamus kergematest süstekoha reaktsioonidest insuliinile mööduvad mõne päeva kuni mõne nädala jooksul.
Most minor reactions to insulins usually resolve in a few days to a few weeks.
Enamus kergemaid süstekoha reaktsioone taandub mõne päeva kuni mõne nädalaga.
Most minor reactions to insulins usually resolve in a few days to a few weeks.
Harva täheldatud kõrvaltoimed (esinenud rohkem kui 1 patsiendil 10000 st, kuid vähem kui ühel 1000 st)
Most minor reactions to insulins usually resolve in a few days to a few weeks.
130 Harva täheldatud kõrvaltoimed (esinenud rohkem kui 1 patsiendil 10000 st, kuid vähem kui ühel 1000 st)
The changes will completely resolve within a few weeks.
Muutused kaovad täielikult mõne nädala jooksul.
This cannot be done in just a few weeks.
Seda ei saa teha vaid paari nädalaga.
Believe me in a few weeks are we hundreds.
Pole midagi, paari nädala pärast oleme me sada, usu mind.
In a few short weeks, paradise turns into purgatory.
Mõne nädalaga muutub paradiis põrguks.
This should clear up in a few days or weeks.
See peaks mööduma mõne päeva või nädalaga.
Commissioner, we are a few weeks away from the elections.
Proua volinik, valimisteni on paar nädalat.
In a few weeks, I'll be able to buy it.
Ehk mõne nädala pärast, kui olen kogunud...
She quit a few weeks ago, it's all I know.
Ta lõpetas paar nädalat tagasi, muud ma ei tea.
He's gonna be staying with me for a few weeks.
Ta jääb minuga paariks nädalaks.
A tumor in her leg. The pain started a few weeks ago.
Kasvaja jala peal on talle nädalaid tugevat valu teinud.
These usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Tavaliselt kaovad sellised nähud paari nädala jooksul pärast insuliinravi alustamist.
These usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Tavaliselt kaovad need pärast paarinädalast insuliini tarvitamist.
These usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Tavaliselt need kaovad pärast paarinädalast insuliini tarvitamist.
These usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Tavaliselt kaovad sellised nähud paari nädala jooksul.
We decided this here a few weeks ago with great unanimity.
Otsustasime selle vägagi üksmeelselt siin paar nädalat tagasi.
However, the progress made in just a few weeks is considerable.
Aga vaid paari nädala jooksul tehtud edusammud on märkimisväärsed.
You should recover in a few weeks and be as good...
Peaksid paari nädalaga paranema.
Most minor reactions to insulins at the injection site usually resolve in a few days to a few weeks.
Insuliini annustamise osas puuduvad kindlad reeglid.
Most minor reactions to insulins at the injection site usually resolve in a few days to a few weeks.
Pensüstelit koos selles oleva kolbampulliga ei pea hoidma külmkapis.
Most minor reactions to insulins at the injection site usually resolve in a few days to a few weeks.
Manustamine
Most minor reactions to insulins at the injection site usually resolve in a few days to a few weeks.
5. 2 Farmakokineetilised omadused
Most minor reactions to insulins at the injection site usually resolve in a few days to a few weeks.
patsiendi eluviisid muutuvad,
Most minor reactions to insulins at the injection site usually resolve in a few days to a few weeks.
5. 1 Farmakodünaamilised omadused
Most minor reactions to insulins at the injection site usually resolve in a few days to a few weeks.
protamiininsuliini kristallid lahustuvad pH happelises vahemikus

 

Related searches: Weeks 2 Weeks Rhythm - For Weeks And Weeks - Weeks And Weeks - Weeks On Weeks Off - A Few Weeks Ago - Few Weeks - A Few Weeks - In The Next Few Weeks - In A Few Weeks - Few Weeks Ago -