Translation of "a number of" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

A number of - translation : Number - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A shrinking number of entrepreneurs means a shrinking number of businesses and, consequently, a smaller number of jobs.
Tööandjate arvu vähenemine tähendab ettevõtete arvu vähenemist ning seega töökohtade arvu vähenemist.
(Number of patients with a CR Number of patients with a CRp) Number of eligible patients who received clofarabine
(TR ga patsientide arv TRt ga patsientide arv) Klofarabiiniga ravi tingimustele vastanud ravitud patsientide arv
So pi is a real number, e is a real number, square root of 2 is a real number, 3 is a real number, minus 3 is a real number, minus pi is a real number, But 1 plus 2i is not a real number.
Seega pii on reaalarv, e on reaalarv, ruutjuur kahest on reaalarv, 3 on reaalarv, miinus 3 kolm on reaalarv, miinus pii on reaalarv. Aga 1 pluss 2i ei ole reaalarv.
Through a number of
Tegevuse hulka kuulu
The number of digits which are meaningful in a number.
Arvu numbrid, millel on antud arvus tähendus.
We have a positive number plus a positive number divided by a positive number.
Meil on positiivne number pluss positiivne number jagatud positiivne number.
(Community Fleet Register Number). Unique identification number of a fishing vessel.
(Community Fleet Register number Euroopa Ühenduse laevastikuregistri number)
(a) number of participants contemplated,
(a) osalejate kavandatav arv
a minimum number of producers,
tootjate minimaalse arvuga,
are a number of challenges
Olemasolevad meetmed meetmeid ja tavasid ikka seisab kliimamuutustega
Think of a number, Joe.
Ole vait, Joe.
For a number of reasons.
Mitmel põhjusel.
Kind of a French number.
Nagu mingi prantsuse tükk.
That's a is the number of apples, b is the number of bananas.
See on a, õunte arv, b on banaanide arv. See on a, õunte arv, b on banaanide arv.
Number equal to the number of packing units, with a maximum of 20
Pakkeüksuste arvuga võrdne arv, maksimaalselt 20
As a conclusion a number of changes
Selle tulemusena tehti mitmeid muudatusettepanekuid , et lahendada läbivaatamise käigus määratletud probleeme .
A diagram of a phone number database
Telefoninumbrite andmebaasi skeem
We are dealing with a very large number of manufacturers and a very large number of products.
Meil on tegemist väga suure hulga tootjate ja väga suure hulga toodetega.
Number of kW (as a whole number) multiplied by the number of days present in the area (as a whole number) to express fishing effort during the observation period 1
kW arv (täisarv), korrutatuna piirkonnas viibitud päevade arvuga (täisarv), väljendamaks püügikoormust vaatlusajavahemiku jooksul 1
Validation of input number considered as a number in the other currency
Sisendnumbri tunnistamine muus vääringus väärtuseks
Number of subsamples If the analysed sample is a pooled sample, the number of subsamples (number of individuals) should be notified.
Osaproovide arv kui analüüsitud proov on liitproov, märgitakse osaproovide (üksikproovide) arv.
Number of subsamples if the analysed sample is a pooled sample, the number of subsamples (number of individuals) should be notified.
Osaproovide arv liitproovide puhul näidata ära osaproovide arv (isendite arv).
Number of Number at 2 years Number Number
Toolbars contain a number of buttons to provide quick access to number of functions.
Tööriistaribal paiknevad nupud, mis võimaldavad kasutada mitmeid sagedamini vajaminevaid funktsioone.
a variable number of members, totalling no more than the number of Member States.
muutuv hulk liikmeid, kelle arv ei tohi aga ületada liikmesriikide arvu.
One scene and a number. What number?
Üks stseen ja number.
They play a key role in a number of other regional pro in a number of other regional pro grammes.
Soome praktiseerib Leader II algatusest alates Leaderi süvalaiendamise poliitikat.
It's just a number, right? y is just a number.
See on lihtsalt number.. y on lihtsalt number.
a decrease in the number of red blood cells (anaemia) and a decrease in the number of blood
vere punaliblede arvu langus (aneemia) ja vereliistakute (trombotsüütide) arvu langus
It involves a significant number of countries and a significant number of third countries want to join it.
Selles osaleb märkimisväärne arv riike ning oluline hulk riike soovib sellega ühineda.
A large number of children are not in school, a large number of people are not in work.
Suur hulk lapsi ei käi koolis ja suur hulk inimesi ei käi tööl.
Conquer a given number of countries
Määratud arvu riikide vallutamine
There is a number of groups.
Ja igas sellises grupis on 5 õuna. Kui palju on mul siis õunu alguses? x 13 on gruppide arv.
A number of key questions arise
Esile kerkib mitmeid võtmeküsimusi
A number of key questions arise
Tõstatuvad mitmed olulised küsimused.
A number of points were raised
Arutelul kerkisid esile järgmised teemad
A number of problems were identified
Sellega seoses mainiti järgmisi probleeme
a sufficient number of drainage valves.
piisav arv äravooluventiile.
Amendments to a number of recitals.
tehti muudatusi mitme põhjenduse kohta.
Clarify a number of existing provisions
Teatavate kehtivate sätete selgitamine
Average number of employees a year
Parklad (olemasolevad ja kasutatavad)
by a number of different fisheries.
moodustab konservatiivsel hinnangul 1,1 miljardit eurot.
There were a number of strategies.
Meil oli palju strateegiaid.
This raises a number of questions.
See tõstatab mitmeid küsimusi.
There are a number of causes.
Neid on mitu.

 

Related searches: Ins - Number-number - Batch Number Lot Number - Ec Number Cas Number - Cas Number Ec Number - Vat Id Number Number - Number Depends On The Number - A Number Number - Work Without Opus Number Number - Falls From Number To Number - Volume Number (ccyymm##) Running Number Of Claim Volumes Sen -