Translation of "a shares and b shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Investment fund shares units (reported by A and B)
Investeerimisfondide aktsiad osakud (esitavad A ja B)
(b) 10 000 payable shares.
b) 10000 maksmisele kuuluvaks osakuks.
Shares and other equity Quoted shares A. Domestic B. Other participating MS C. Rest of the world Investment funds ( not MMF ) shares A. Domestic B. Other participating MS C. Rest of the world 7 .
Aktsiad ja muud kapitali sissemaksed Noteeritud aktsiad A. Riigisisesed B. Muud osalevad liikmesriigid C. Muu maailm Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad A. Riigisisesed B. Muud osalevad liikmesriigid C. Muu maailm 7 .
Other participating Member States a b c EU countries ( non participating Member States ) x y z Other participating Member States a b c Other participating Member States a b c EU countries Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs
Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad EL riigid ( mitteosalevad liikmesriigid ) x y z Muud osalevad liikmesriigid a b c EL riigid ( mitteosalevad liikmesriigid ) x y z Väärtpaberid , v. a aktsiad MFIs
Securities other than shares (reported by A, B and C)
Väärtpaberid, v.a aktsiad (esitavad A, B ja C)
'Payable shares means the shares of directly contributed capital specified in Article 9 (2) (b) and Article 10 (2) (b).
Maksmisele kuuluvad osakud otseselt mahutatava kapitali osakud vastavalt artikli 9 lõike 2 punkti b ja artikli 10 lõike 2 punktis b määratlusele.
Shares and other equity 6 (reported by A, B and C)
Aktsiad ja muu kapital 6 (esitavad A, B ja C)
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Riigisisesed
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
(b) Any additional paid in and payable shares.
b) lisaks soovitud arv sissemakstud ja maksmisele kuuluvaid osakuid.
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Shares and other equity ( 1 )( reported by A , B and C ) 5 .
Aktsiad ja muud osakud ( 1 ) ( esitavad A , B ja C ) 5 .
Companies A and B have market shares of 20 and 25 respectively.
A ja B turuosad on vastavalt 20 ja 25 .
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturu fondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad 7 .
shares in companies and other securities equivalent to shares in companies ('shares'),
äriühingute aktsiad ja teised väärtpaberid, mis on võrdväärsed äriühingute aktsiatega ( aktsiad ),
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
Suurem osa diskontomäärast on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga . b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad , tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad , piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad , eelisaktsiad , mis annavad õiguse saada osa äriühingu likvideerimisel korral järele jäävast varast .
Quoted shares, unquoted shares and other equity and mutual funds shares held by RoW
Muu maailma noteeritud aktsiad, noteerimata aktsiad ja muu omakapital ning investeerimisfondide aktsiad osakud
Shares and other equity Separate information , with a breakdown by residency , in respect of quoted shares and investment fund shares other than money market fund shares .
Aktsiad ja muud kapital Eraldi teave noteeritud aktsiate ja investeerimisfondide aktsiate , v. a rahaturufondide aktsiate , osas asukoha lõikes .
derivatives Financial derivatives Loans Short term Long term Shares and other equity Shares and other equity , excluding mutual funds shares Quoted shares Unquoted shares Other equity
x
Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Other participating Member States a b c Other participating Member States a b c EU countries Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs
Muud osalevad liikmesriigid a b c Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
(b) MFIs and OFIs as custodians of MMF shares units
b) Rahaloomeasutused ja teised finantsvahendajad kui rahaturufondide aktsiate osakute haldajad
Sector x y z 3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency Other participating Member States Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares a b c Securities other than shares Securities other than shares Rest of the world ( excl .
Residentsus Sektor
(b) the shares must be fully paid up
b) aktsiad peavad olema täielikult sisse makstud
(b) shares acquired as a result of a universal transfer of assets
b) vara üldise võõrandamise tulemusena omandatud aktsiate suhtes
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs Non MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Euroala residentide väärtpaberid eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
and 2 ) quoted shares ( excluding mutual fund shares ) ( 23 ) .
ja 2 ) noteeritavad aktsiad ( v. a investeerimisfondide aktsiad ) ( 23 ) .
Quoted shares and mutual funds shares issued by RoW
Muu maailma poolt emiteeritud noteeritud aktsiad ja investeerimisfondide aktsiad osakud
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
Boonusaktsiad ja split aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni .
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
äriühingutena boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split emis sioonid .
They comprise shares traded on stock exchanges (quoted shares), unquoted shares and other forms of equity.
Sellesse kuuluvad Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad.
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Other residents
Väärtpa Mittera Muud berid , v. a halooresidendid aktsiad measutused
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Pangad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Rahaloomeasutused
(a) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies, partnerships or other entities, and depositary receipts in respect of shares
(a) äriühingute aktsiad ja muud väärtpaberid, mis on samaväärsed äriühingute, partnerluste või muude üksuste aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistused
(a) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies, partnerships or other entities, and depositary receipts in respect of shares
a) äriühingute aktsiad ja muud väärtpaberid, mis on samaväärsed äriühingute, usaldusühingute või muude üksuste aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistused
A. Market Shares
A. Turuosad
Separate information, with a breakdown by residency, in respect of quoted shares and investment fund shares other than money market fund shares.
Eraldi teave noteeritud aktsiate ja investeerimisfondide aktsiate, v.a rahaturufondide aktsiate, osas asukoha lõikes.
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares )
Väärtpa Mittera Valitsussektor berid , v. a halooaktsiad measutused
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs
Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid )
( b ) Participating interests and illiquid equity shares Cost subject to impairment
b ) Kapitaliosalused ja mittekaubeldavad aktsiad Väärtuse langusest tulenev kulu

 

Related searches: Registered Shares And Bearer Shares - A Shares And B Shares - Accumulation Shares And Distribution Shares - Accumulating Shares And Distributing Shares - Shares, Mutual Shares And - A Shares B Shares - Bearer Shares Or Registered Shares - Class A Shares B Shares - Ordinary Shares Common Shares - Shares Against Shares -