Translation of "a shares b shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(b) 10 000 payable shares.
b) 10000 maksmisele kuuluvaks osakuks.
Other participating Member States a b c EU countries ( non participating Member States ) x y z Other participating Member States a b c Other participating Member States a b c EU countries Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs
Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad EL riigid ( mitteosalevad liikmesriigid ) x y z Muud osalevad liikmesriigid a b c EL riigid ( mitteosalevad liikmesriigid ) x y z Väärtpaberid , v. a aktsiad MFIs
Investment fund shares units (reported by A and B)
Investeerimisfondide aktsiad osakud (esitavad A ja B)
Shares and other equity Quoted shares A. Domestic B. Other participating MS C. Rest of the world Investment funds ( not MMF ) shares A. Domestic B. Other participating MS C. Rest of the world 7 .
Aktsiad ja muud kapitali sissemaksed Noteeritud aktsiad A. Riigisisesed B. Muud osalevad liikmesriigid C. Muu maailm Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad A. Riigisisesed B. Muud osalevad liikmesriigid C. Muu maailm 7 .
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
Suurem osa diskontomäärast on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga . b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad , tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad , piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad , eelisaktsiad , mis annavad õiguse saada osa äriühingu likvideerimisel korral järele jäävast varast .
'Payable shares means the shares of directly contributed capital specified in Article 9 (2) (b) and Article 10 (2) (b).
Maksmisele kuuluvad osakud otseselt mahutatava kapitali osakud vastavalt artikli 9 lõike 2 punkti b ja artikli 10 lõike 2 punktis b määratlusele.
Other participating Member States a b c Other participating Member States a b c EU countries Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs
Muud osalevad liikmesriigid a b c Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares (reported by A, B and C)
Väärtpaberid, v.a aktsiad (esitavad A, B ja C)
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Sector x y z 3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency Other participating Member States Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares a b c Securities other than shares Securities other than shares Rest of the world ( excl .
Residentsus Sektor
(b) Any additional paid in and payable shares.
b) lisaks soovitud arv sissemakstud ja maksmisele kuuluvaid osakuid.
(b) the shares must be fully paid up
b) aktsiad peavad olema täielikult sisse makstud
Shares and other equity 6 (reported by A, B and C)
Aktsiad ja muu kapital 6 (esitavad A, B ja C)
(b) shares acquired as a result of a universal transfer of assets
b) vara üldise võõrandamise tulemusena omandatud aktsiate suhtes
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs Non MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Euroala residentide väärtpaberid eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Other residents
Väärtpa Mittera Muud berid , v. a halooresidendid aktsiad measutused
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturu fondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Riigisisesed
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Pangad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Rahaloomeasutused
shares in companies and other securities equivalent to shares in companies ('shares'),
äriühingute aktsiad ja teised väärtpaberid, mis on võrdväärsed äriühingute aktsiatega ( aktsiad ),
A. Market Shares
A. Turuosad
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares )
Väärtpa Mittera Valitsussektor berid , v. a halooaktsiad measutused
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs
Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid )
Shares and other equity Separate information , with a breakdown by residency , in respect of quoted shares and investment fund shares other than money market fund shares .
Aktsiad ja muud kapital Eraldi teave noteeritud aktsiate ja investeerimisfondide aktsiate , v. a rahaturufondide aktsiate , osas asukoha lõikes .
derivatives Financial derivatives Loans Short term Long term Shares and other equity Shares and other equity , excluding mutual funds shares Quoted shares Unquoted shares Other equity
x
Shares and other equity ( 1 )( reported by A , B and C ) 5 .
Aktsiad ja muud osakud ( 1 ) ( esitavad A , B ja C ) 5 .
Companies A and B have market shares of 20 and 25 respectively.
A ja B turuosad on vastavalt 20 ja 25 .
(b) the votes attached to the shares, if any,
b) osakutega seotud võimalik hääleõigus,
Quoted shares, unquoted shares and other equity and mutual funds shares held by RoW
Muu maailma noteeritud aktsiad, noteerimata aktsiad ja muu omakapital ning investeerimisfondide aktsiad osakud
(a) cancel existing shares
(a) tühistavad olemasolevad aktsiad
Securities ( other than shares ) General government Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) General government General government
Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Valitsussektor Keskvalitsus
Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares
Nõuded euroala residentidele välisvaluutas
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a akt Muud vääringud siad kokku
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpa berid , v. a aktsiad Väärtpa berid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Rahaloomeasutused Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Riigisisesed Riigisisesed
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Pangad

 

Related searches: A Shares B Shares - Registered Shares And Bearer Shares - Bearer Shares Or Registered Shares - A Shares And B Shares - Accumulation Shares And Distribution Shares - Class A Shares B Shares - Accumulating Shares And Distributing Shares - Ordinary Shares Common Shares - Shares, Mutual Shares And - Shares Against Shares -