Translation of "aback" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aback - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Mr. Bickersteth appeared somewhat taken aback, sir.
Hr. Bickersteth ilmusid mõnevõrra jahmunud, sir.
Really? said the Mayor, rather taken aback. But I thought...
Kas tõesti? küsis linnapea üsna jahmunult. Kuid mina arvasin...
I was even more taken aback by the fact that this data was only to be collected from women.
Veel enam jahmatas mind asjaolu, et selliseid andmeid kogutaks ainult naistelt.
Secondly, I must say I am rather taken aback that the strategy fails to mention the Economic Partnership Agreements.
Teiseks, ma pean ütlema, et olen täitsa hämmastunud, et strateegias ei mainita majanduspartnerluslepinguid.
Initially, I was a bit taken aback by the opening remarks of the Commissioner, but then he clarified the situation.
Esiti voliniku sõnavõtu algus jahmatas mind, kuid seejärel ta selgitas olukorda.
When we recently proposed an alternative draft press bill, conservative members of parliament were taken aback by this novel intervention, recalls Mansor.
EL toetab partnervalitsusi ja kodanikuühiskonda nende püüdlustes viia läbi poliitilisi reforme õigusreformist pressivabaduse tagamiseni, poliitilise surve ohvrite abistamisest piinamisega võitlemiseni.
I admit I am often taken aback by some of the views expressed, but then that is what we are here for.
Tunnistan, et olen tihti mõne sõnavõtu tõttu jahmunud, kuid selleks me ju siin olemegi.
However, I am taken aback by the fact that enlargement is presented as a reason why the Lisbon Treaty must be ratified.
Mind šokeerib siiski asjaolu, et laienemist esitatakse põhjusena, miks Lissaboni leping tuleb ratifitseerida.
One can, however, be taken aback by the fact that such commonplaces have to be pointed out 15 years after that Agency was created.
Küll aga võime jahmuda selle üle, et nõnda tavapäraseid asju tuleb eraldi välja tuua lausa 15 aastat pärast Euroopa Ravimiameti loomist.
I am, however, a little taken aback at the language in which it is expressed, which reminds me a little of the language of totalitarianism.
Mind hämmastab aga pisut raportis kasutatud keel, mis meenutab mulle veidi totalitarismi keelt.
He was, he says, taken aback. Good afternoon, said the stranger, regarding him as Mr. Henfrey says, with a vivid sense of the dark spectacles like a lobster.
Ta oli, ütleb ta, jahmunud. Tere päevast, ütles võõras, pidades teda nagu hr Henfrey ütleb koos elavat mõttes tumedad prillid nagu homaar.
However, when here today I hear that the key reason is the situation in the Gaza Strip, I am completely taken aback, especially as only half or even a quarter of the reasoning ever takes place.
Ent kuuldes siin täna, et võtmetähtsusega põhjuseks on olukord Gaza sektoris, olen ma täiesti rabatud, eriti kuna seda väidet põhjendatakse vaid poolenisti või isegi veerandi ulatuses.
We have therefore been taken aback recently by the repeated and growing attacks against the Czechs based on the completely unfounded assumption that we are looking for a different integration project than the one we joined six years ago.
Seetõttu on meid hiljuti jahmatanud tšehhide vastu suunatud korduvad ja kasvavad rünnakud, mille aluseks on täielikult põhjenduseta oletus, et me soovime erinevat integratsioonipoliitikat kui seda, millega me viis aastat tagasi liitusime.
In fact, I was rather taken aback by the attitude of, and fierce protests from, the farming lobby and the pesticides industry in relation to this dossier, given that the laws on which we will be voting tomorrow will guarantee better protection of man and the environment and will also, in the end, lead to more innovation and safe replacement products.
Tegelikult olin suhteliselt jahmunud põllumajandustootjate lobistide ja pestitsiiditööstuse seisukoha ja sõjakate protestide üle seoses selle toimikuga, arvestades, et seadused, mille üle homme hääletame, tagavad parema inimeste ja keskkonna kaitse ning toovad lõpptulemusena kaasa ka rohkem uuendust ja ohutumad asendustooted.

 

Related searches: Taken Aback - Aback - To Be Taken Aback - I Was Taken Aback - Was Taken Aback - Are Taken Aback - I Am Taken Aback - Completely Taken Aback - Is Taken Aback - Rather Taken Aback -