Translation of "abbreviated" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abbreviated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Abbreviated
Lühendatud
Abbreviated Name
Lühike nimi
Abbreviated Expressions
juulil 1999.
Possessive Abbreviated Name
Lühike nimi omastavas käändes
Use abbreviated constellation names?
Kas kasutada lühendatud tähtkujunimesid?
Abbreviated name (if applicable) ___________________________________________________________
Nime lühend (vajaduse korral) __________________________________________________________________
8 Abbreviated as MAGPs.
8 Lühendatuna MAP.
Article 1 Abbreviated Expressions
Artikkel 1 Lühendid
Sometimes abbreviated AU Astronomical Unit .
Mõnikord lühendatult AU Astronoomiline ühik.
Multiple units with electric traction are abbreviated as EMUs , while those with diesel traction are abbreviated as DMUs .
Elekterveoga mootorrongide lühend on EMR , diiselmootoriga mootorrongide lühend DMR .
SHORTMONTH The abbreviated name of the month.
SHORTMONTH kuu nimetus lühendatult.
SHORTWEEKDAY The abbreviated name of the weekday.
SHORTWEEKDAY nädalapäeva nimetus lühendatult.
Gist of the Commission communication (much abbreviated)
Komisjoni teatise kokkuvõte (olulisel määral lühendatud)
(Explanation of vote abbreviated under Rule 163(1))
(Selgitused hääletamise kohta lühendatult kodukorra artikli 163 lõike 1 alusel)
Abbreviated Expressions For the purposes of this Act
Käesolevas redaktsioonis kasutatakse järgmisi mõisteid
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163)
(Hääletuse seletus on lühendatud kooskõlas kodukorra artikliga 163)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163).
(Selgitus hääletamise kohta lühendatud kooskõlas kodukorra artikliga 163).
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170)
(Selgitust hääletuse kohta on lühendatud vastavalt kodukorra artiklile 170.)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163(1)).
(Selgitus hääletuse kohta lühendatud kooskõlas kodukorra artikli 163 lõikega 1).
(Abbreviated in accordance with Rule 142 of the Rules of Procedure)
(Lühendatud kodukorra artikli 142 järgi)
(Abbreviated in accordance with Rule 142 of the Rules of Procedure)
(Lühendatud vastavalt kodukorra artiklile 142)
(Abbreviated in accordance with Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Lühendatud vastavalt kodukorra artikli 163 lõikele 1).
(Abbreviated in accordance with Rule 163(1)) of the Rules of Procedure)
(Lühendatud kooskõlas kodukorra artikli 163 lõikega 1)
Polyethylene glycol (polyoxy 1, 2 ethanediyl) is abbreviated to the acronym PEG .
Polüetüleenglükooli (polüoksü 1,2 etaandiüül) akronüüm on PEG.
Polypropylene glycol (polyoxy 1, 2 propanediyl) is abbreviated to the acronym PPG .
Polüpropüleenglükooli (polüoksü 1,2 propaandiüül) akronüüm on PPG.
An abbreviated dosing schedule of daclizumab was used in one of the studies.
Ühes uuringus kasutati daklitsumabi lühendatud annustamisskeemi.
(Statement abbreviated in accordance with Article 170(1) of the Rules of Procedure)
(Avaldus lühendatud vastavalt kodukorra artikli 170 lõikele 1)
the name (which may be abbreviated) of the airline which carried the goods,
kaupa vedava lennuettevõtja nimi (võib olla lühendatud)
(the days of the week will be printed on the foil in abbreviated form).
(nädalapäevad trükitakse fooliumile lühendatult)
(c) the name (which may be abbreviated) of the airline which carried the goods
c) kaupa vedava lennuettevõtja nimi (võib olla lühendatud)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163 of the Rules of Procedure)
(Hääletuse seletus on lühendatud kooskõlas kodukorra artikliga 163)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Hääletuse kohta selgituse andmist lühendatud vastavalt kodukorra artiklile 170.)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Hääletuse kohta antud selgitust on lühendatud vastavalt kodukorra artiklile 170.)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Hääletuse kohta selgituse andmist on lühendatud vastavalt kodukorra artiklile 170.)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Hääletuse kohta selgituse andmist lühendatud vastavalt kodukorra artiklile 170)
expanded form The complete representation of a term for which there is an abbreviated form
täisvorm mõiste täielik kuju, kui sellel on olemas ka lühendvormXLIFF mark type
(c) the name (which may be abbreviated) of the shipping company which carried the goods
c) kaupa vedava laevaühingu nimi (võib olla lühendatud),
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163(1) of the Rules of Procedure).
(Hääletamise põhjendus lühendatud vastavalt kodukorra artikli 163 lõikele 1).
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170(1)(1) of the Rules of Procedure)
(Hääletuse kohta selgituste andmine lühendatud vastavalt kodukorra artikli 170 lõike 1 esimesele lõigule.)
spriteshow makes the turtle visible again after it has been hidden. spriteshow can be abbreviated to ss.
Käsk spriteshow muudab kilpkonna uuesti nähtavaks pärast tema peitmist. spriteshow asemel võib kasutada ka lühendit ss.
The Rhesus group shall be written as Positive or Negative or, in abbreviated form, POS or NEG .
Reesusgrupp märgitakse kas positiivseks või negatiivseks või lühendatud kujul POS või NEG .
Information identifying the qualification2.1 Name of Qualification (Full, Abbreviated) Name of Title (Full, Abbreviated) 2.2 Main Field(s) of Study for the Qualification 2.3 Name of Institution Awarding Qualification 2.4 Name of Institution Administering Studies 2.5 Language(s) of Instruction Examination 3.
Kvalifikatsiooni selgitav teave2.1 Kvalifikatsiooni nimetus (täielik, lühendatud) Omandatud kraadi nimetus (täielik, lühendatud) 2.2 Peamine õpingute suund (suunad) kvalifikatsiooni omandamisel 2.3 Kvalifikatsiooni andva asutuse nimi 2.4 Õpinguid haldava institutsiooni nimi 2.5 Koolituse eksamite keel (keeled) 3.
The Directorate General for Competition (sometimes abbreviated to DG COMP )publicises its activities through a number of media.
Konkurentsi peadirektoraat (mõnikord lühendatud DG COMP ) reklaamib omategevust mitme kanali kaudu.
It is expressed as a value in cycles per second, more usually known as hertz (abbreviated to Hz).
Vibratsioon tekib keha edasitagasi võnkumisel sisemiste ja väliste jõudude toimel, vaata joonis B.1.
It is expressed as a value in cycles per second, more usually known as hertz (abbreviated to Hz).
Seda väljendav väärtus näitab tsüklite arvu sekundis, ühikut nimetatakse tavaliselt hertsiks (Hz).

 

Related searches: Abbreviated - Abbreviated Version - Abbreviated With - Abbreviated New Drug Application - Abbreviated Form - Abbreviated Accounts - Abbreviated Name - Abbreviated Title - Abbreviated Designation - Abbreviated Terms -