Translation of "aberration" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aberration - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Chromatic Aberration
Kromaatiline aberratsioon
Enable Chromatic Aberration correction
Värviaberratsiooni korrigeerimise lubamine
Enable Chromatic Aberration Correction
Värviaberratsiooni parandamise lubamine
That is an aberration.
See on kõrvalekalle.
I bred that aberration myself.
Selle eripära aretasin ise.
Spherical aberration image correction plugin for digiKam
DigiKami sfäärilise aberratsiooni korrigeerimise pluginName
Lapatinib was not clastogenic or mutagenic in a battery of assays including the Chinese hamster chromosome aberration assay, the Ames assay, human lymphocyte chromosome aberration assay and an in vivo rat bone marrow chromosome aberration assay.
Mitmetes uuringutes, kaasa arvatud Hiina hamstri kromosoomi aberratsiooni uuringus, Ames i uuringus, inimese lümfotsüütide kromosoomi aberratsiooni uuringus ja in vivo roti luuüdi kromosoomi aberratsiooni uuringus ei osutunud lapatiniib klastogeenseks ega mutageenseks.
This is an aberration in the European Union.
See on Euroopa Liidus kõrvalekalle.
Wishing to carry it through more rigorously is an aberration.
Soov seda rangemalt järgida on kõrvalekaldumine.
What's interesting about this experiment is that it's not an aberration.
Ja huvitav on eksperimendi juures see, et tegemist pole hälbega.
But they're in institutions. The young man's aberration may be a mild megalomania.
Tema puhul võib olla tegemist kerge suurushullustusega.
On this this mindless aberration whose only means of expression are wanton violence and destruction.
Selle sõgeda isiku üle, kelle ainus eneseväljendamise viis on vägivald ja hävitamine.
Tests of genotoxicity in vitro were either negative (Ames test, chromosomal aberration test) or positive (V79 screen).
In vitro genotoksilisuse testid olid negatiivsed (Amesi test, kromosoomide aberratsiooni test) või positiivsed (V79 test).
No clastogenic or mutagenic effects of natalizumab were observed in the Ames or human chromosomal aberration assays.
11 Natalisumabil ei ilmnenud klastogeenset ega mutageenset toimet vaatlustes Amesi või inimese kromosomaalsete aberratsioonide testides.
81 reverse mutation assay, the mouse lymphoma assay, the mouse micronucleus test and chromosomal aberration assays in human lymphocytes.
Queenborough Kent ME11 5EL Ühendkuningriik
Results of the Ames salmonella and Human Peripheral Blood Lymphocyte (HPBL) chromosome aberration tests showed a positive mutagenicity response.
Ames salmonella ja inimese perifeerse vere lümfotsüütide kromosoomiaberratsiooni testid andsid positiivse mutageense tulemuse.
Results of the Ames salmonella and Human Peripheral Blood Lymphocyte (HPBL) chromosome aberration tests showed a positive mutagenicity response.
29 Ames salmonella ja inimese perifeerse vere lümfotsüütide kromosoomiaberratsiooni testid andsid positiivse mutageense tulemuse.
Results of the Ames salmonella and Human Peripheral Blood Lymphocyte (HPBL) chromosome aberration tests showed a positive mutagenicity response.
44 Ames salmonella ja inimese perifeerse vere lümfotsüütide kromosoomiaberratsiooni testid andsid positiivse mutageense tulemuse.
Results of the Ames salmonella and Human Peripheral Blood Lymphocyte (HPBL) chromosome aberration tests showed a positive mutagenicity response.
74 Ames salmonella ja inimese perifeerse vere lümfotsüütide kromosoomiaberratsiooni testid andsid positiivse mutageense tulemuse.
Results of the Ames salmonella and Human Peripheral Blood Lymphocyte (HPBL) chromosome aberration tests showed a positive mutagenicity response.
89 Ames salmonella ja inimese perifeerse vere lümfotsüütide kromosoomiaberratsiooni testid andsid positiivse mutageense tulemuse.
The idea that less social security in Europe should be the source of economic progress is an absolute aberration.
Täiesti vale on mõelda, et väiksema sotsiaalse kindluse tulemuseks on majanduslik edu.
I just rise to say that I really do think this is an aberration of our Rules of Procedure.
Võtan sõna vaid ütlemaks, et arvan tõesti, et see on kõrvalekaldumine meie kodukorrast.
The threedimensional creature is unhappy about being considered a psychological aberration and so he descends to actually enter Flatland.
Kolmemõõtmeline olend on üpris kurb, et teda psüühiliseks hälbeks peetakse ning laskub siis alla, et Lapikmaale tegelikult pärale jõuda.
Fertavid showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes.
Ames i testis ja in vitro kromosoomiaberratsioonitestis ei omanud Fertavid mutageenset toimet.
Puregon showed no mutagenic potential in the Ames test or in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes.
Ames i testis ja in vitro kromosoomiaberratsioonitestis ei omanud Puregon mutageenset toimet.
Puregon showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes.
Ames i testis ja in vitro kromosoomiaberratsioonitestis ei omanud Puregon mutageenset toimet.
104 Results of the Ames salmonella and Human Peripheral Blood Lymphocyte (HPBL) chromosome aberration tests showed a positive mutagenicity response.
Ames salmonella ja inimese perifeerse vere lümfotsüütide kromosoomiaberratsiooni testid andsid positiivse mutageense tulemuse.
This module is similar to the Apparent Coordinates module, but it only applies the effect of precession, not of nutation or aberration.
See moodul sarnaneb näivate koordinaatide moodulile, kuid arvestab ainult pretsessiooni, mitte aga nutatsiooni või aberratsiooni.
16 Pemetrexed was not mutagenic in either the in vitro chromosome aberration test in Chinese hamster ovary cells, or the Ames test.
Pemetrekseedi mutageensust ei tuvastatud in vitro kromosomaalaberratsiooni testis hiina hamstri munasarjarakuga ega Amesi testis.
33 Pemetrexed was not mutagenic in either the in vitro chromosome aberration test in Chinese hamster ovary cells, or the Ames test.
Pemetrekseedi mutageensust ei tuvastatud in vitro kromosomaalaberratsiooni testis hiina hamstri munasarjarakuga ega Amesi testis.
Chromatic aberration is easily recognized as color fringes towards the image corners. CA is due to a varying lens focus for different colors.
Kromaatiline aberratsioon on hõlpsasti äratuntav värviliste varjudena pildi nurkades. See on tingitud objektiivi fookuse erinevusest erinevate värvide puhul.
Mr Ferguson is to be congratulated upon having saved the woman's life, when, in a previous fit of aberration, she threw herself into the Bay.
Hr Fergusoni peab tänama, et ta kord päästis naise elu, kui see järjekordse meeltesegaduse hoos vette hüppas.
Positive genotoxic effects were obtained for imatinib in an in vitro mammalian cell assay (Chinese hamster ovary) for clastogenicity (chromosome aberration) in the presence of metabolic activation.
Imatiniib andis genotoksilisi toimeid in vitro imetaja raku testis (Hiina hamstri munasari) klastogeensuse osas (kromosoomi aberratsioon) metaboolse aktivatsiooni tingimustes.
This may be a statistical aberration or it may be a situation where, for one reason or another, a greater number of the applications are for male workers.
Tegemist võib muidugi olla statistilise hälbega või olukorraga, kus suurem osa taotlustest on ühel või teisel põhjusel esitatud just meessoost töötajate jaoks.
Abacavir was not mutagenic in bacterial tests but showed activity in vitro in the human lymphocyte chromosome aberration assay, the mouse lymphoma assay, and the in vivo micronucleus test.
Bakteriaalsetes testides ei olnud abakaviir mutageenne, kuid aktiivsust täheldati in vitro inimese lümfotsüütide kromosoomiaberratsioonide testis, hiire lümfoomirakkude testis ja in vivo mikronukleuste testis.
In my view, that possibility is quite sufficient to protect the abducting parent from any aberration on the part of a court of the Member State of habitual residence.
Minu meelest piisab sellest võimalusest täiesti, et kaitsta lapse ära viinud vanemat vigade eest, mida lapse alalise elukoha liikmesriigi kohus võib teha.
Docetaxel has been shown to be mutagenic in the in vitro micronucleus and chromosome aberration test in CHO K1 cells and in the in vivo micronucleus test in the mouse.
On näidatud, et dotsetakseel on mutageense toimega in vitro mikronukleuse ja kromosoomide aberratsiooni testis CHO K1 rakkudes ja in vivo mikronukleuse testis hiirel.
Genotoxicity Alitretinoin was studied for genotoxic potential using the Ames test, the in vivo mouse micronucleus assay, the chromosomal aberration test in human lymphocytes, and the CHO cell mutation test.
Genotoksilisus Alitretinoiini uuriti potentsiaalse genotoksilisuse suhtes Ames i testiga, in vivo hiirte mikrotuumade testiga, kromosoomide aberratsiooni testiga inimese lümfotsüütidel ja CHO raku mutatsioontestiga.
From that perspective, it is evident that the penal codes of Texas or China, which can allow something as extraordinarily rare as life to be ended, are a real aberration.
Sellest seisukohast on selge, et Texase või Hiina karistusseadustikud, mis lubavad millelegi nii haruldasele kui elu lõppu teha, on tõeline meeltesegadus.
It is an aberration to want to include countries such as Albania and Bosnia 'in advance', so to speak, in the list of countries whose citizens are exempted from the visa requirement.
Hullumeelsus on kaasata sellised riigid nagu Albaania ja Bosnia nii öelda etteulatuvalt nende riikide nimekirja, kelle kodanikele ei laiene viisanõue.
Mutagenicity No evidence of mutagenicity or genotoxicity was observed in in vitro microbial mutagenesis (Ames) tests, in vitro alkaline elution assays for DNA breakage and in vitro and in vivo chromosomal aberration studies.
Mutageensus In vitro mikrobiaalse mutageneesi (Amesi) testide, DNA lõhustumise in vitro alkaalse elutsiooni testide ning in vitro ja in vivo kromosoomiaberratsiooni testide põhjal ei ole mutageensuse või genotoksilisuse ilminguid täheldatud.
Darunavir was not mutagenic or genotoxic in a battery of in vitro and in vivo assays including bacterial reverse mutation (Ames), chromosomal aberration in human lymphocytes and in vivo micronucleus test in mice.
Darunaviir ei olnud mutageenne ega genotoksiline seerias in vitro ja in vivo testides, kaasa arvatud Ames i pöördmutatsiooni testis ja in vitro kromosoomide aberratsiooni testis inimese lümfotsüütides ning mikrotuumade testis hiirtel.
(ES) Madam President, Guantánamo was a legal and humanitarian aberration, perhaps the most visible example of the Bush Administration's unilateral concept of international society and international relations, with complete contempt for international law.
(ES) Austatud juhataja! Guantánamo oli õiguslik ja humanitaarhälve, arvatavasti nähtavaim näide Bushi administratsiooni rahvusvahelise ühiskonna ja rahvusvaheliste suhete ühepoolsest kontseptsioonist, sealhulgas täielikust lugupidamatusest rahvusvahelise õiguse vastu.
Rivastigmine was not mutagenic in a standard battery of in vitro and in vivo tests, except in a chromosomal aberration test in human peripheral lymphocytes at a dose 104 times the maximum clinical exposure.
Tavapärastes in vitro ja in vivo testides ei olnud rivastigmiin mutageense toimega, va kromosoomi aberratsiooni testid inimese perifeersete lümfotsüütidega annuses, mis ületas 104 korda kliiniliselt kasutatud maksimaalse annuse.
Sirolimus was not mutagenic in the in vitro bacterial reverse mutation assays, the Chinese Hamster Ovary cell chromosomal aberration assay, the mouse lymphoma cell forward mutation assay, or the in vivo mouse micronucleus assay.
Siroliimus ei olnud mutageenne in vitro bakteriaalse pöördmutatsiooni uuringus, hiina hamstri munasarjaraku kromosoomaberratsiooni uuringus, hiire lümfoomiraku mutatsiooni uuringus ega in vivo hiire mikronukleuse uuringus.

 

Related searches: Aberration - Chromatic Aberration - Spherical Aberration - Chromosomal Aberration - Chromosome Aberration - Genetic Aberration - Mental Aberration - Wavefront Aberration - Aberration Corrected - Colour Aberration -