Translation of "abhorrent" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This is abhorrent.
See on jälk.
This left wing hypocrisy is abhorrent.
Vasakpoolsete silmakirjalikkus on jälk.
The murder that occurred there was a profoundly condemnable, abhorrent act.
Seal toimunud mõrv on sügavat hukkamõistu vääriv koletu tegu.
The abhorrent assassination of Benazir Bhutto is proof of this, if it was required.
Benazir Bhutto kohutav mõrvamine on selge tõestus minu väite kohta, kui seda vaja oleks olnud.
All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise but admirably balanced mind.
Kõik emotsioonid ning et üks eriti olid vastikult tema külm, täpne, kuid suurepäraselt tasakaalustatud meeles.
All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise but admirably balanced mind.
Kõik emotsioonid, ning et üks eriti, olid vastumeelsem oma külma, täpne kuid suurepäraselt tasakaalustatud meeles.
This abhorrent treatment of women can in no way be condoned and permitted under Sharia law.
Šariaadiseaduste kohaselt ei saa sellist eemaletõukavat naiste kohtlemist kuidagi heaks kiita ega lubada.
To leave office before my term is completed is abhorrent... to every instinct in my body.
Jätta tööpost enne oma ametiaja lõppu on täiesti vastuvõetamatu kõikidele mu meeltele.
The sexual exploitation of children and child pornography are abhorrent crimes, the prevention of which requires international cooperation.
Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno on räiged kuriteod, mille ennetamine nõuab rahvusvahelist koostööd.
in writing. (SV) Sexual crimes against children and child pornography are among the most abhorrent crimes that people are guilty of.
kirjalikult. (SV) Lastevastased seksuaalkuriteod ja lastepornograafia kuuluvad kõige jälgimate kuritegude hulka, milles inimesi süüdistada.
Similarly, we support better coordinated humanitarian action, and a more robust approach in dealing with abhorrent regimes in Zimbabwe, Burma, and elsewhere.
Samuti toetame paremini koordineeritud humanitaartegevust ning jõulisemat lähenemisviisi vastumeelsete režiimidega tegelemisel Zimbabwes, Birmas ja mujal.
This report would update and strengthen existing measures for combating these abhorrent behaviours, and define them as criminal offences, punishable by law.
Käesolev raport uuendaks ja tugevdaks olemasolevaid meetmeid nende jälestusväärsete käitumismallidega võitlemisel ning määratleks need seadusega karistatava kriminaalkuriteona.
rapporteur. (DE) Jutta Haug described my critical comments in the explanatory statement and in the main text as abhorrent and as scandal mongering.
raportöör. (DE) Jutta Haug kirjeldas minu kriitilisi märkusi seletuskirjas ja põhitekstis kui sobimatuid ja skandaali tekitavaid.
In any case, priorities, scale of assistance, and delivery of aid in a way that avoids the clutches of abhorrent regimes are all political questions.
Prioriteedid, abi ulatus ja selle kättetoimetamine koletute režiimide küüsi langemata on ju kõik poliitilised küsimused.
My suspicion is that Ahmadinejad is actually seeking to distract attention from the appalling and abhorrent human rights record of the Islamic Republic of Iran.
Ma kahtlustan, et tegelikult püüab Ahmadinejad juhtida tähelepanu kõrvale kohutavalt ja lausa jälestusväärselt inimõigustealaselt olukorralt Iraani Islamivabariigis.
And you have to face God on Judgment Day. And the thought of being morally responsible to Him is abhorrent to you, so you deny His existence.
Ja mõte olla moraalselt vastutav Talle, on põlastav sulle, seega sa eitad Tema eksistentsi.
Trafficked people are voiceless and vulnerable and they rely on the European Union to speak out for them, to stop this abhorrent crime, and to care for them.
Inimkaubanduse ohvrid on hääletud ja haavatavad ning loodavad Euroopa Liidu peale, et see niisuguse jäleda kuritegevuse lõpetamiseks nende eest kõneleks ja nende eest hoolt kannaks.
On behalf of the European Parliament, I would like to express my outrage at these abhorrent attacks on innocent people and send my deepest condolences to the families of the victims.
Ma tahaksin Euroopa Parlamendi nimel väljendada nördimust nende põlastusväärsete rünnakute pärast, mis pandi toime süütute inimeste vastu, ja väljendada sügavaimat kaastunnet ohvrite perekondadele.
On behalf of the European Parliament, I would like to express my outrage at this abhorrent murder of an innocent man who was a Polish citizen and a citizen of the European Union.
Tahaksin Euroopa Parlamendi nimel väljendada raevu süütu inimese, Poola ja Euroopa Liidu kodaniku jälestusväärse mõrva üle.
European unification is abhorrent to them and they are afraid that this Europe could gain popularity through greater democracy and transparency and also enhanced decision making abilities to face the challenges of the future.
Neile on Euroopa ühendamine vastumeelne ja nad kardavad, et selline Euroopa võib demokraatlikuma, läbipaistvama ja tulevikuprobleemidega silmitsi seistes otsustusvõimelisemana võita populaarsust.
Firstly, they did most of the hard work in the fields while the men loafed around the place, and secondly, the sexual entitlements of some of those men, especially a guy known as 'The Hyena', were absolutely abhorrent.
Esiteks tegid naised ära suurema osa rängast põllutööst, samal ajal kui mehed ringi logelesid, ning teiseks tekitas minus erakordset vastikust asjaolu, et mõned neist meestest, eriti üks, keda kutsuti Hüääniks, omasid naiste suhtes seksuaalseid õigusi.
Thus, it is our duty, on the basis of our common values, and in order to commemorate the many victims of these deportations, to clearly and decisively condemn these abhorrent crimes perpetrated by the totalitarian, Communist regime in the Soviet Union.
Seetõttu on meie kohus, meie ühiste väärtuste alusel ning nende küüditamiste paljude ohvrite mälestamiseks, neid vastumeelseid kuritegusid, mida Nõukogude Liidu totalitaarne kommunistlik režiim toime pani, selgelt ja otsustuskindlalt hukka mõista.
Well now, these four Member States have undertaken the task, which seems so abhorrent to you, of convincing their farmers to tag ovine and caprine animals, because we were told that the regulation said that electronic identification was going to be obligatory from 1 January 2008.
Mis siis ikka, need neli liikmesriiki on endale võtnud ülesande, mis Teile näib nii vastumeelsena, veenda oma farmereid identifitseerima lambaid ja kitsi, sest meile teatati, et määruses räägitakse elektroonilise identifitseerimine kohustuslikuks muutmisest 1. jaanuarist 2008.
Member of the Commission. Mr President, we share Parliament's outrage at the increasing number of attacks in Tanzania against the albino population and at the abhorrent and illegal trade in albino body parts linked to traditional medicine, to superstition and to the practices of witch doctors.
komisjoni liige. Härra juhataja, jagame parlamendi nördimust suureneva rünnakute arvu suhtes Tansaania albiino rahvastiku vastu ning vastumeelse ja ebaseadusliku kaubanduse suhtes albiinode kehaosadega, mis on seotud traditsioonilise meditsiini, ebausu ning nõidarstide tegevusega.
in writing. Abuse and exploitation of children, via the internet, mobile phones and other technologies, is abhorrent and unacceptable, but measures to protect them and to punish those who harm or seek to harm them need to be taken at national level and between national governments on a co operative basis.
kirjalikult. Laste kuritarvitamine ja ärakasutamine Interneti, mobiiltelefonide ja teiste tehnoloogiate abil on jälk ja vastuvõetamatu, kuid meetmed laste kaitsmiseks ja neile kahju tekitavate või seda soovivate isikute karistamiseks tuleb vastu võtta riiklikult ja riikide valitsuste vahel koostöö alusel.
Regrettably, the 2008 Annual Report on Human Rights demonstrates that European governments and institutions persist in hiding the truth about European connivance with the abhorrent practices of the Bush Administration in subtracting from justice and in subcontracting torture for thousands of men, and even children, detained for years in Guantánamo and in secret prisons.
Kahjuks näitab 2008. aasta inimõiguste aruanne, et Euroopa valitsused ja institutsioonid jätkavad visalt tõe varjamist selle kohta, et Euroopa vaatab läbi sõrmede Bushi valitsuse jubedale tegevusele, kui see kaldus kõrvale õiglusest ja nõustus nende tuhandete inimeste ja isegi laste piinamisega, keda oli peetud aastaid kinni Guantánamos ja salajastes vanglates.

 

Related searches: Abhorrent - Abhorrent Crime - Abhorrent To Him - Most Abhorrent -