Translation of "ability" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ability - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ALPHABETIC DISPLAY ability
TÄHESTIKULINE SÕNASTIK
Ability to pay
Maksevõime
Ability to do work.
Võime teha tööd
Ability to raise capital
Kapitali kaasamise võime
Ability to raise capital
Kapitali kaasamise võime
Ability to raise capital
Kapitali kaasamise võime
The European Union's ability to introduce internal reforms will determine its ability to act externally.
Euroopa Liidu võime juurutada sisereforme määrab selle võime toimida väljaspool liitu.
Could not load ability list.
Ei suuda võimaluste nimekirja laadida.
au ability to release accommodation.
al juhtudest olid kerged kuni mõõdukad, on täheldatud tõsiseid (vt lõik 4. 7 ja 4. 8).
(c) technical and professional ability.
(c) tehniline ja kutsealane suutlikkus.
(c) technical and professional ability.
(c) tehniline ja või kutsealane suutlikkus.
ability to collect biological samples
oskus koguda bioloogilisi proove
ability to mobilise voluntary workers,
võime mobiliseerida vabatahtlikke,
The organisation must demonstrate ability
Organisatsioon peab tõendama oma suutlikkust
(o) Ability to raise capital
o) Kapitali kaasamise võime
(h) Ability to raise capital
h) Kapitali kaasamise võime
Technical and or professional ability
Tehniline ja või kutsealane suutlikkus
Name of Company START (Ability)
Ettevõtte nimi START (Ability)
ability to permit transnational exchanges
riikidevahelise vahetuse výimaldamine
ability to catalyse chemical reactions
võime olla keemiliste reaktsioonide katalüsaatoriks
Ketek may cause visual disturbances particularly in slowing the ability to accommodate and the ability to release accommodation.
Ketek võib põhjustada nägemishäireid, eriti aeglustades ja mõjutades akommodatsiooni võimet.
It's hindering our ability to move.
See takistab meie võimet liikuda.
Ability of third party to monitor
kolmandate isikute võimalus teostada seiret
Investments and ability to raise capital
Investeeringud ja kapitali kaasamise võime
Investments and ability to raise capital
Investeeringud ja kapitali kaasamise võime
Mathematical competence is the ability to
Matemaatikapädevus on oskus arendada
We do not have that ability.
Meil ei ole seda võimet.
Who has the ability to survive.
Kel on võime ellu jääda.
Investments and ability to raise capital
Investeeringud ja kapitali kaasamisvõime
As Chief Prosecutor Del Ponte has stated, the principal obstacle is not ability, but rather translating ability into tangible results.
Nagu märkis peaprokurör Del Ponte, ei ole peamine takistus mitte suutlikkus, vaid suutlikkuse muutmine käegakatsutavaks tulemuseks.
Added the ability to setup kommander Text
Lisatud on võimalus määrata kommander i tekst
Hypoglycaemia may reduce your ability to concentrate.
Hüpoglükeemia võib vähendada teie kontsentreerumisvõimet.
It could affect my ability to reproduce.
See võib mõjutada mu võimalusi sigida.
(e) demonstration of professional knowledge and ability.
(e) tõendid kutsealaste teadmiste ja oskuste kohta.
4.6 Point 7 The ability to decide
4.6 Punkt 7 Otsustusvõime
Banks ability to finance the wider economy
Pankade võime finantseerida majandust laiemalt
(a) Investments and ability to raise capital
a) Investeeringud ja kapitali kaasamise võime
(f) Investments and ability to raise capital
f) Investeeringud ja kapitali kaasamise võime
Competence in science refers to the ability
Teaduslik pädevus osutab võimele ja soovi
Ability to adapt to an evolving context
Kýrge Ÿlekantavuse potentsiaaliga projektitulemused
ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP
VÕIME TÄITA LIIKMESUSEGA SEOTUD KOHUSTUSI
Fight to the best of your ability.
Andke endast parim!
Your ability to speak will wither away.
Keel närtsib ära.
Ability to assume the obligations of membership
Võime täita liikmekohustusi
Ability to Assume The Obligations of Membership
Võime võtta liikmelisusest tulenevaid kohustusi

 

Related searches: Ability - Proven Ability - Ability For - Ability To Execute - Cognitive Ability - Language Ability - Physical Ability - To The Best Of My Ability - Ability To Deliver - Ability To Pay -