Translation of "abject" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abject - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

My most abject apologies!
Minu kõige armetumad vabandused!
Watson, you have my most abject apologies.
Watson, ma palun südamest vabandust.
I myself have never witnessed such abject poverty.
Ma ei ole kunagi varem näinud sellist vaesust ja viletsust.
This abject, from capitalist paid brown camorra. ...under the lead of foreigner Hitler.
See armetu, tööstuslaste poolt kinnimakstud pruun bande julgeb välismaalese Hitleri juhtimise all.
There was no counterbalance to stagnation, to pessimism to the most abject surrender to mysticism.
Polnud mingit vastukaalu seisakule, pessimismile kõige labasemale alistumisele müstitsismi ees.
It has kept its people in abject poverty, in stark contrast to the economic success of many of its neighbours.
See on hoidnud omaenda inimesi haletsusväärses vaesuses, mis on täielikus vastuolus paljude tema naabrite majandusliku eduga.
Many Roma and therefore many children live in abject poverty, are not integrated and have little or no opportunity to get ahead in our society.
Paljud romid ja seega paljud lapsed elavad armetus vaesuses, ei ole integreeritud ning neil on vähe võimalusi meie ühiskonnas edasi jõudmiseks või puuduvad need võimalused üldse.
In the last two centuries, abject slavery which was with us for thousands of years has almost entirely been eliminated in a stirring worldwide revolution.
Kahe viimase sajandi jooksul on närune orjus, mis on meiega olnud tuhandeid aastaid, peaaegu täielikult kaotatud, sütitava üleilmse revolutsiooni tulemusena.
In the last two centuries, abject slavery which was with us for thousands of years has almost entirely been eliminated in a stirring, world wide revolution.
Et see saatis sõnumi, et me teeme midagi terrorismiga võitlemiseks. Aga kui see hakkas saatma sõnumit.
All her people sigh, they seek bread they have given their pleasant things for food to refresh the soul look, Yahweh, and see for I am become abject.
11
In order to do this, a joint European crisis map must be drawn up, through which it would be easier to assess the areas afflicted by abject poverty.
Selleks tuleb koostada Euroopa kriisikaart, mille abil oleks lihtsam hinnata armetus vaesuses olevaid piirkondi.
If we are to avoid condemning another generation of people to abject poverty and hunger, we must avoid short sighted penny pinching in the field of development aid.
Kui soovime hoida ära veel ühe inimpõlve määramise viletsust ja nälga kannatama, peame arenguabi andmisel vältima lühinägelikku koonerdamist.
But those who saw the fugitive nearer, and perceived the abject terror on his perspiring face, being themselves in the open roadway, did not share in the doctor's contempt.
Aga need, kes nägid tagaotsitavaks lähemal, ja tajutav viletsatest terror oma higistamist nägu, olles ise avatud sõidutee, ei osale arsti põlgust.
The international black market in organs is attracting people in search of a kidney or other organ, and people living in abject poverty or other vulnerable circumstances are being exploited.
Rahvusvaheline elundite must turg ahvatleb inimesi neeru või mõne muu organi otsingutel ja inimesi, kes elavad armetus viletsuses või muudes ebastabiilsetes oludes, kasutatakse ära.
Unfortunately the corrupt local elites and foreign multinationals, including Shell Oil, take the lion's share of this wealth, leaving a huge swathe of the Nigerian people living in abject poverty.
Kahjuks riisuvad lõviosa sellest rikkusest kohalik eliit ja välismaised rahvusvahelised firmad, teiste hulgas ka Shell Oil, mille tõttu elab tohutu suur hulk Nigeeria inimesi armetus vaesuses.
If we allow abject poverty to continue in those countries, there will be massive migration from south to north and inequality could well be the cause of a world conflagration.
Kui me lubame sellel kohutaval vaesusel nendes riikides jätkuda, siis toimub ulatuslik väljaränne lõunast põhja poole ning ebavõrdsusest võib saada maailma kahjutule põhjus.
After all, it is no secret that even nowadays, hundreds of thousands of Europeans are working in abject conditions and for far longer than specified in the statutory working time regulations.
Pealegi ei ole mingi saladus, et veel tänapäevalgi töötavad sajad tuhanded eurooplased armetutes tingimustes ja palju pikemalt, kui on sätestatud kohustuslikes tööaega käsitlevates eeskirjades.
We saw an abject capitulation to the sharks in the financial markets, whereby predatory banks and hedge fund pirates were allowed to exercise more control over economic policy than supposedly solid governments.
Nägime armetut allaandmist väljapressijatele finantsturgudel, mistõttu röövellikel pankadel ja riskifondipiraatidel lubati teostada rohkem kontrolli majanduspoliitika üle kui oletatavalt usaldusväärsetel valitsustel.
(DE) Mr President, what I want from the European Council tomorrow is some clear self criticism self criticism for its abject failure to communicate and inform the people about this new European treaty.
(DE) Austatud juhataja, ma tahan Euroopa Ülemkogult homme mõningast selget enesekriitikat enesekriitikat tema armetu läbikukkumise pärast selle uue Euroopa lepingu inimestele edastamisel ja nende teavitamisel sellest.
Mr President, the story of Guinea Conakry follows a depressingly familiar African script a dictatorial ruler a military coup one authoritarian regime replaced by another and most of the people still living in abject poverty.
Austatud juhataja! Guineas Conakrys toimunud sündmused on Aafrika puhul kahetsusväärselt tuttavlik käitumismuster diktaatorlik valitseja, sõjaväe abil toimuv riigipööre, üks autoritaarne kord vahetub teisega ja enamik inimesi elab endiselt äärmises vaesuses.
The Burmese regime does not only repress the population in the political sphere, it has also plunged the people into abject poverty and destitution, while it is a country that has everything necessary to be prosperous.
Birma režiim mitte üksnes ei represseeri oma rahvast poliitiliselt, vaid on lükanud rahva masendavasse vaesusse ja viletsusse, kuigi riigil on olemas kõik õitsenguks vajalik.
It is the joint responsibility of the European Union and civil organisations to find a solution to the problems of unemployment and abject poverty, and to put an end to the residential and educational segregation of gypsies.
Euroopa Ühenduse ja tsiviilorganisatsioonide ühine kohus on leida lahendus töötuse ja sügava vaesuse probleemidele ning lõpetada mustlaste elukohtlik ning hariduslik segregatsioon.
Here, I do not need to reiterate the figures on women living in abject poverty, women who are illiterate and suffering from AIDS or malaria and the many women victims of physical and sexual violence, especially in their homes, even in Europe.
Siinkohal ei ole mul vaja korrata arve, kui palju naisi elab armetus viletsuses, kui palju naisi on kirjaoskamatud või nakatunud AIDSi või malaariasse ning kui paljud naised on kannatanud füüsilist või seksuaalset vägivalda, eriti oma kodus, isegi Euroopas.
The top down approach of always controlling and setting policy targets and methods from Brussels has been an abject failure, yet the inference from the 2008 document and from the Foreign Affairs Council of December 2009 is that the EU will use the same approach in the Arctic region.
Ülaltpoolt lähtuva otsustamise meetod, mis tähendab seda, et kõike kontrollib ning poliitika eesmärke ja meetodeid määrab kogu aeg Brüssel, on armetult läbi kukkunud. Ometi tuleneb 2008. aasta dokumendist ja 2009. aasta detsembri välisasjade nõukogust, et EL kavatseb Arktika piirkonnale samamoodi läheneda.
Because anyone who is socially excluded, living in abject poverty, ultimately does not enjoy any basic rights and that is why we are of the view that it would be an important political signal to our fellow citizens for amendment 15 to be viewed more synmpathetically than it has been by you, Mr Vice President of the Commission.
Sest igaüks, kes on sotsiaalselt tõrjutud ja elab armetus vaesuses, ei naudi lõppude lõpuks mingeid põhiõigusi ja sellepärast oleme me arvamusel, et teie praegusest soodsam suhtumine, komisjoni asepresident, muudatusettepanekusse 15 oleks tähtsaks poliitiliseks signaaliks meie kaaskodanikele.
I would like to remind you that I spoke to Mr Rehn, the Commissioner for Enlargement, many times about the fact that the post accession migration of people living in poor social conditions and in abject poverty in settlements in the two countries that acceded on 1 January 2007 might emerge as a serious problem in the Member States of the EU, precisely because of the lack of integration.
Tahaksin teile meelde tuletada, et kõnelesin laienemisvoliniku härra Rehniga palju kordi sellest, et ühinemisjärgne kehvades sotsiaalsetes oludes ja äärmises vaesuses nende kahe riigi äärealadel, kes ühinesid 1. jaanuaril 2007, elavate inimeste migratsioon võib põhjustada tõsise probleemi ELi liikmesriikides, just integratsiooni puudumise tõttu.

 

Related searches: Abject - Abject Poverty - Abject Failure - Abject Terror - Abject Motive - Abject Misery - Abject Art - Abject Coward - Abject Despair - An Abject -