Translation of "ably" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ably - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some regulation can be overly prescriptive, unjustifi ably expensive or counterproductive.
Mõned õigusaktid võivad olla liialt ettekirjutavad, ebatõhusad või tuua kaasa põhjendamatuid kulusid.
Was so ably pointed out by the secretary general in his opening remarks.
...nagu ka peasekretär tabavalt välja tõi oma avakõnes.
Ultimately, the result was the horse trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
Lõppkokkuvõttes oli tulemuseks kauplemine, mida Guy Verhofstadt juba nii ilmekalt kirjeldas.
Our achievements have been justi ably described by the Convention's Chairman, Mr Valïry Giscard d'Estaing, as beyond all expectations.'
See ei olnud kerge, arvestades hetkeseisu ja tingimusi, milles konvent loodi, ning ma tahtsin seda tunnustada.
(DE) Mr President, Commissioner, President in Office, I should also like to thank Elisabeth Jeggle for having worked so ably on the report.
(DE) Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, tahaksin samuti tänada Elisabeth Jegglet raporti kallal tehtud võimeka töö eest.
The IT system itself is the main control tool as segregation of tasksis guaranteed(not ably between payment run and reconciliation) and checks are effected bythesystem.
Olukorra kontrollimiseks kasutatakse peamiselt IT süsteemi ennast, sest kõnealuse süsteemiabiltagatakseülesannetejaotus (eelkõige maksete tegemise ja kontode vastavuse kontrollimise vahel)ja kontroll.
Although projectselection procedures wereimprovedconsider ably with the IPA, proposals were still not assessedfor how effec tiveandefficientthey werelikelyto beinachievingastrategic objective,therebyallowing meaningfulcomparison betweenal ternatives orthe selection of projectslikelyto havethe greatest impact.
Ühinemiseelse abirahastamisvahendiraames parandati projektivaliku menetlust olulisel määral, kuid endiselt ei hinnatud projektitaotluste tõenäolist mõjusust ja tõhusust strateegiliste prioritee tidesaavutamisel, misvõimaldakserinevaidvõimalusi paremini võrrelda või välja valida projektid, mille tõenäoline mõju on kõige suurem.
As colleagues will be aware, Parliament has had a working group very ably chaired by our colleague Dagmar Roth Behrendt which has been looking into improving the workings of our Parliament.
Nagu mu kolleegid peagi teada saavad, on parlamendil olnud töörühm, mida on väga osavalt juhtinud kolleeg Dagmar Roth Behrendt ja mis on uurinud parlamendi töö parandamise võimalusi.
This activity, as is ably described in the report, concerns entities and products that are very diverse, such as alternative and private equity investment funds, property funds and raw material funds.
Nende tegevus, mida on raportis väga ilmekalt kirjeldatud, hõlmab väga erinevaid tooteid ja osapooli, näiteks alternatiivseid fonde, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde, kinnisvarafonde ja toorainefonde.
Bali produced the roadmap for global agreement by COP15 in 2009 in Copenhagen, very ably led by you for the EU, and I would like to congratulate you, Commissioner, on your personal contribution.
Bali andis suunised 2009. aastal Kopenhaagenis COP15 poolt sõlmitava globaalse lepingu jaoks, mida te väga võimekalt ELis juhite ning ma tahaksin teid, volinik, kiita teie isikliku panuse eest.
F O O D PHARMACEUTICAL IN WHICH LARGE QUANTITIES OF CHEMICAL AGENTS AT LEAST SOME OF WHICH ARE APPRECI ABLY HAZARDOUS ARE HANDLED )N THESE CASES THE CHEMICAL AGENTS ARE KEPT PERMANENTLY WITHIN CLOSED
tuleohtliku atmosfääri kontroll oluline on kontrollida tuleohtliku atmosfääri teket (mis võib põhjustada hävitava plahvatuse), kasutades selleks atmosfääri tuleohtlikkuse tuvastamist võimaldavaid mõõteriistu (plahvatusohumõõturid) ja kaitseseadmeid (vt ATEXi juhendit).
This New Ap proach' to technical harmonisation meant that the work leading to the approximation of national laws was speeded up consider ably compared to traditional European directives which were characterized by a high degree of technical detail.
Isegi traditsioonilises telekommunikatsioonis toimub p Ÿ s i s i d e v ý r k u d e , mobiilsidevýrkude, muu traadita side, satelliitide, panganduse ja muu sellisega seotud tehnoloogiate oluliste mýjudega koondumine. ETSI on selle muutuse korraldamise eesliinil.
Even those achievements are now under threat as the worldwide ideological Islamic fundamentalist movement gains power, funded as it is by countries such as Saudi Arabia courtesy of Western oil revenues and ably assisted by the supine surrender of western civilisation.
Isegi need saavutused on nüüd ohus, kuna jõudu on kogumas üleilmne islamiäärmuslik liikumine, mida rahastavad sellised riigid nagu Saudi Araabia tänu lääneriikidelt nafta eest saadud tuludele ning millele aitab suuresti kaasa lääne tsivilisatsiooni loid alistumine.
The European Ombudsman Annual Report 2008 ably but the relatively high number of complaints received by the Ombudsman appears to indicate that there is room for improvement in the domain of staff management in this highly decentralised area of the Commission's activity.
Euroopa ombudsman 2008. aasta aruanne eeskirja jõustumist42 (ii) ühe vabakutselise tõlgi töölevõtmist43 ja (iii) teatava arvu teenetepunkte kogunud ametniku edutamata jätmist44.
(IT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, one can only remark favourably on a report such as the one so ably put together by the rapporteur, Mrs Gál, which has the strong point of describing the situation regarding the implementation of fundamental rights both accurately and in detail.
(IT) Lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid! Raporti, mille raportöör Kinga Gál on niivõrd osavalt koostanud ning milles kirjeldatakse põhiõiguste rakendamisega seotud olukorda täpselt ja üksikasjalikult, võib ainult heaks kiita

 

Related searches: Ably - Ably Assisted - Ably Supported - To Ably To Be - To Deal Ably With This Task. - Is Ably - Ably Led - Ably Handled - Ably Demonstrated - Ably Represent -