Translation of "ably assisted" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ably - translation : Ably assisted - translation : Assisted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some regulation can be overly prescriptive, unjustifi ably expensive or counterproductive.
Mõned õigusaktid võivad olla liialt ettekirjutavad, ebatõhusad või tuua kaasa põhjendamatuid kulusid.
Was so ably pointed out by the secretary general in his opening remarks.
...nagu ka peasekretär tabavalt välja tõi oma avakõnes.
Even those achievements are now under threat as the worldwide ideological Islamic fundamentalist movement gains power, funded as it is by countries such as Saudi Arabia courtesy of Western oil revenues and ably assisted by the supine surrender of western civilisation.
Isegi need saavutused on nüüd ohus, kuna jõudu on kogumas üleilmne islamiäärmuslik liikumine, mida rahastavad sellised riigid nagu Saudi Araabia tänu lääneriikidelt nafta eest saadud tuludele ning millele aitab suuresti kaasa lääne tsivilisatsiooni loid alistumine.
Ultimately, the result was the horse trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
Lõppkokkuvõttes oli tulemuseks kauplemine, mida Guy Verhofstadt juba nii ilmekalt kirjeldas.
Our achievements have been justi ably described by the Convention's Chairman, Mr Valïry Giscard d'Estaing, as beyond all expectations.'
See ei olnud kerge, arvestades hetkeseisu ja tingimusi, milles konvent loodi, ning ma tahtsin seda tunnustada.
Medically assisted treatment
Ravimite abil teostatav ravi
Medically assisted treatment
Ravimitega ravi
computer assisted instruction
germaani keeled
(DE) Mr President, Commissioner, President in Office, I should also like to thank Elisabeth Jeggle for having worked so ably on the report.
(DE) Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, tahaksin samuti tänada Elisabeth Jegglet raporti kallal tehtud võimeka töö eest.
DEFINITION OF ASSISTED AREAS
ABISTATAVATE PIIRKONDADE MÕISTE
Commission assisted by EEA
Komisjon, keda abistab EKA
13,000 additional firms assisted
Täiendavalt 13 000 toetatud ettevõtet
Active and assisted living
Aktiivne ja intelligentne elukeskkond
Active and assisted living
Aktiivse elukeskkonna teadus ja arengukava
Assisted voluntary return programmes
Toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmid
The Commission shall be assisted
Komisjoni aitab
The Commission shall be assisted
Komisjoni abistab
Restructuring aid in assisted areas
Abistatavates piirkondades antav ümberkorraldamisabi
USE computer assisted learning conclusion
USE maailmastumine grammatika
10 255 vulnerable people assisted
10 255 abi saanud haavatavat inimest
The IT system itself is the main control tool as segregation of tasksis guaranteed(not ably between payment run and reconciliation) and checks are effected bythesystem.
Olukorra kontrollimiseks kasutatakse peamiselt IT süsteemi ennast, sest kõnealuse süsteemiabiltagatakseülesannetejaotus (eelkõige maksete tegemise ja kontode vastavuse kontrollimise vahel)ja kontroll.
1105 people assisted in skills development.
Aidati edendada 1105 inimese oskusi.
232 assisted people were returned forcefully
232 sunniviisiliselt tagasipöördunud abi saanud inimest
7 636 people assisted with reintegration
7 636 taasintegreerimisel abistatud inimest
7 804 assisted people returned voluntarily
7 804 vabatahtlikult tagasipöördunud abi saanud inimest
Active ageing, independent and assisted living
Aktiivne vananemine, iseseisev ja toetatud elu
I may have assisted him sometime.
Võimalik, et olen teda aidanud.
When I assisted during an operation.
Ühel korral, operatsiooni ajal.
The Committee shall be assisted by
Komiteed abistab
It shall be assisted by Advocates General.
Kohut abistavad kohtujuristid.
It shall be assisted by Advocates General.
Kohut abistavad kohtujuristid.
The Court is assisted by eight advocatesgeneral .
Kohut abistab kaheksa kohtujuristi.
Commission (incl. Eurostat, JRC), assisted by EEA
Komisjon (kaasa arvatud Eurostat, JRC), keda abistab (EKA)
Bonus for firms located in assisted regions
Lisatoetus abistatavas piirkonnas asuvatele ettevõtjatele
Mother Mathilde and Sister Aurelie assisted me.
Ema Mathilde ja õde Aurelie aitasid mind.
Plasma enhanced or plasma assisted CVD and
plasmaaktiveeritud või plasma osalusel CVD ja
number of assisted projects and or enterprises
abistatavate projektide ja või ettevõtete arv
A capital intensive investment may create a significant number of indirect jobs in the assisted region concerned and any adjacent assisted regions.
Intensiivinvesteering kapitali osas võib luua kaudselt märkimisväärse arvu töökohti kõnealuses toetust saavas piirkonnas ja sellega piirnevates toetust saavates piirkondades.
The Chairman may be assisted by expert advisers.
Esimeest võivad abistada asjatundjatest nõunikud.
The Commission shall be assisted by a Committee.
Komitee abistab komisjoni.
These representatives may be assisted by two alternates.
Esindajaid võivad abistada kaks asendusliiget.
The Commission shall be assisted by a committee.
1. Komisjoni abistab komitee.
The Commission shall be assisted by a committee.
Komisjoni abistab komitee.
The Commission shall be assisted by a committee .
( 4 ) Komisjoni abistab komitee .
The Commission shall be assisted by a committee .
Komisjoni abistab komitee .

 

Related searches: Ably Assisted - Ably - Ably Supported - To Ably To Be - To Deal Ably With This Task. - Is Ably - Ably Led - Ably Handled - Ably Demonstrated - Ably Represent -