Translation of "ably demonstrated" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some regulation can be overly prescriptive, unjustifi ably expensive or counterproductive.
Mõned õigusaktid võivad olla liialt ettekirjutavad, ebatõhusad või tuua kaasa põhjendamatuid kulusid.
Was so ably pointed out by the secretary general in his opening remarks.
...nagu ka peasekretär tabavalt välja tõi oma avakõnes.
Ultimately, the result was the horse trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
Lõppkokkuvõttes oli tulemuseks kauplemine, mida Guy Verhofstadt juba nii ilmekalt kirjeldas.
Our achievements have been justi ably described by the Convention's Chairman, Mr Valïry Giscard d'Estaing, as beyond all expectations.'
See ei olnud kerge, arvestades hetkeseisu ja tingimusi, milles konvent loodi, ning ma tahtsin seda tunnustada.
(DE) Mr President, Commissioner, President in Office, I should also like to thank Elisabeth Jeggle for having worked so ably on the report.
(DE) Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, tahaksin samuti tänada Elisabeth Jegglet raporti kallal tehtud võimeka töö eest.
The IT system itself is the main control tool as segregation of tasksis guaranteed(not ably between payment run and reconciliation) and checks are effected bythesystem.
Olukorra kontrollimiseks kasutatakse peamiselt IT süsteemi ennast, sest kõnealuse süsteemiabiltagatakseülesannetejaotus (eelkõige maksete tegemise ja kontode vastavuse kontrollimise vahel)ja kontroll.
Radiographically demonstrated fusion 2.
Röntgenoloogiliselt tõestatud fusioon 2.
It has demonstrated significant
Rekombinantne interferoon alfa 2b on näidanud antiproliferatiivset efekti nii loomsetes ja inimese rakukultuurides kui ka inimese tuumori ksenotransplantaatides loomadel.
Gabapentin demonstrated no genotoxic potential.
Gabapentiinil ei leitud genotoksilist toimet.
That has not been demonstrated.
Seda ei ole selgitatud.
That has been irrefutably demonstrated.
See on leidnud ümberlükkamatut tõestust.
Although projectselection procedures wereimprovedconsider ably with the IPA, proposals were still not assessedfor how effec tiveandefficientthey werelikelyto beinachievingastrategic objective,therebyallowing meaningfulcomparison betweenal ternatives orthe selection of projectslikelyto havethe greatest impact.
Ühinemiseelse abirahastamisvahendiraames parandati projektivaliku menetlust olulisel määral, kuid endiselt ei hinnatud projektitaotluste tõenäolist mõjusust ja tõhusust strateegiliste prioritee tidesaavutamisel, misvõimaldakserinevaidvõimalusi paremini võrrelda või välja valida projektid, mille tõenäoline mõju on kõige suurem.
Furthermore, where it can be demonstrated
Peale selle, kui on võimalik tõestada
This is demonstrated in two ways.
Siin tuleb ilmsiks kaks asjaolu.
Teratogenic effects have not been demonstrated.
Teratogeenseid toimeid ei leitud.
restless legs syndrome should be demonstrated,
efektiivsus vajavad tõestamist,
facial rosacea to be sufficiently demonstrated,
patsientide papulopustuloossete nahakahjustuste vähendamisel piisaval määral tõendatud
As colleagues will be aware, Parliament has had a working group very ably chaired by our colleague Dagmar Roth Behrendt which has been looking into improving the workings of our Parliament.
Nagu mu kolleegid peagi teada saavad, on parlamendil olnud töörühm, mida on väga osavalt juhtinud kolleeg Dagmar Roth Behrendt ja mis on uurinud parlamendi töö parandamise võimalusi.
This activity, as is ably described in the report, concerns entities and products that are very diverse, such as alternative and private equity investment funds, property funds and raw material funds.
Nende tegevus, mida on raportis väga ilmekalt kirjeldatud, hõlmab väga erinevaid tooteid ja osapooli, näiteks alternatiivseid fonde, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde, kinnisvarafonde ja toorainefonde.
(i) economic viability can be demonstrated, and
i) saab tõestada selle majanduslikku elujõulisust, ja
Italy has not demonstrated that the situation
Itaalia ei ole tõendanud, et käesolevas asjas tekkinud olukord tingis sellise meetme kasutamise, mida oli vaja tema oluliste huvide, näiteks julgeoleku
The three studies demonstrated similar survival rates.
12 Kolm uuringut näitasid sarnast elulemust.
The three studies demonstrated similar survival rates.
26 Kolm uuringut näitasid sarnast elulemust.
The three studies demonstrated similar survival rates.
Kolm uuringut näitasid sarnast elulemust.
Humira methotrexate patients demonstrated significantly less radiographic
Humira metotreksaadi patsientidel täheldati 6. ja 12. ravikuul märkimisväärselt vähem radiograafilist progressiooni kui patsientidel, kes said ainult metotreksaati (vt tabel 5).
Neither metabolite demonstrated in vitro antiviral activity.
Kumbki neist ei evi in vitro viirusvastast toimet.
Specific interaction studies have demonstrated the following
Koostoimeuuringud on näidanud järgmist
Teratogenic effects have, however, not been demonstrated.
Teratogeenseid toimeid ei ole siiski näidatud.
Teratogenic effects have, however, not been demonstrated.
Teratogeenseid toimeid ei leitud.
For generic applications bioequivalence must be demonstrated.
Geneeriliseks kasutamiseks tuleb tõestada bioekvivalentsust.
For generic applications bioequivalence must be demonstrated.
3.
Safety of the product was satisfactorily demonstrated.
Ravimi ohutus on piisavalt tõendatud.
Activity has also been demonstrated againstheartworm larvae.
Selamektiin on aktiivne Dirofilaria immitis e larvide vastu.
This has been demonstrated on numerous occasions.
Seda on mõlemad pooled näidanud paljudel juhtudel.
Moscow clearly demonstrated its sphere of influence.
Moskva esitles selgelt oma mõjusfääri.
Europe has demonstrated its unity and solidarity.
Euroopa on näidanud oma ühtsust ja solidaarsust.
The commission demonstrated it on that occasion.
Komisjon näitas seda toona.
Germany has not demonstrated any such points.
Saksamaa ei ole seda tõestanud.
Bali produced the roadmap for global agreement by COP15 in 2009 in Copenhagen, very ably led by you for the EU, and I would like to congratulate you, Commissioner, on your personal contribution.
Bali andis suunised 2009. aastal Kopenhaagenis COP15 poolt sõlmitava globaalse lepingu jaoks, mida te väga võimekalt ELis juhite ning ma tahaksin teid, volinik, kiita teie isikliku panuse eest.
F O O D PHARMACEUTICAL IN WHICH LARGE QUANTITIES OF CHEMICAL AGENTS AT LEAST SOME OF WHICH ARE APPRECI ABLY HAZARDOUS ARE HANDLED )N THESE CASES THE CHEMICAL AGENTS ARE KEPT PERMANENTLY WITHIN CLOSED
tuleohtliku atmosfääri kontroll oluline on kontrollida tuleohtliku atmosfääri teket (mis võib põhjustada hävitava plahvatuse), kasutades selleks atmosfääri tuleohtlikkuse tuvastamist võimaldavaid mõõteriistu (plahvatusohumõõturid) ja kaitseseadmeid (vt ATEXi juhendit).
the economic viability of which can be demonstrated,
mille majanduslikku elujõulisust saab tõestada,
for which economic viability can be demonstrated, and
mille majanduslikku elujõulisust saab tõestada, ja
European added value is demonstrated by several reasons.
Euroopa lisandväärtust näitavad mitmed põhjused.
Activity has been satisfactorily demonstrated in clinical studies
efektiivsust on kliinilistes uuringutes piisavalt demonstreeritud
Studies with other interferons have demonstrated species specificity.
Uuringud teiste interferoonidega on näidanud ka liigispetsiifilisuse olemasolu.

 

Related searches: Ably Demonstrated - Ably - Ably Assisted - Ably Supported - To Ably To Be - To Deal Ably With This Task. - Is Ably - Ably Led - Ably Handled - Ably Represent -