Translation of "ably led" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ably - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some regulation can be overly prescriptive, unjustifi ably expensive or counterproductive.
Mõned õigusaktid võivad olla liialt ettekirjutavad, ebatõhusad või tuua kaasa põhjendamatuid kulusid.
Bali produced the roadmap for global agreement by COP15 in 2009 in Copenhagen, very ably led by you for the EU, and I would like to congratulate you, Commissioner, on your personal contribution.
Bali andis suunised 2009. aastal Kopenhaagenis COP15 poolt sõlmitava globaalse lepingu jaoks, mida te väga võimekalt ELis juhite ning ma tahaksin teid, volinik, kiita teie isikliku panuse eest.
Was so ably pointed out by the secretary general in his opening remarks.
...nagu ka peasekretär tabavalt välja tõi oma avakõnes.
Ultimately, the result was the horse trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
Lõppkokkuvõttes oli tulemuseks kauplemine, mida Guy Verhofstadt juba nii ilmekalt kirjeldas.
Our achievements have been justi ably described by the Convention's Chairman, Mr Valïry Giscard d'Estaing, as beyond all expectations.'
See ei olnud kerge, arvestades hetkeseisu ja tingimusi, milles konvent loodi, ning ma tahtsin seda tunnustada.
(DE) Mr President, Commissioner, President in Office, I should also like to thank Elisabeth Jeggle for having worked so ably on the report.
(DE) Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, tahaksin samuti tänada Elisabeth Jegglet raporti kallal tehtud võimeka töö eest.
Furthermore, it will not be French led but Irish led.
Lisaks ei juhi seda prantslane, vaid iirlane.
Led Zeppelin!
Led Zeppelin!
The IT system itself is the main control tool as segregation of tasksis guaranteed(not ably between payment run and reconciliation) and checks are effected bythesystem.
Olukorra kontrollimiseks kasutatakse peamiselt IT süsteemi ennast, sest kõnealuse süsteemiabiltagatakseülesannetejaotus (eelkõige maksete tegemise ja kontode vastavuse kontrollimise vahel)ja kontroll.
I led you.
Mina juhtisin sind.
I led him here.
Ma jälitasin teda siia.
I was led astray.
Mind eksitati teelt.
LED Light Emitting Diode
LED valgust kiirgav diood
An information led demand
Teabe nõudlus
Community led local development
Kogukonna juhitud kohalik areng
Community led local development
Kohalik areng kogukonna eestvedamisel
Where has it led?
Kuhu see viis?
Where has it led?
Kuhu see viis?
Led down here by...
Ja siia juhatatud... Quilla June poolt.
I led the way.
Näitasin teed.
The mercantile tradition which had led to Ionian science also led to a slave economy.
Kauplemistraditsioon, mis viis Joonia teaduse juurde, viis ühtlasi ka orjandusliku majanduseni.
Although projectselection procedures wereimprovedconsider ably with the IPA, proposals were still not assessedfor how effec tiveandefficientthey werelikelyto beinachievingastrategic objective,therebyallowing meaningfulcomparison betweenal ternatives orthe selection of projectslikelyto havethe greatest impact.
Ühinemiseelse abirahastamisvahendiraames parandati projektivaliku menetlust olulisel määral, kuid endiselt ei hinnatud projektitaotluste tõenäolist mõjusust ja tõhusust strateegiliste prioritee tidesaavutamisel, misvõimaldakserinevaidvõimalusi paremini võrrelda või välja valida projektid, mille tõenäoline mõju on kõige suurem.
Red LED fails to illuminate
4 pidevat piiksu ja punane tuli lülitub enne 10 minutit välja
2.5 Local Employment Development (LED)
2.5 Kohaliku tööhõive areng
Community Led Local Development (CLLD)
Kogukonna juhitav kohalik areng
Community led local development strategies
kogukondlikult juhitavad kohaliku arengu strateegiad.
It inevitably led to misgrading.
See põhjustas paratamatult valesti hindamist.
And you led the attack?
Ja sina juhtisid seda?
You're bred and led yourself.
Sindki aretati ja juhiti.
Lieutenant Meyer led the attack
Meyer juhtis rünnakut.
Led a real active life.
Oled elanud metsikut elu.
Incorporating light emitting diodes (LED)
kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku
Incorporating light emitting diodes (LED)
silindrite töömahuga üle 1500 cm3, kuidmitte üle 2500 cm3
As colleagues will be aware, Parliament has had a working group very ably chaired by our colleague Dagmar Roth Behrendt which has been looking into improving the workings of our Parliament.
Nagu mu kolleegid peagi teada saavad, on parlamendil olnud töörühm, mida on väga osavalt juhtinud kolleeg Dagmar Roth Behrendt ja mis on uurinud parlamendi töö parandamise võimalusi.
This activity, as is ably described in the report, concerns entities and products that are very diverse, such as alternative and private equity investment funds, property funds and raw material funds.
Nende tegevus, mida on raportis väga ilmekalt kirjeldatud, hõlmab väga erinevaid tooteid ja osapooli, näiteks alternatiivseid fonde, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde, kinnisvarafonde ja toorainefonde.
These 3 colors come in two flavours A lit LED means ON, a non lit LED means OFF.
Kõik kolm värvi võivad olla kahes olekus ere LED tähendab sisselülitatust, tuhm LED väljalülitatust.
Based on a complaint led by
Postidirektiivi kohaselt ei kuulu re
Interviews are usually led by two
Vestlust juhatab tavaliselt selle üksuse juht, kus vaba töökohta pakutakse, või personaliosakonna esindaja.
This led to the Schengen Agreement.
Selle tulemusel sõlmitigi Schengeni leping.
This led to the following structure
See andis tulemuseks järgmise struktuuri
I led him into a quicksand.
Ma juhtisin ta uhteliiva.
Higher incentives led to worse performance.
Kõrgeim tasu viis halvima tulemuseni.
Green A LED dealing with playback
Roheline taasesitusse puutuv LED
Red A LED dealing with recording
Punane salvestamisse puutuv LED
Actions promoting Local Employment Development (LED)
Kohaliku tööhõive edendamise meetmed

 

Related searches: Ably Led - Ably - Ably Assisted - Ably Supported - To Ably To Be - To Deal Ably With This Task. - Is Ably - Ably Handled - Ably Demonstrated - Ably Represent -