Translation of "ably represent" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ably - translation : Represent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some regulation can be overly prescriptive, unjustifi ably expensive or counterproductive.
Mõned õigusaktid võivad olla liialt ettekirjutavad, ebatõhusad või tuua kaasa põhjendamatuid kulusid.
Was so ably pointed out by the secretary general in his opening remarks.
...nagu ka peasekretär tabavalt välja tõi oma avakõnes.
Ultimately, the result was the horse trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
Lõppkokkuvõttes oli tulemuseks kauplemine, mida Guy Verhofstadt juba nii ilmekalt kirjeldas.
Our achievements have been justi ably described by the Convention's Chairman, Mr Valïry Giscard d'Estaing, as beyond all expectations.'
See ei olnud kerge, arvestades hetkeseisu ja tingimusi, milles konvent loodi, ning ma tahtsin seda tunnustada.
(DE) Mr President, Commissioner, President in Office, I should also like to thank Elisabeth Jeggle for having worked so ably on the report.
(DE) Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, tahaksin samuti tänada Elisabeth Jegglet raporti kallal tehtud võimeka töö eest.
The IT system itself is the main control tool as segregation of tasksis guaranteed(not ably between payment run and reconciliation) and checks are effected bythesystem.
Olukorra kontrollimiseks kasutatakse peamiselt IT süsteemi ennast, sest kõnealuse süsteemiabiltagatakseülesannetejaotus (eelkõige maksete tegemise ja kontode vastavuse kontrollimise vahel)ja kontroll.
It could represent 2 molecules, it could represent 2 moles of molecules.
See võib esitada 2 molekuli või ka näiteks 2 mooli.
We represent 25 of their exports, and they represent 2 of ours.
Moodustame nende ekspordist 25 ning nemad moodustavad meie ekspordist 2 .
European SMEs represent
Euroopa VKEd hõlmavad
Transmissible diseases represent
Nakkushaigused moodustavad lõunapoolsetes riikides
I represent Phocis.
Ma esindan Phocist.
I represent justice.
Ma esindan õiglust.
I represent Romania.
Ma esindan Rumeeniat.
What should she represent?
Kes see on?
These represent these terms.
Need väljendavad neid liikmeid.
You represent the Treasury.
Teen oma parima.
We represent the voters.
Me esindame hääletajaid.
They represent our suggestions.
Need on meie ettepanekud.
I represent Northern Ireland.
Ma esindan Põhja Iirimaad.
We represent the law!
Meie esindame seadust.
They represent particular things.
Nad esindavad kindlaid asju.
But, it can represent, it's very powerful and if you're doing computer graphics, that matrixes...The elements can represent pixels on your screen, they can represent points in coordinate space, they can represent...Who knows!
Kuid see võib esitada, on väga võimas ja kui te tegelete arvutigraafikaga, siis maatriksite... elemendid võivad kujutada näiteks piksleid teie ekraanil. nad võivad kujutada punkte koordinaattasandil. nad võivad kujutada mida iganes!
Although projectselection procedures wereimprovedconsider ably with the IPA, proposals were still not assessedfor how effec tiveandefficientthey werelikelyto beinachievingastrategic objective,therebyallowing meaningfulcomparison betweenal ternatives orthe selection of projectslikelyto havethe greatest impact.
Ühinemiseelse abirahastamisvahendiraames parandati projektivaliku menetlust olulisel määral, kuid endiselt ei hinnatud projektitaotluste tõenäolist mõjusust ja tõhusust strateegiliste prioritee tidesaavutamisel, misvõimaldakserinevaidvõimalusi paremini võrrelda või välja valida projektid, mille tõenäoline mõju on kõige suurem.
So, do you represent your countries or political parties or do you represent the human being?
Kas te esindate oma riiki või poliitilist parteid või esindate te inimest?
That we represent the people.
Rahva esindajad.
(a) represent European added value
a) andma Euroopa lisaväärtust
4.10 Exceptions represent another barrier.
4.10 Veel üks takistus on erandid.
Renewable sources represent the future.
Taastuvad energiaallikad esindavad tulevikku.
Mr President, I represent Scotland.
Härra president, mina esindan Šotimaad.
I represent Małoplolska (Lesser Poland).
Esindan Małoplolskat (Väike Poolat).
As colleagues will be aware, Parliament has had a working group very ably chaired by our colleague Dagmar Roth Behrendt which has been looking into improving the workings of our Parliament.
Nagu mu kolleegid peagi teada saavad, on parlamendil olnud töörühm, mida on väga osavalt juhtinud kolleeg Dagmar Roth Behrendt ja mis on uurinud parlamendi töö parandamise võimalusi.
This activity, as is ably described in the report, concerns entities and products that are very diverse, such as alternative and private equity investment funds, property funds and raw material funds.
Nende tegevus, mida on raportis väga ilmekalt kirjeldatud, hõlmab väga erinevaid tooteid ja osapooli, näiteks alternatiivseid fonde, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde, kinnisvarafonde ja toorainefonde.
The President shall represent the Commission.
Komisjoni esindab president.
I represent the C.R.S. of G.H.Q.
Ma olen peakorteri kultuuriosakonnast.
These columns represent the free variables.
Need veerud esindavad vabu muutujaid.
You could represent it like this.
Seda saab kujutada nii.
And you represent them with formulas.
Molekule esitatakse valemitega.
You can't represent some vector like
Sa ei saa panna mingit vektorit
While lower case letters represent vectors.
Samal ajal kui väiketähtedega tähistatakse vektoreid.
What does this double integral represent?
Mida tähendab see kahekordse lahutamatu kujutavad?
A goods represent less than 4 .
A klassi kaupade osakaal on alla 4 .
Across the EU, they represent 58 .
Kogu ELis on nende osakaal 58 .
Symbols do not represent only states.
Sümbolid ei esinda ainult riike.
They represent barely 3 of resources.
Need summad moodustavad vaevalt 3 vahenditest.
These represent quite a significant number.
Nende arv on üsna märkimisväärne.

 

Related searches: Ably Represent - Ably - Ably Assisted - Ably Supported - To Ably To Be - To Deal Ably With This Task. - Is Ably - Ably Led - Ably Handled - Ably Demonstrated -