Translation of "abolished" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abolished - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Abolished
Kaotatud
be abolished, or
toetus kaotatakse või
Age barriers should be abolished.
Ealised tõkked tuleks kaotada.
1. the second indent is abolished
1. teine taane jäetakse välja
abolished for animals originating in Poland.
kaotatakse tollimaks Poolast pärit loomade osas.
That exception should consequently be abolished.
See erand tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.
This requirement should therefore be abolished.
Seetõttu tuleks see tingimus tühistada.
The death penalty shall be abolished.
Surmanuhtlus tuleb kaotada.
The death penalty shall be abolished.
Surmanuhtlus tuleb kaotada.
This too has now been abolished.
Ka see on nüüd kaotatud.
These subsidies obviously must be abolished.
Need toetused tuleb loomulikult kaotada.
They must simply be abolished immediately.
Need tuleb lihtsalt koheselt tühistada.
The independent Ukrainian church was abolished.
Iseseisev Ukraina kirik kaotati.
These fees should not be abolished.
Neid tasusid ei tuleks kaotada.
This regulation has not been abolished!
Seda korda pole tühistatud!
But the quota system's been abolished.
Kuid kvoodisüsteem on ju ära muudetud.
x2018 The death penalty shall be abolished.
x201C Surmanuhtlus tuleb kaotada.
Any other existing complication11 should be abolished
Kõik muud praegu kasutusel olevad komplitseerivad tegurid11 tuleks kõrvale jätta
Consequently, such financial transfers should be abolished.
Seega tuleks sellised finantsülekanded kaotada.
must aid would be abolished. Crisis distillation would be abolished or replaced by an alternative safety net using a national nancial envelope.
Varem veinitootmiseks kasutatud maa kvalitseeritaks alana, mille eest on õigus saada toetust ühtse otsemaksete kava alusel, ning minimaalsed keskkonnanõuded oleksid seotud maksetega.
Almost all of those hundred have already been abolished and the remainder are set to be abolished, subject to the transitional arrangements.
Vastavalt üleminekukorraldustele on peaaegu kõik need sada juba tühistatud ja ülejäänud valmis tühistamiseks.
We abolished ourselves quite some time ago already.
Aga ärge kartke me juba likvideerisime end juba mõnda aega tagasi.
Shortly after that those visa requirements were abolished.
Õige pea need viisanõuded kaotati.
The death penalty was abolished on 1 January.
1. jaanuaril keelustati surmanuhtlus.
The last enemy that will be abolished is death.
Viimne vaenlane, kellele ots tehakse, on surm!
By this date, the Monopoly is to be abolished.
Selleks kuupäevaks tuleb monopol kaotada.
The European slave trade was abolished in the 1800s.
Euroopas keelati orjakaubandus 19. sajandil.
The European slave trade was abolished in the 1800s.
Euroopas keelati orjakaubandus 1800ndatel aastatel.
Switzerland flights at airports abolished on 29 March 2009.
pikaajaliste viisadega liikuda kogu Schengeni ala piires.
UKIP wish to see the common agricultural policy abolished.
UKIP soovib ühise põllumajanduspoliitika tühistamist.
All agricultural subsidies for tobacco should be abolished immediately.
Kõik tubakatootmisele eraldatavad põllumajandustoetused tuleks koheselt keelustada.
A number of reduced VAT rates would be abolished.
Mitmed alandatud käibemaksumäärad kaotatakse.
Hedge funds must be banned and tax havens abolished.
Riskifondid tuleb keelata ja maksuparadiisid kaotada.
But with the house abolished, it would be pointless.
Aga kuna koda on ära kaotatud, siis oleks see mõttetu.
The exempt and qualifying companies legislation will be abolished.
Tunnistatakse kehtetuks õigusaktid, mis käsitlevad maksuvabastusega ja soodustuse saamise tingimustele vastavaid ettevõtteid.
Until 2001, since the grant was abolished from 2002.
Kuni 2001. aastani, sest abi andmine lõpetati 2002. aastal.
The Governing Council calls for these schemes to be abolished .
Nõukogu soovitab nimetatud skeemid kaotada .
A number of minor or unused aid schemes are abolished.
Mõned väiksemad või kasutamata abikavad kaotatakse.
Estonia, Italy, Cyprus, Slovakia and Sweden have abolished inheritance taxes.
Eesti, Itaalia, Küpros, Slovakkia ja Rootsi on pärandimaksud kaotanud.
Fees for the granting of deferred payment have been abolished
Maksud tasumise edasilükkamise võimaldamise eest on tühistatud.
For these reasons, the attestation system should therefore be abolished.
Seetõttu tuleks kõnealune tõendamissüsteem tühistada.
For these reasons, this conciliation mechanism should therefore be abolished.
Seetõttu tuleks kõnealune lepitamisvõimalus tühistada.
Notifications for the products in question should therefore be abolished.
Seega tuleks kõnealuseid tooteid puudutavad teatised tühistada.
We consider that the common agricultural policy should be abolished.
Meie arvates tuleks ühine põllumajanduspoliitika kaotada.
We are waiting impatiently for the regulation to be abolished.
Ootame kannatamatult, et see määrus likvideeritaks.

 

Related searches: Has Been Abolished - Was Abolished - Will Be Abolished - To Be Abolished - Is Abolished - Shall Be Abolished - Completely Abolished - Can Be Abolished - Slavery Was Abolished - Fully Abolished -