Translation of "abolition" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abolition - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Abolition
Tühistamine
Abolition of exequatur
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamise nõude kaotamine
Abolition of exequatur
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamise tühistamine
Abolition of exequatur
Välisriigi kohtuotsuse mittetunnustamine
Abolition milk promotional levy
Müügiedendusmaksu kaotamine piimasektoris
Abolition of Registration tax
Autoregistreerimismaksu kaotamine
abolition of roaming charges
rändlustasude kaotamine,
Abolition of set aside
Maa tootmisest kõrvalejätmise kaotamine
Abolition of unanimous voting
Ühehäälsust nõudva hääletamise kaotamine
Abolition of unanimous voting.
Ühehäälsust nõudva hääletamise kaotamine
11) Abolition of unanimous voting.
11) Ühehäälsust nõudva hääletamise kaotamine
3.2.1 Abolition of registration taxes
3.2.1 Autoregistreerimismaksu kaotamine
3.3.1 Abolition of administrative formalities
3.3.1 Haldusformaalsuste kaotamine
Abolition of exequatur (Article 23)
Välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaotamine (artikkel 23)
abolition of the aid scheme.
abikava lõpetamist.
Subject Abolition of tax havens
Teema Maksuparadiiside kaotamine
The abolition of symbols, the abolition of the right to decide on life belongs to each state.
Sümbolite kaotamise ja elu üle otsustamise õiguse kaotamise õigus kuulub riikidele.
4.10 Abolition of the exequatur procedure
4.10 Välisriigi kohtuotsuste tunnustamise nõude tühistamine
Abolition or shift to 2nd pillar
Tühistamine või viimine teise samba alla
Food hygiene abolition of price discrimination
Toiduhügieen hinnadiskrimineerimise kaotamine
(c) abolition of the aid scheme.
c) abikava lõpetamist.
Derogations and abolition of restrictive measures
Erandid ja piiravate meetmete kaotamine
It is not for the EU to bully any country into maintaining abolition or enacting abolition of the death penalty.
ELil puudub õigus suruda mis tahes riigile peale surmanuhtluse kaotamise otsuse juurde jäämist või sellise otsuse tegemist.
3rd scenario Abolition of the authorisation procedure
stsenaarium loaandmismenetluse kaotamine
5.2 Option 2 Abolition of the list
5.2 Teine variant loetelust loobumine
Abolition of 10 threshold for priority pests.
Prioriteetsete taimekahjustajate 10 künnise tühistamine.
Abolition of Forced Labour Convention (No. 105)
Sunniviisilise töö kaotamise konventsioon (nr 105)
Abolition of Forced Labour Convention (N 105)
Sunniviisilise töö kaotamise konventsioon (nr 105)
Abolition of HACCP procedures for all businesses.
Kõik ettevõtted vabastatakse ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide süsteemi (HACCP) rakendamisest.
I also welcome the abolition of degressivity.
Samuti tervitan degressiooni kaotamist.
the effective abolition of child labour and
Lepinguosalised vahetavad korrapäraselt teavet oma olukorra ja edusammude kohta mitmepoolsete keskkonnalepingute ratifitseerimisel ja muutmisel.
the effective abolition of child labour and
Avalik teave ja avalikkuse teadlikkus
the effective abolition of child labour and
tööhõive ja kutsealaga seotud diskrimineerimise kaotamine.
(13) The abolition of the authorisation requirement with respect to the branches of Community credit institutions necessitates the abolition of endowment capital.
Artikkel 13 Teises liikmesriigis tegevusloa saanud krediidiasutuste filiaalid
Abolition and replacement through promotion and information measures
Lõpetamine ja asendamine reklaami ja teavitusmeetmetega
Convention 105 on the Abolition of Forced Labour
Konventsioon nr 105 Sunniviisilise töö kaotamise konventsioon
the abolition of double taxation within the Community,
topeltmaksustamise kaotamine ühenduse piires
Abolition of border control at land borders with
Võeti vastu ELi määrus, mis lubab riiklike
increases in or the abolition of tariff quotas.
vastuseks vähendamistele, mis tulenevad töödeldud põllumajandussaadustega seotud vastastikustest soodustustest.
increases in or the abolition of tariff quotas.
Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata juuksejäätmed
Abolition of controls of persons at the internal borders
Isikute kontrolli kaotamine sisepiiridel
Abolition of the requirements unless shareholders ask for it.
Kõnealuse nõude kehtetuks tunnistamine, välja arvatud juhul, kui aktsionärid soovivad vastupidist.
Finally, Article 7 requires the abolition of capital duty.
Lõpetuseks, artikliga 7 nõutakse kapitalimaksu kaotamist.
Food hygiene Abolition of price discrimination and transport conditions
Toiduainete hügieen veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine
Abolition of discrimination in transport rates and conditions (debate)
Veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine (arutelu)

 

Related searches: Abolition - Abolition Of Slavery - Nuclear Abolition - Effective Abolition - Abolition Movement - Abolition Of Forced Labour Convention - Abolition Of The Death Penalty - Abolition Of Restrictions - Abolition Of Poverty - Abolition Society -