Translation of "about" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

About - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In this way, another 100 reports could be written, about vice, about terrorism, about killing, about fanaticism, about fraud, about robbery, about rape, about insults. About, about, about ...
Nii võiks koostada veel sada raportit pahede, terrorismi, tapmise, fanatismi, pettuse, röövimise, vägistamise, solvamise kohta, jne, jne, jne...
About Skipper, about me, about yourself?
Skipperi, minu ja enda kohta?
About you... about us.
Sinust... meist.
About you, not about me.
Sinust, mitte minust.
About my work, about myself.
Minu tööst, minust endast.
(PT) When we talk about preserving biodiversity, we are also talking about fighting climate change, about food security, about public health, about fighting poverty, about achieving the Millennium Development Goals, and about the planet's sustainable development in other words, about our collective future.
(PT) Kui räägime bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest, räägime samuti kliimamuutusega võitlemisest, toiduga kindlustatusest, rahvatervisest, vaesusega võitlemisest, aastatuhande arengueesmärkide saavutamisest ja planeedi säästlikust arengust teisisõnu meie ühisest tulevikust.
Do you honestly think that we will not talk about human rights, about Tibet, about democracy, about Africa?
Kas te tõesti arvate, et me ei räägi inimõigustest, Tiibetist, demokraatiast, Aafrikast?
We talked about climate change, about the climate in Europe in general, about the crisis and about unemployment.
Me rääkisime kliimamuutusest, Euroopas valitsevast üldisest õhkkonnast, samuti kriisist ja töötusest.
It's about relations, about dialectical relations.
See rajaneb dialektilistel suhetel.
He knew about Miriam, about you.
Ta teadis Miriamist ja sinust.
Well, about you, not about me.
Sinust muidugi, mitte minust.
Hey, how about that. About what?
Kuidas sellega lood on?
You spoke very wisely about the Treaty, about enlargement and about the climate.
Te rääkisite väga targalt lepingust, laienemisest ja kliimast.
It is not about earnings and not about profits it is about security.
Esmatähtis ei ole sissetulek ja kasum, vaid julgestus.
It's about this new thing they're all talking about. About this new treatment.
Asi on selles uues asjas, millest nad kõik räägivad, uuest ravist.
You spoke about trade, about business, about the climate package, and completely forgot about significant matters, about what is perhaps most significant for the European Union.
Te rääkisite kaubandusest, äriettevõtetest, kliimapaketist, kuid unustasite täiesti ära olulised teemad, mis on Euroopa Liidu jaoks võib olla isegi kõige olulisemad.
But what about what about this molecule?
Aga mis saab sellest molekulist?
They must be about bringing about development.
Need peavad kutsuma esile arengu ja tagama julgeoleku.
About time you found out about it!
Sul on aeg seda mõistma hakata!
It's not just about population, and it's not just about them it's about us.
Asi pole ainult rahvastikus ja asi pole ainult neis asi on meis kõigis.
You have spoken about energy, about transport, about climate change, as I have myself.
Te olete rääkinud energiast, transpordist, kliimamuutusest nagu ma isegi.
Think about your own people, think about your own country, think about your own culture.
Mõelge oma rahva, riigi ja kultuuri peale. Meie igatahes teeme seda.
It's not about being scarce, it's about accessibility.
Asi pole nappuses, vaid kättesaadavuses.
I can forget about everything, forget about everything.'
Ma võin kõik ära unustada, kõik ära unustada.
You read about it, you hear about it.
Sa loed ja kuuled selle kohta.
And what about the boy we spoke about?
Ja see poiss, kellest ma teile rääkisin?
It is about individual contributions, and about stayinginformed.
Loeb ka iga üksikisiku panus ja teavitatus.
It is about individual contributions, and about stayinginformed.
Loeb ka iga üksikisiku panus ja informeeritus.
We have spoken about policy and about procedure.
Me oleme rääkinud poliitikast ja menetlusest.
What's he talking about? What's he talking about?
Millest ta ometi räägib?
Read all about it. Read all about it.
Kõik sõjalaeva hukkumisest!
You were about to tell me about Eve.
Hakkasid Eve'ist rääkima.
Even knows about about people I don't know.
Isegi nende kohta, keda ma ei tunne.
But what about David? Yes, what about David?
Mis David'iga on?
He s passionate about things about people, ideas.
Ta on huvitatud asjadest, inimestest, ideedest.
Things happen here about they don't tell about.
Siin toimub asju, millest nad ei räägi.
What about me down there worrying about you?
Et sina ei peaks minu pärast muretsema, vaid mina sinu pärast?
Let's talk about something you fucking know about.
Räägime siis sellest, mida sa tead!
It's about this attitude you have about yourself.
Sellest, kuidas sa endasse suhtud.
It's not about friendship, it's about service, Lieutenant.
Asi pole sõpruses, vaid teenistuses, leitnant.
Boys, boys, what about me? What about me?
Meie vahel on miljon dollarit, kõik mängude eest saadud.
About
Programmist lähemalt
About
Info
About
Teave
About
Info