Translation of "above average" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Above - translation : Above average - translation : Average - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Enormous, way above average.
Palju, hulga rohkem kui keskmiselt.
A denotes statistically significantly above the OECD average
A tähendab statistiliselt märkimisväärsemalt kõrgemat taset OECD keskmisest.
2008 At least 2 pp above EU15 average
2008 vähemalt kaks protsendipunkti üle EL 15 keskmise
Well above EU average for youth educational attainment
Noorte haridustase palju kõrgem EL keskmisest
(a) an average rate of unemployment over the last three years above the Community average
a) viimase kolme aasta keskmine töötuse määr on kõrgem kui ühenduse keskmine
Cost recovery is approaching 90 , well above average levels.
Kulud on kaetud ligi 90 ulatuses, mis on tavapärasest tasemest tunduvalt enam.
Unemployment also tends to be above the national average.
Samuti on tööpuuduse tase nimetatud riikide keskmisest kõrgem.
In Ireland, by contrast, it is well above average.
Seevastu Iirimaal on see tublisti üle keskmise.
Italy and Spain were just slightly above the average.
Itaalia ja Hispaania SKP ulatus vaid veidi üle keskmise.
Incidence of musculoskeletal disorders is significantly above EU average
Luu ja lihaskonna vaevusi on tunduvalt rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt
High and increasing labour productivity well above the EU average
Keskmise tähtajaga pensionireformi kava kuulutati välja 2003. aastasügisel
You're way above average, it doesn't just rain, it pours.
Sa oled kaugelt üle keskmise, see pole lihtsalt vihm, see kallab.
Unemployment remains above the EU15 average with wide regional variations.
Töötus, mida iseloomustavad suured piirkondlikud erinevused, on EL 15 keskmisest kõrgem.
An above average own funds ratio in 2006 was vital ... .
Keskmisest kõrgem kapitali adekvaatsus aastal 2006 on ... vältimatult vajalik.
(104) An above average own funds ratio in 2006 was vital ... .
(104) Keskmisest kõrgem kapitali adekvaatsus aastal 2006 on ... vältimatult vajalik.
Gender pay gap in private and public sector above EU average
Konkurentsiõiguse reformimisel viivitused
Youth educational attainment well above EU average at 85 (1999 2003)
Noorte haridustase märkimisväärselt üle ELi keskmise 85 (1999 2003)
L rail in ACs is still well above the EU average
Kandidaatriikides suureneb reisijate veol maantee ja õhuliikluse osakaal, kuid raudtee osa on ikkagi tunduvalt suurem kui ELs keskmiselt.
(12) Despite recent improvement, working age poverty remains above the EU average.
(12) Vaatamata olukorra hiljutisele paranemisele selles valdkonnas, on tööealiste vaesus endiselt üle ELi keskmise.
above average intellectual ability, with regard to both general and specific skills.
keskmisest suurem vaimne võimekus nii üldiste kui ka konkreetsete oskuse lõikes.
Average additional manufacturer cost slightly lower for footprint for slopes above 80 .
Keskmine täiendav tootjakulu natuke väiksem kui massi kasutamisel suuremate kui 80 tõusu puhul.
Furthermore, operators standard prices remain higher than the average referred to above.
Operaatorite standardhinnad on endiselt kõrgemad kui eespool osutatud keskmised hinnad.
An arbitrary band of 25 above and below the EU average isestablished.
Määratakse kindlaks kokkuleppeline vahemik all ja ülalpool ELi keskmist.
As indicated above, the average cost per household in Romania is likely to be more than twice the EU average.
Nagu eespool märgitud, on keskmine kulu leibkonna kohta Rumeenias tõenäoliselt kaks korda suurem kui ELis keskmiselt.
On average, consumer goodsproducer prices grew by 1.3 , still below theirhistorical average but above the averageincrease of 1.1 in 2003.
Kasv muutus eritikiireks teises kvartalis, mil seda soodustasid peamiselt energia ja vahekaupade hinnad.
Above average employment rates are found in only a handful of regions with GDP per head below 75 of the average.
Üle keskmise tööhõive määrad esinevad ainult vähestes regioonides, kus SKT ühe inimese kohta on alla 75 keskmisest.
The statistical effect regions (GDP less than 75 of the EU 15 average, but above 75 of the EU 25 average).
Statistilise efekti mõju all kannatavad piirkonnad (SKT alla 75 EL 15 keskmisest, kuid üle 75 EL 25 keskmisest).
Average additional manufacturer cost slightly higher than footprint, especially for slopes above 100 .
Keskmine täiendav tootjakulu natuke suurem kui massi kasutamisel, eriti suurema kui 100 tõusu puhul.
Unemployment decreased over the recent period, but still stands above the EU15 average.
Töötus on viimasel ajal vähenenud, kuid ületab siiski endiselt EL15 keskmist.
The employment rate in the Czech Republic is slightly above the EU15 average.
Tööhõive määr Tšehhi Vabariigis on veidi kõrgem EL 15 keskmisest.
Given ... and BGB s ... liquidity situation, an above average capital base was essential if ... .
Eriti arvestades ... nagu ka ... BGB likviidsuse taset, on keskmisest suurem kapitali adekvaatsus vältimatu, ligikaudu ... .
The above table shows the development of average import prices from the PRC.
Ülalesitatud tabelis on näidatud Hiinast pärineva impordi keskmiste hindade muutumist.
consist of 9 of the annual average amount of consumption referred to above
moodustab 9 eespool osutatud keskmisest aastasest tarbimishulgast
(b) either an average unemployment rate over the last three years above the Community average, or a decline in population since 1985.
b) viimase kolme aasta keskmine töötuse määr on kõrgem kui ühenduse keskmine või rahvaarv on vähenenud alates 1985. aastast.
GDP per head varies markedly from well below the EU average to well above.
SKT inimese kohta erineb sellistes piirkondades oluliselt see võib olla ELi keskmisest palju madalam või kõrgem.
(85) The above table shows the development of average import prices from the PRC.
(85) Ülalesitatud tabelis on näidatud Hiinast pärineva impordi keskmiste hindade muutumist.
All US states have a GDP per head that is above the EU average.
Kõigis USA osariikides on SKP elaniku kohta ELi keskmisest kõrgem.
NUTS II regions having an income per capita above 75 of the Turkish average
NUTS II regioonid, mille sissetulek elaniku kohta on üle 75 Türgi keskmisest.
In the above example, the overall average would have been EUR 3,78 per tonne.
Eespooltoodud näites oleks üldine keskmine kulu olnud 3,78 eurot tonni kohta.
The unemployment rate has decreased significantly but is still well above the EU average.
Töötuse määr on märkimisväärselt vähenenud, kuid ületab siiski tunduvalt EL keskmist.
Two scenarios are considered here, the first in which growth is maintained in these countries at 1½ a year above the EU15 average, which is the average achieved over 7 years 1995 to 2002, the second in which growth is sustained at 2½ above the EU15 average.
Kui kõigis neis riikides suudetakse tulevikus säilitada
The studies involved a total of 1,237 patients with an average age above 60 years.
Uuringutes osales kokku 1237 patsienti keskmise vanusega üle 60 aasta.
Commission action teams are assisting eight Member States8 where youth unemployment rates are above average.
Komisjoni tegevusüksused abistavad kaheksat liikmesriiki,8 kus noorte tööpuuduse näitajad on üle keskmise.
Estonia had an R amp D intensity of 2.18 in 2012, slightly above EU average.
Eesti teadus ja arendustegevuse intensiivsus oli 2012. aastal 2,18 , mis ületab pisut ELi keskmist.
Consumption in 2001 was slightly above the average for 1997 and 1998 (i.e. 2,16m tonnes).
2001. aastal oli tarbimine pisut suurem kui 1997. ja 1998. aastal (s.o 2,16 miljonit tonni).

 

Related searches: Average Average Balance - Above Average - Well Above Average - Far Above Average - Above Average Returns - Above Industry Average - Above Market Average - Above Average Growth - Above Average Results - Above-average Performance -