Translation of "abrogated" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abrogated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Decision 2002 923 EC is hereby abrogated.
Otsus 2002 923 EÜ tühistatakse.
Decision 2005 136 EC is hereby abrogated.
Otsus 2005 136 EÜ tühistatakse.
Decision 2005 184 EC is hereby abrogated.
Otsus 2005 184 EÜ tühistatakse.
Decision 2002 923 EC should therefore be abrogated.
Seepärast tuleks otsus 2002 923 EÜ tühistada.
Decision 2005 136 EC should therefore be abrogated,
Seepärast tuleks otsus 2005 136 EÜ tühistada,
Decision 2005 184 EC should therefore be abrogated,
Otsus 2005 184 EÜ tuleks seetõttu tühistada,
(6) Decision 2002 923 EC should therefore be abrogated.
(6) Seepärast tuleks otsus 2002 923 EÜ tühistada.
(6) Decision 2005 136 EC should therefore be abrogated,
(6) Seepärast tuleks otsus 2005 136 EÜ tühistada,
It has therefore abrogated the right to be a partner of the European Union.
Nii on ta kaotanud õiguse olla Euroopa Liidu partner.
4 of the Act of Accession will be abrogated with effect from 1 January 2008 .
ühinemisakti alusel kohaldatav erand tühistatakse alates 1 . jaanuarist 2008 .
Finally, in October 2007 the ECOFIN Council abrogated the excessive deficit procedure against the United Kingdom.
Samuti toimub EKP nõukogu kuu esimese istungi järel alati pressikonverents.
and the derogation in favour of Slovenia is to be abrogated with effect from 1 January 2007 .
tingimustele ja et Sloveenia suhtes kehtestatud erand tuleb tühistada alates 1 . jaanuarist 2007 .
on any other draft ECB opinions concerning Community legal acts to be adopted when a derogationis abrogated, and
mis tahes muud ühenduse õigusaktidega seotud EKP arvamused, mis tulebvastu võtta erandi tühistamise korral,ja
The rights of Members must be defended by the Chair, not abrogated by the Chair at every hand's turn.
Parlamendiliikmete õigusi peab kaitsma juhataja ning ta ei tohi neid iga soovi peale muuta.
on any other draft ECB opinions concerning Community legal acts to be adopted when a derogation is abrogated, and
mis tahes muud ühenduse õigusaktidega seotud EKP arvamused, mis tuleb vastu võtta erandi tühistamise korral, ja
Slovenia 's derogation has been abrogated with effect from 1 January 2007 and is therefore not considered in this report .
jaanuarist 2007 ja seetõttu Sloveeniat käesolevas aruandes ei käsitleta .
b) If one or more Member States are deemed to fulfil the conditions for euro adoption, their derogation is abrogated by the Council
b) Kui ühte või mitut liikmesriiki loetakse euro kasutuselevõtmise tingimustele vastavaks, tühistab nõukogu nende suhtes tehtud erandi.
b) If one or more Member States are deemed to fulfil the conditions for euro adoption, their derogation is abrogated by the Council.
b) Kui ühte või mitut liikmesriiki loetakse euro kasutuselevõtmise tingimustele vastavaks, tühistab nõukogu nende suhtes tehtud erandi.
In accordance with Article 104c (12), the Council shall abrogate all outstanding sanctions if the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated.
Kooskõlas artikli 104c lõikega 12 tühistab nõukogu kõik kehtivad sanktsioonid, kui tühistatakse otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta.
The derogation in favour of Slovenia referred to in Article 4 of the 2003 Act of Accession is abrogated with effect from 1 January 2007.
aasta ühinemisakti artiklis 4 nimetatud erand Sloveenia suhtes tühistatakse alates 1. jaanuarist 2007.
Since the existing pension scheme is on the point of being abrogated, the Commission does not consider it necessary to examine its compatibility with the Treaty rules.
Kuna praegune süsteem on tühistamisel, ei pea komisjon vajalikuks läbi vaadata tema sobivust asutamislepingu sätetega.
(141) Since the existing pension scheme is on the point of being abrogated, the Commission does not consider it necessary to examine its compatibility with the Treaty rules.
(141) Kuna praegune süsteem on tühistamisel, ei pea komisjon vajalikuks läbi vaadata tema sobivust asutamislepingu sätetega.
euro and the derogation in favour of Estonia referred to in Article 4 of the 2003 Act of Accession ( 2 ) is abrogated with effect from 1 January 2011 . ( 3 )
( 3 ) võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk panga põhikirja , eelkõige selle artiklit 27.1 , ning arvestades järgmist ( 1 )
20089 , Cyprus fulfils the necessary conditions for the adoption of the single currency and the derogation in favour of Cyprus is to be abrogated with effect from 1 January 2008 .
Küpros ühisraha kasutuselevõtmiseks vajalikele tingimustele ja Küprose suhtes kehtestatud erand tuleb tühistada alates 1 . jaanuarist 2008 .
(5) Quarterly and annual derogations accorded to Member States that prevent the compilation of the main aggregates of national accounts for the euro area and the Community should be abrogated.
(5) Liikmesriikidele tehtud kvartaalsed ja aastased erandid, mis takistavad rahvamajanduse arvepidamise peamiste koondnäitajate koostamist euroala ja ühenduse jaoks, tuleks tühistada.
Special revaluation accounts stemming from contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated see Article 11(2)
Ümberhindluse erikontod, mis tulenevad sissemaksetest vastavalt põhikirja artiklile 49,2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega, kelle suhtes kehtestatud erandid on tühistatud vt artikkel 11.2.
Legal reserves, according to Article 33 of the Statute and contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated
Kohustuslik reserv vastavalt põhikirja artiklile 33 ja sissemaksed vastavalt põhikirja artiklile 49,2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega, kelle suhtes kehtestatud erandid on tühistatud
Article 49.1 , in conjunction with Article 30.1 , of the Statute provides that the NCB of a Member State whose derogation has been abrogated must also transfer foreign reserve assets to the ECB .
Põhikirja artikkel 49.1 sätestab koosmõjus artikliga 30.1 , et sellise liikmesriigi , kelle suhtes kehtestatud erand on tühistatud , keskpank peab EKP le üle kandma ka välisvaluutareservi .
The law which was the object of the formal investigation procedure was abrogated by Greece with the retroactive effect by law 3259 2004, Article 22, paragraph 1 (published on 4 August 2004).
Ametliku uurimismenetluse esemeks olnud seadus tühistati Kreekas tagasiulatuvalt 4. augustil 2004. aastal avaldatud seaduse 3259 2004 artikli 22 lõikega 1.
Article 49.1, in conjunction with Article 30.1, of the Statute provides that the NCB of a Member State whose derogation has been abrogated must also transfer foreign reserve assets to the ECB.
Põhikirja artikkel 49.1 sätestab koosmõjus artikliga 30.1, et sellise liikmesriigi, kelle suhtes kehtestatud erand on tühistatud, keskpank peab EKP le üle kandma ka välisvaluutareservi.
Article 49.1 , in conjunction with Article 30.1 , of the ESCB Statute provides that the NCB of a Member State whose derogation has been abrogated must also transfer foreign reserve assets to the ECB .
EKPSi põhikirja artikkel 49.1 sätestab koosmõjus artikliga 30.1 , et selle liikmesriigi keskpank , kelle suhtes kehtestatud erand on tühistatud , peab EKP le üle kandma ka välisvaluutareservi .
Article 49.1 , in conjunction with Article 30.1 , of the ESCB Statute provides that the NCB of a Member State whose derogation has been abrogated must also transfer foreign reserve assets to the ECB .
EKPSi põhikirja artikkel 49.1 sätestab koosmõjus artikliga 30.1 , et sellise liikmesriigi , kelle suhtes kehtestatud erand on tühistatud , keskpank peab EKP le üle kandma ka välis valuutareservi .
Purpose of the draft laws The draft laws replace amounts in kroons with amounts in euro , specify the rounding rules and enter into force on the date that the derogation will be abrogated
Seaduseelnõude eesmärk Seaduseelnõud asendavad summad kroonides summadega eurodes , täpsustavad ümardamise reeglid ja jõustuvad erandi tühistamise päeval
(6) The law which was the object of the formal investigation procedure was abrogated by Greece with the retroactive effect by law 3259 2004, Article 22, paragraph 1 (published on 4 August 2004).
(6) Ametliku uurimismenetluse esemeks olnud seadus tühistati Kreekas tagasiulatuvalt 4. augustil 2004. aastal avaldatud seaduse 3259 2004 artikli 22 lõikega 1.
If the Council has previously made public recommendations , it shall , as soon as the decision under paragraph 8 has been abrogated , make a public statement that an excessive deficit in the Member State concerned no longer exists .
kaitsepoliitikat , mis vastavalt artikli 42 sätetele võib viia ühiskaitseni , ning niiviisi tugevdada Euroopa identiteeti ja sõltumatust rahu , julgeoleku ja progressi soodustamiseks Euroopas ja kogu maailmas , OTSUSTANUD hõlbustada isikute vaba liikumist , samal ajal tagades oma rahvaste ohutuse ja julgeoleku ,
If the Council has previously made public recommendations , it shall , as soon as the decision under paragraph 8 has been abrogated , make a public statement that an excessive deficit in the Member State concerned no longer exists .
Kui nõukogu on soovitused eelnevalt avalikustanud , teeb ta niipea , kui lõike 8 kohaselt vastuvõetud otsus on tunnistatud kehtetuks , avalduse , et asjassepuutuvas liikmesriigis ei ole enam ülemäärast eelarvepuudujääki .
The draft amendments also specify that before the derogation is abrogated , amounts expressed in euro will be calculated in kroons based on the Eesti Pank rate and thereafter based on the rate established by the EU Council .
Kavandatavad muudatused sätestavad samuti , et enne erandi tühistamist arvutatakse eurodes väljendatud summad Eesti kroonidesse Eesti Panga kursi alusel ning seejärel EL Nõukogu poolt määratud kursi alusel .
in the context of the preparations for the irrevocable fixing of exchange rates, an ECB opinion either under Article 123(5) of the Treaty or concerning Community legal acts to be adopted when a derogation is abrogated.
EKP arvamuse vastu võtmine asutamislepingu artikli 123 lõike 5 alusel või seoses õigusaktide vastuvõtmisega erandi tühistamise korral ettevalmistuse kontekstis tagasivõtmatuks vahetuskursi fikseerimiseks.
If the Council has previously made public recommendations, it shall, as soon as the decision under paragraph 8 has been abrogated, make a public statement that an excessive deficit in the Member State concerned no longer exists.
Kui nõukogu on soovitused eelnevalt avalikustanud, teeb ta niipea, kui lõike 8 kohaselt vastuvõetud otsus on tunnistatud kehtetuks, avalduse, et asjassepuutuvas liikmesriigis ei ole enam ülemäärast eelarvepuudujääki.
in the context of the preparations for the irrevocable fixing of exchange rates, an ECB opinion either under Article 123(5) of the Treaty or concerning Community legal acts to be adopted when a derogation is abrogated.
EKP arvamuse vastu võtmine asutamislepingu artikli 123 lõike 5 alusel või seoses õigusaktide vastuvõtmisega erandi tühistamise korral ettevalmistuse kontekstistagasivõtmatuks vahetuskursifikseerimiseks.
As the measure was never applied in practise and is now abrogated, the assessment of the measure and the formal investigation procedure under Article 88(2) of the EC Treaty in respect of this measure are now without object,
Kuna meedet tegelikult ei rakendatud ja see on praeguseks tühistatud, puudub ese meetmele hinnangu andmiseks ja EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaseks ametlikuks uurimismenetluseks,
Capital and reserves Paid up capital Legal reserves , according to Article 33 of the Statute and contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated Nominal value Nominal value
Kapital ja reservid Sissemakstud kapital Seadusega kehtestatud reservid vastavalt põhikirja artiklile 33 ja sissemaksed vastavalt põhikirja artiklile 49.2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega , kellele antud erandid on tühistatud Nominaalväärtus Nominaalväärtus
The Bank of England shall pay up its subscribed capital , transfer to the ECB foreign reserve assets and contribute to its reserves on the same basis as the national central bank of a Member State whose derogation has been abrogated .
Inglise Pank maksab sisse oma osa EKP märgitud kapitalis , kannab EKP le üle välisvaluutareservi varad ja annab selle reservidesse oma panuse samal alusel nagu sellise liikmesriigi keskpank , kelle kohta kehtinud erand on tühistatud .
on 1 January 2009 ( 3 ) Slovakia fulfils the necessary conditions for adoption of the euro and the derogations granted to it under Article 4 of the 2003 Act of Accession ( 4 ) will be abrogated with effect from 1 January 2009 .
aastal ) ( 3 ) artikli 1 kohaselt täidab Slovakkia euro kasutuselevõtuks vajalikke tingimusi ja 2003 . aasta ühinemisakti ( 4 ) artiklis 4 osutatud erand tühistatakse alates 1 .
Capital and reserves Paid up capital Legal reserves , according to Article 33 of the Statute and contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated Nominal value Nominal value
Kapital ja reservid Sissemakstud kapital Kohustuslik reserv vastavalt põhikirja artiklile 33 ja sissemaksed vastavalt põhikirja artiklile 49,2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega , kelle suhtes kehtestatud erandid on tühistatud Nominaalväärtus Nominaalväärtus

 

Related searches: Abrogated With Effect From - Completely Abrogated - Was Abrogated - Be Abrogated - Are Abrogated By - Are Not Abrogated - Law Abrogated - Have Been Abrogated - Formally Abrogated - P53 Abrogated -