Translation of "absolute" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Absolute - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

absolute
Tabel
absolute
absoluutne
Absolute
Absoluutne
Absolute
Algvõrre
Absolute
Absoluutse riski
Absolute.
Täielik.
Absolute number specifies the type of reference 1 or omitted Absolute, 2 Absolute row, relative column, 3 Relative row absolute column and 4 Relative.
Absoluutarvud määravad viite tüübi 1 või puudub absoluutne, 2 absoluutne rida, suhteline veerg, 3 suhteline rida, absoluutne veerg, 4 suhteline.
And the absolute value divided by the absolute value.
Ja absoluutväärtus jagatud absoluutväärtusega.
Absolute position
Absoluutasukoht
Absolute Colorimetric
Absoluutne kolorimeetriline
Absolute colorimetric
Absoluutne kolorimeetriline
Absolute limit
Absoluutne
Absolute bioavailability
Absoluutne biosaadavus
The absolute
Imendumine vim
Absolute Risk
Absoluutse riski
Absolute costs
Absoluutne kulu
Absolute sovereign?
Ühe päeva ja ööga.
Absolute heaven!
Absoluutselt taevalikud!
Absolute poppycock!
Täielik moonakukk!
Absolute rest.
Täielik puhkus.
Absolute nonsense!
Täielik nonsenss!
Absolute dynamite.
Absoluutne dünamiit.
Absolute power.
Absoluutne võim.
Absolute acquittal.
Täielik õigeksmõistmine.
Absolute pressure
Absoluutrõhk
3 Absolute
3 absoluutväärtus
Absolute Cell References
Absoluutne viide lahtrile
6 Absolute Value
6 absoluutväärtus
Allowed absolute tolerance
Lubatud absoluutne tolerantsPropertyName
Keep Absolute Times?
Kas säilitada absoluutne aeg?
Show Absolute Cost
Näita absoluutset kulu
Absolute Neutrophil Count
Absoluutne neutrofiilide arv
What absolute rot!
Mis absoluutselt mäda!
Absolute majority 323
Absoluutne enamus 323
The absolute nerve!
Täielik jultumus!
Absolute silence, please.
Palun täielikku vaikust.
Forever. Absolute power?
Piiramatu võimu?
Absolute standard deviation
Absoluutne standardhälve
2 K Absolute
2 K absoluutväärtus
0,1 kPa Absolute
0,1 kPa absoluutväärtus
0,2 kPa Absolute
0,2 kPa absoluutväärtus
0,05 kPa Absolute
0,05 kPa absoluutväärtus
Absolute value of negative 8 is 8 and absolute value of 8 is 8.
Negatiivse 8 absoluutväärtus on 8 ja 8 absoluutväärtus on 8.
1 Absolute Value Smallest
1 väikseim absoluutväärtus
6 Absolute Value Last
6 viimane absoluutväärtus

 

Related searches: Absolute Value - In Absolute Terms - Absolute Discretion - Absolute Terms - Absolute Return - Absolute Encoder - Sole And Absolute Discretion - In Its Absolute Discretion - Absolute Number - Absolute Pressure -