Translation of "abstraction" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abstraction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Abstraction
AbstraktneDescription
HAL Hardware Abstraction Layer
HAL Hardware Abstraction Layer
Abstraction and transport infrastructure
Veevõtu ja transpordi infrastruktuur
Waters used for the abstraction of drinking water
Joogivee võtmiseks kasutatav vesi
Total abstraction per year long term renewable resource102030405060
Kogu aastane veevõtt pikaajaline taastuv ressurss 1020304050
Terrorism is not an abstraction it is very real.
Terrorism ei ole abstraktsioon see on väga reaalne.
So you just don't learn it as a formal abstraction.
Ärge võtke seda vaid formaalse abstraktsioonina.
kde technologies include document location abstraction, DCOP scripting, parts and plugins,...
kde tehnoloogiad, sealhulgas dokumentide asukoha abstraheerimine, DCOP skriptid, komponentide ja pluginate kasutamine...
1.11 Illegal abstraction is a serious problem in some water stressed regions.
1.11 Ebaseaduslik veevõtmine on mõnes veestressi all kannatavas piirkonnas tõsine probleem.
1.11 Illegal abstraction is a serious problem in some water stressed regions.
1.11 Ebaseaduslik veevõtmine on mõnes veestressi all kannatavas piirkonnas tõsine probleem.
Groundwater abstraction and artificial groundwater recharge schemes not included in Annex I
I lisaga hõlmamata põhjaveevõtu või kunstlikud põhjaveemoodustussüsteemid
(a) abstraction, impoundment, storage, treatment and distribution of surface water or groundwater,
veevarustusteenused a) pinna või põhjavee võtmine, vee tõkestamine, tagavaraks varumine, töötlemine ja jagamine,
He had been writing slackly, and with intervals of abstraction, since the shots.
Ta oli kirjutamise lõdvalt, ja ajavahemike järel võtmiseks, sest kaadrid.
Excessive abstraction significantly affects 10 of surface water bodies and 20 of groundwater bodies.
Liigne veevõtmine mõjutab märkimisväärselt 10 pinnaveekogumitest ja 20 põhjaveekogumitest.
WEI annual total water abstraction as a percentage of available long term freshwater resources.
WEI iga aastane täielik veevõtt (protsentide) kättesaadavatest pikaajalistest mageveevarudest.
The presentation of information in financial statements involves some degree of abstraction and aggregation.
Teabe esitamine raamatupidamisaruannetes hõlmab teatavat üldistamist ja kokkuvõtmist.
(e) controls over the abstraction of fresh surface water and groundwater, and impoundment of fresh surface water, including a register or registers of water abstractions and a requirement of prior authorisation for abstraction and impoundment.
e) kontroll mageda pinnavee ja põhjavee võtmise ning mageda pinnavee tõkestamise üle, sealhulgas veevõturegister või registrid ning veevõtu ja vee tõkestamise eelloa nõue.
A report is inevitably a formal document which runs the risk of becoming mired in technocratic abstraction.
Aruanne on alati formaalne dokument, mille puhul on oht langeda tehnokraatlikesse üldistustesse.
Poverty is not an abstraction it is a way of life affecting women and children in particular.
Vaesus ei ole abstraktne mõiste, see on eluviis, mis kahjustab kõige enam just naisi ja lapsi.
4.6 In many parts of Europe over abstraction for irrigation makes it impossible to achieve good water status.
4.6 Mitmel pool Euroopas ei ole niisutamiseks liigse vee võtmise tõttu võimalik saavutada vee head seisundit.
For example, Member States are required to implement systematic control over water abstraction (Article 11(3)(e) WFD).
Näiteks peavad liikmesriigid rakendama süstemaatilisi kontrollimeetmeid veevõtu üle (veepoliitika raamdirektiivi artikli 11 lõike 3 punkt e).
Agriculture is the biggest user (71 of water abstraction), followed by industry (20 ) and domestic water consumption (9 )2.
Kõige rohkem vett tarbitakse põllumajanduses (71 veetarbimisest), millele järgneb tööstus (20 ) ja lõpuks eratarbimine (9 )2.
Intensive exploitation of aquifers can give rise to over exploitation, such as that related to excessive abstraction for irrigation.
Ressursside, vee ja energia kasutamine ning jäätmeteke tulenevad meie tarbimis ja tootmisviisidest.
It's really just a mental abstraction that allows us to describe a lot of observations we see in the universe.
See on kõigest vaimne abstraktsioon, mis lubab meil kirjeldada paljusid asju, mida me näeme universumis
In this way we can achieve a Europe of results, without the abstraction from which people will inevitably remain alienated.
Niiviisi saavutame need Euroopa tulemused ilma abstraktsuseta, mis inimesi vältimatult eemale tõukab.
So what you have to do in order to run an experiment is to use what he calls 'The power of abstraction.'
Eksperimendi läbiviimiseks on vaja kasutada üldistamist.
Because of the proposal for a regulation's high level of abstraction legal certainty can only be achieved by the addition of further detail.
Määruse ettepaneku väga abstraktse olemuse tõttu on õiguskindlus võimalik saavutada alles täiendavate täpsustuste abil.
Council Directive 75 440 EEC concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States61,
nõukogu direktiiviga 75 440 EMÜ liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee nõutava kvaliteedi kohta61,
Most of its habitats are now protected under Natura 2000 and regulations have been introduced to control water abstraction and any other damaging operations.
Enamik tema elupaiku on nüüd Natura 2000 kaitse all ja kehtestatud on eeskirjad, mis reguleerivad veevõtmist ja muid kalu kahjustada võivaid tegevusi.
exceeds, where the surface water in or from the area of envisaged use is intended for the abstraction of drinking water, the values fixed by
ületab joogivee võtuks ettenähtud piirkonnas pinnavee puhul väärtusi, mis on kehtestatud
Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water abstracted or recharged is equivalent to or exceeds 10 million cubic metres.
Põhjaveevõtu või kunstlikud põhjaveemoodustussüsteemid, kui võetud või moodustatud vee kogus on vähemalt 10 miljonit kuupmeetrit aastas.
In order to ensurethat the water quality remains of a highenough standard for human consumption, the town council createdspecial protection zones around the abstraction sites.
Vee inimkasutuseks vajaliku piisavalt kõrge kvaliteedi tagamiseks rajas linnanõukogu veevõtukohtade ümber spetsiaalsed kaitsetsoonid.
6.3.1 Adopting the proposed directive will involve repealing Directive 75 440 EC on the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water.
6.3.1 Direktiivi ettepaneku vastuvõtmine tooks endaga kaasa joogivee võtmiseks kasutatavate pinnaveekogude kohta käiva direktiivi 75 449 EÜ kehtetuks muutmise.
6.3.1 Adopting the proposed directive will involve repealing Directive 75 440 EC on the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water.
6.3.1 Direktiivi vastuvõtmine tooks endaga kaasa joogivee võtmiseks kasutatavate pinnaveekogude kvaliteedi kohta käiva direktiivi 75 440 EÜ kehtetuks muutmise.
6.3.1 Adopting the proposed directive will involve repealing Directive 75 440 EC on the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water.
6.3.1 Direktiivi vastuvõtmine tooks endaga kaasa joogivee võtmiseks kasutatavate pinnaveekogude kvaliteedi kohta käiva direktiivi 75 449 EÜ kehtetuks muutmise.
(b) 'freshwater means naturally occurring water having a low concentration of salts, which is often acceptable as suitable for abstraction and treatment to produce drinking water
b) magevesi looduslik vähese soolsusega vesi, mis sageli on sobiv magevee võtmiseks ja selle töötlemiseks joogivee saamise eesmärgil
A few Member States are developing national strategies to ensure the metering of water abstraction in agriculture and proof of public authorization to abstract (ES, FR), extend metering to include water abstraction and consumption (CY, FR, PT), and to introduce possible metering obligations in water stress areas (FR, UK) or to all households that are part of new multi occupancy buildings (FR).
Mõned liikmesriigid arendavad riiklikke strateegiaid, mille eesmärk on mõõta veevõttu põllumajanduses ja kindlustada, et põllumajandusettevõtjatel oleks veevõtuluba (ES, FR), laiendada veemõõtmist veevõtule ja tarbimisele (CY, FR, PT) ja viia sisse võimalik kohustuslik mõõtmine veestressi all kannatavates piirkondades (FR, UK) või uute korterelamute kõigis korterites (FR).
COUNCIL DIRECTIVE of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States (75 440 EEC)
16. juuni 1975, liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee nõutava kvaliteedi kohta
Directive 75 440 EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States(25),
16. juuni 1975. aasta direktiiv 75 440 EMÜ liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee nõutava kvaliteedi kohta, 25
certain profitability models, based on possession of portfolios of different shares, lead to the abstraction, or even disappearance, of the concept of ownership normally associated with holding shares.
teatavad kasumlikkuse mudelid, mis põhinevad eri väärtpaberitest koosnevate portfellide haldamisel, muudavad väärtpaberite omamisega tavapäraselt seonduva omandi mõiste abstraktseks või kaotavad selle sootuks
In that proposal the Commission pointed to the need to establish procedures for the regulation of abstraction of freshwater and for the monitoring of freshwater quality and quantity.
9 Selles ettepanekus osutas komisjon vajadusele kehtestada magevee võtmise reguleerimise ning magevee kvaliteedi ja kvantiteedi seire kord.
(41) For water quantity, overall principles should be laid down for control on abstraction and impoundment in order to ensure the environmental sustainability of the affected water systems.
(41) Vee kvantiteedi osas tuleks sätestada üldpõhimõtted veevõtu ja vee tõkestamise piiramiseks, et tagada sellest mõjutatud veesüsteemide keskkondlik järjepidevus.
Existing permits, e.g. for water abstraction (including water rights), discharge, hydropower, etc., should be reviewed and, if necessary, updated with a view to ensure their compatibility with WFD objectives.
Kehtivad load, nt veevõtu (sh veeõigused), heite , hüdroelektrijaamade jne load tuleks läbi vaadata ja vajaduse korral ajakohastada, et tagada nende vastavus veepoliitika raamdirektiivi eesmärkidele.
Whereas the increasing use of water resources for the abstraction of water for human consumption necessitates a reduction in the pollution of water and its protection against subsequent deterioration
ning arvestades, et seoses suureneva veevarude kasutamisega inimtarbimiseks vee võtmise eesmärgil on tarvis vähendada vee reostust ning vett kaitsta reostusest tulenevate kahjustuste eest
1.8 As regards the price of water, the Committee would point out that pricing policies can prove ineffective if a major part of water abstraction is not metered or registered.
1.8 Vee hinnaga seoses rõhutab komitee, et hinnapoliitika võib osutuda ebaefektiivseks, kui ei registreerita ega isegi mõõdeta suurt osa veevõttu.

 

Related searches: Abstraction - Water Abstraction - Level Of Abstraction - Abstraction Layer - Abstraction Level - Data Abstraction - Groundwater Abstraction - Abstraction From - Hydrogen Abstraction - Abstraction Of Water -