Translation of "abyss" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abyss - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And now we're both falling into the abyss.
Ja nüüd me mõlemad kukume kuristikku.
It belches flame, an abyss opens at its foot
See purskab välja tuld ja ta jalamil haigutab võigas kuristik.
The European motor industry is not staring into an abyss.
Euroopa autotööstus ei vaata sügavikku.
We'll bring people to the very edge of a horrible abyss.
Me viime inimesed kohutava kuristiku äärele.
They begged him that he would not command them to go into the abyss.
Ja need palusid Teda, et Ta neid ei käsiks minna ära p
or, 'Who will descend into the abyss?' (that is, to bring Christ up from the dead.)
või kes läheb alla sügavusse? See on Kristust surnuist üles tooma!
The consequence of this attitude we must not deceive ourselves is one more step towards the abyss.
Ärgem petkem ennast, sellise lähenemisviisi tagajärjeks on veel üks samm kuristiku suunas.
in writing. (HU) In terms of employment, a comparison of urban and rural areas reveals that a widening abyss is developing.
kirjalikult. (HU) Tööhõive osas näitab linna ja maapiirkondade võrdlus üha suurenevat lõhet.
In recent weeks the global finance system has stared into an abyss and we need concerted action to pull it back.
Viimastel nädalatel on üleilmne rahandussüsteem seisnud kuristiku serval ja me vajame kooskõlastatud tegevust selle päästmiseks.
I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the abyss and a great chain in his hand.
Ja ma nägin Ingli taevast maha tulevat sellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes.
Their vulnerability will drag them further into the abyss of poverty, and I welcome the fact that Mr Wijkman underlines this emphatically.
Nende haavatavus tirib nad veelgi sügavamasse vaesusse ja mul on hea meel, et raportöör Wijkman seda eriliselt rõhutab.
They have over them as king the angel of the abyss. His name in Hebrew is Abaddon, but in Greek, he has the name Apollyon.
Ja neil oli kuningaks sügavuse Ingel tema nimi on heebrea keeli Abadoon ja kreeka keeli Apollüon.
I have no doubt, President Barroso, that you are the right man to give shape to our hopes and bring us out of the abyss.
Mul pole mingit kahtlust, president Barroso, et olete õige mees andma vormi meie lootustele ning tooma meid kuristikust välja.
When they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them, and overcome them, and kill them.
Ja kui nad oma tunnistuse on lõpetanud, siis hakkab metsaline, kes tõuseb sügavusest, nendega sõda pidama ja võidab nad ära ja surmab nad.
leading humankind away from the abyss because, with continued unchecked decline of the biosphere, a very dear person is at risk here frankly, an unacceptable risk.
Kuna biosfääri kontrollimatu allakäigu tagajärjel on üks väga kallis inimene hädaohus. Ausalt öeldes lausa vastuvõetamatus hädaohus.
You inhabitants of Moab, leave the cities, and dwell in the rock and be like the dove that makes her nest over the mouth of the abyss.
28
He looks the part with his soft Mohawk hair, but his pleasant, humane manner hides a dogged commitment to helping willing drug abusers move away from the abyss.
Kui ma sotsiaaltöö koolituse läbisin, ütleb Borut, tahtsin hakata töötama narkomaanidega. Mul on olnud narkomaanidest sõpru ja ma olen ka ise noorena päris kummalistes paikades ringi kolanud.
The fifth angel sounded, and I saw a star from the sky which had fallen to the earth. The key to the pit of the abyss was given to him.
Ja viies Ingel puhus pasunat. Siis ma nägin tähe taevast maa peale kukkunud olevat, ja temale anti sügavuse kaevu võti.
Our world is driven by injustice and fear for the future, and driven indeed by simple minded neo liberal economics which have taken our world to the edge of the abyss.
Meie maailma juhib ebaõiglus ja hirm tuleviku pärast, mille tõukejõuks on tegelikult lihtsameelne uusliberaalne majandusõpetus, mis on viinud meie maailma kuristiku servale.
However, I believe that he must act swiftly with regard to what this Parliament is proposing to rein in 'casino capitalism', which has driven us to the edge of the economic abyss.
Usun siiski, et peame tegutsema kiiresti selle suhtes, mida siinne parlament välja pakub peatada niinimetatud kasiino kapitalism, mis on viinud meid majandusliku kuristiku äärele.
He opened the pit of the abyss, and smoke went up out of the pit, like the smoke from a burning furnace. The sun and the air were darkened because of the smoke from the pit.
Ja ta avas sügavuse kaevu, ja kaevust tõusis suits otsekui suure ahju suits. Ja päike ja õhk läksid pimedaks kaevu suitsust.
Firstly, a number of countries of the South, in principle partners of the European Union, are on the brink of the abyss in addition to the food, environmental and energy crisis, there is the financial crisis.
Esiteks on kuristiku servale jõudnud paljud lõunapoolsed riigid, peamiselt Euroopa Liidu partnerid lisaks toidu , keskkonna ja energiakriisile on neid tabanud ka finantskriis.
What happened really could take us almost to the edge of the abyss, the precipice, and so the unanimous call that came from Parliament is the only one that can guide us at this difficult time.
Juhtunu võib meid peaaegu kuristiku servale viia ning seepärast on parlamendi üksmeelne üleskutse ainus, mis meid praegusel raskel ajal juhtida saab.
(ES) Mr President, we had to be on the brink of the economic abyss in order for the Heads of State or Government to understand that the way forward is not more nationalism but more Europe.
(ES) Austatud president! Pidime selleks majandusliku kaose äärele jõudma, et riigipead ja valitsusjuhid mõistaksid, et edasised sammud ei tähendaks enam rahvuslust, vaid kujutaksid endast rohkem Euroopat.
and cast him into the abyss, and shut it, and sealed it over him, that he should deceive the nations no more, until the thousand years were finished. After this, he must be freed for a short time.
ja heitis ta sügavikku ja pani ta luku taha ja vajutas pealepoole teda pitseri, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat otsa saavad. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama.
Irresponsible speculation, greed for quick profits which are completely unrelated to the real economy in the Anglo Saxon countries and a financial system that is coming apart at the seams have brought the world to the brink of a financial abyss.
Vastutustundetu spekuleerimine, ahnus kiire kasumi järele, mis ei ole absoluutselt seotud anglosaksi riikide reaalse majandusega, ning liitekohtadest lahti rebenev finantssüsteem on maailma viinud finantskuristiku äärele.
Irresponsible speculation, greed for quick profits which are completely unrelated to the real economy, particularly in the Anglo Saxon countries, and a financial system that is coming apart at the seams have brought the world to the brink of a financial abyss.
Vastutustundetu spekuleerimine, ahne soov teenida kiiret kasumit, mis ei ole kuidagi seotud reaalmajandusega, eriti anglosaksi riikides, ja õmblustest kärisev rahandussüsteem on viinud maailma finantskrahhi äärele.
All of this goes to explain Europe's inability to cope with the present crisis, which has taken it to the brink of the abyss as Jacques Delors was to say in an interview with the Le Soir and Le Temps newspapers on 18 August 2011.
Kõik see aitab selgitada Euroopa võimetust käesoleva kriisiga toime tulla, mis on viinud liidu kuristiku servale, nagu ütles Jacques Delors intervjuus ajalehtedele Le Soir ja Le Temps 18. augustil 2011.
On this final occasion that I will speak before the European Parliament, I call on those who will be here at the next sitting not to abandon the Iranians to their jailers and not to abandon the people of the Middle East to the abyss of religious fanaticism.
Kasutades viimast juhust, et Euroopa Parlamendi ees kõneleda, kutsun üles neid, kes järgmisel istungjärgul siin viibivad, mitte loovutama iraanlasi nende vangivalvuritele ja mitte heitma Lähis Ida rahvast usufanatismi põhjatusse kuristikku.
That country, which has all the natural resources for achieving an envious standard of living for its people, is unfortunately sinking deeper into the abyss of dark ages like totalitarian governance, with the resulting gross violations of the human rights of its citizens, and with Iran becoming more and more isolated from the rest of the world.
See riik, millel on olemas kõik loodusvarad, et saavutada oma rahvale kadestusväärne elustandard, vajub kahjuks aina sügavamale pimeduse ajajärgule sarnaneva totalitaarse valitsemise kuristikku, mille tagajärjeks on selle kodanike inimõiguste tohutud rikkumised ning Iraani muutumine üha isoleeritumaks muust maailmast.
We have been taken to the edge of the abyss by financial disintermediation, the global integration of the European financial sector, the widespread free movement of capital, the securitisation of the globalised economy and the game of a crazy market that creates products that are more and more complex and increasingly out of touch with real economic activity.
Finantsvahendajate teenustest loobumine, Euroopa finantssektori üldine lõimumine, kapitali laialdane vaba liikumine, üleilmastunud majanduse väärtpaberistamine ning hullumeelsed mängud turul, kus loodi aina keerukamaid ja reaalse majandustegevusega üha vähem seotud tooteid, viisid meid kuristiku äärele.
It is they who bear the responsibility for pulling the continent out of the abyss, and it is for us to pay attention to the problems of those countries with a clear purpose that common good which is an interest not only of the ACP countries but also our own, and the future of our citizens.
Nemad on need, kellel lasub vastutus see kontinent põhjatust sügavikust välja kiskuda, ja meie oleme need, kes peavad nende riikide probleemidele tähelepanu pöörama selge eesmärgiga ühine kasu on mitte ainult AKV riikide, vaid ka meie enda huvides, meie kodanike tuleviku huvides.
The beast that you saw was, and is not and is about to come up out of the abyss and to go into destruction. Those who dwell on the earth and whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel when they see that the beast was, and is not, and shall be present.
Metsaline, keda sa nägid, on olnud, ja teda ei ole enam aga ta tuleb sügavusest üles ja läheb hukatusse ja ilmamaa elanikud, kelle nimed ei ole kirjutatud eluraamatusse maailma asutamisest alates, imestavad metsalist nähes, sest ta oli ja teda ei ole, aga ta tuleb jälle!

 

Related searches: Abyss - Descent Into The Abyss - Abyss Of - Placed Into Abyss - In The Abyss - Fall Into The Abyss - Gaze Into The Abyss - Plunge Into The Abyss - Edge Of The Abyss - Profound Abyss -