Translation of "academic and administrative staff" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Through itsinstruments, it develops and upgrades curricula and universitymanagement practices, promotes higher education reform andencourages mobility of academic and administrative staff.
Programmi instrumentide kauduarendatakse ja tõstetakse õppekavade ja ülikoolide juhtimistavataset, edendatakse kõrgharidusreforme ning soodustatakseakadeemilise ja halduspersonali mobiilsust.
Figure 3.8Women among academic staff and among grade A staff in 2000 (percentages)
Joonis 3.8 Naiste osakaal akadeemilise personali ja A astme personali seas 2000. aastal(protsentides)
mobility of individuals through the promotion and facilitation of exchange of students, academic and administrative staff of tertiary education institutions, teachers and youth workers
Artikkel 44
National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
cooperating on learning mobility of individuals through the promotion and facilitation of the exchange of students, researchers, academic and administrative staff of tertiary education institutions and teachers
Artikkel 41
Administrative staff
Haldustöötajad
Administrative and other support staff
Haldustöötajad ja muud abiteenistujad
Figure 3.7Women and men academic staff in Grade A positions in 2000 (percentages)
Joonis 3.7 Naiste ja meeste osakaal akadeemilise personali A astme ametikohtadel 2000. aastal (protsentides)
NT1 administrative staff . . . .
NT1 vabatahtlik ühendus . .
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
In 2007 ECB staff published more than 50 articles in academic journals.
riskipreemiaid ning aktsiahindade dünaamikat määravaid tegureid.
administrative staff, interpreters, translators and court reporters
vastuväide
administrative staff, interpreters, translators and court reporters
Enne vastava ala ekspertide ja sidusrühmade abi ja nõu kasutamist peab vahendaja nõu lepinguosalistega.
administrative staff, interpreters, translators and court reporters and
halduspersonal, tõlgid, tõlkijad ja protokollijad ning
administrative staff, interpreters, translators and court reporters and
Esildis sisaldab selle koostanud füüsilise või juriidilise isiku kirjeldust, nimetades sealhulgas tema kodakondsuse või tegevuskoha, tegevuse laadi, õigusliku seisundi, üldeesmärgid ja rahastamisallikad, ning täpsustab kõnealuse isiku huvid vahekohtumenetluses.
administrative staff, interpreters, translators and court reporters and
Lepinguosaline võib igal ajal nõuda, et lepinguosalised algataksid vahendusmenetluse.
Her research has centred on the replacement of academic staff and the promotion of young scientists.
Tema uurimistegevus on keskendunud akadeemilise personali asendamisele ja noorteadlaste edutamisele.
The Parties shall, furthermore, place emphasis on measures designed to foster inter institutional cooperation, encourage mobility for students, academic and administrative staff, researchers and young people, and encourage the exchange of information and experience.
Lepinguosalised teatavad teineteisele kõikidest meetmetest, mis on võetud seoses käesoleva artikliga.
This includes staff , administrative , infrastructure , and operational expenses .
See hõlmab personali , haldus , infrastruktuuri ja tegevuskulusid .
staff under contract to technical and administrative subcontractors.
tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad.
(tttttttt) teaching and administrative staff within those institutions
kõnealuse institutsioonide õpetajatele ja halduspersonalile
(wwww) teaching and administrative staff within those institutions
õpetajatele ja halduspersonalile nendes asutustes
The ECB s administrative expenses consist of staff costs and all other administrative expenses.
EKP halduskulud hõlmavad personali ja muid halduskulusid.
staff remuneration, administrative and infrastructure expenses, and operating costs,
töötajate töötasu, haldus , infrastruktuuri ja tegevuskulud,
joint interventions with international fi nancing institutions to help meet economic and social development needs reforming academic institutions and assisting exchanges of students and academic staff through the Tempus and Erasmus programmes
ühised sekkumised koostöös rahvusvavheliste finantsinstitutsioonidega, et aivdata täita majandusarengu ja sotsiaalse arengu vajadusi akadeemiliste institutsioonide reformivmine ning üliõpilaste ja akadeemilise
1 4 0Employment agency staff, technical and administrative assistance
1 4 0Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja admin.abi
6. a representative of the administrative and ancillary staff.
6. haldus ja abipersonali esindaja.
(aaaa) teaching, support and administrative staff within those schools
õpetajatele, abiteenistujatele ja halduspersonalile nendes koolides
(vvvvv) teaching and administrative staff within those learning providers
õpetajatele ja halduspersonalile vastavat õpet pakkuvates asutustes
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sealhulgas sellega seonduvad personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sh personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sh sellega seonduvad personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sh seonduvad personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
Tehniline ja haldusabi (sh sellega seonduvad personalikulud)
(a) staff remuneration, administrative and infrastructure expenses, and operating costs
a) töötajate töötasu, haldus , infrastruktuuri ja tegevuskulud
administrative staff, interpreters, translators and court reporters and arbitrators' assistants.
halduspersonal, tõlgid, tõlkijad ja protokollijad ning vahekohtunike assistendid.
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.
For example, it is expected that more than 2300 scholarships will be awarded to partner country students and academic staff through the Erasmus Mundus programme for the 2012 and 2013 academic years.
Näiteks oodatakse, et partnerriikide üliõpilastele ja akadeemilisele personalile antakse õppeaastatel 2012 ja 2013 Erasmus Munduse programmi raames üle 2300 stipendiumi.
Ensure adequate training of staff and improve the administrative capacity.
Tagada töötajate asjakohane koolitamine ja parandada haldussuutlikkust.
ESMA Subsidy under Titles 1 and 2 (Staff and administrative expenditure)
EVJA Toetus jaotistele 1 ja 2 (Personali ja halduskulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs and missions)
1 Tehniline ja haldusabi (sh sellega seonduvad personalikulud)
EIOPA Subsidy under Titles 1 and 2 (Staff and administrative expenditure)
EIOPA Toetus jaotistele 1 ja 2 (personali ja halduskulud)
EBA subsidy under Titles 1 and 2 (Staff and administrative expenditure)
Euroopa Pangandusjärelevalve Toetus jaotistele 1 ja 2 (Personali ja halduskulud)
A Staff Committee shall be established comprising elected representatives of the teaching staff and of the administrative and ancillary staff of each School.
Moodustatakse personalikomitee, mis koosneb iga kooli õpetajate ning haldus ja abipersonali valitud esindajatest.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic And Administrative Staff - Academic And Administrative Offices - Academic Administrative Autonomy - Administrative Administrative Part - Administrative And Technical Staff - Technical And Administrative Staff - Administrative And Managerial Staff - Expert And Administrative Staff - Managerial And Administrative Staff -