Translation of "academic and non academic staff" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
Figure 3.8Women among academic staff and among grade A staff in 2000 (percentages)
Joonis 3.8 Naiste osakaal akadeemilise personali ja A astme personali seas 2000. aastal(protsentides)
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
39 of these projects included the non academic sector.
Nendest projektidest 39 hõlmasid ka mitteakadeemilisi sektoreid.
Figure 3.7Women and men academic staff in Grade A positions in 2000 (percentages)
Joonis 3.7 Naiste ja meeste osakaal akadeemilise personali A astme ametikohtadel 2000. aastal (protsentides)
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
Non academic partners can also be part of a consortium.
Konsortsiumisse võivad kuuluda ka mitteakadeemilised partnerid.
In 2007 ECB staff published more than 50 articles in academic journals.
riskipreemiaid ning aktsiahindade dünaamikat määravaid tegureid.
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
Academic studies and early career
Õpingud ja karjääri algus
Linguistic, academic and cultural requirements.
Keele , hariduse ja kultuurinõuded.
Academic exchanges and partnerships worldwide
Akadeemilised vahetused ja üleilmne partnerlus
Public universities and academic schools
БМ Порт АД
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
joint interventions with international fi nancing institutions to help meet economic and social development needs reforming academic institutions and assisting exchanges of students and academic staff through the Tempus and Erasmus programmes
ühised sekkumised koostöös rahvusvavheliste finantsinstitutsioonidega, et aivdata täita majandusarengu ja sotsiaalse arengu vajadusi akadeemiliste institutsioonide reformivmine ning üliõpilaste ja akadeemilise
Her research has centred on the replacement of academic staff and the promotion of young scientists.
Tema uurimistegevus on keskendunud akadeemilise personali asendamisele ja noorteadlaste edutamisele.
A growing number of higher education institutions enroll students from non EU countries, exchange students, staff and knowledge, and engage in international academic and research cooperation.
Üha suurem arv kõrgkoole võtab vastu üliõpilasi väljastpoolt ELi liikmesriike, vahetab üliõpilasi, õppejõude ja teadmisi ning tegeleb rahvusvahelise koostööga õpetamise ning teadusuuringute alal.
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
For example, it is expected that more than 2300 scholarships will be awarded to partner country students and academic staff through the Erasmus Mundus programme for the 2012 and 2013 academic years.
Näiteks oodatakse, et partnerriikide üliõpilastele ja akadeemilisele personalile antakse õppeaastatel 2012 ja 2013 Erasmus Munduse programmi raames üle 2300 stipendiumi.
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Водоснабдяване и канализация С ЕООД, Стрелча
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Horvaatia Teaduste ja Kunstide Akadeemia
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
USE term (period) academic year
USE lapsendamine afroaasia keeled
academic experts in network and information security.
akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas.
Academic experts in network and information security
Akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas
The costs of non Europe have been substantiatedthrough a large volume of academic evidence.
Hulk teaduslikke tõendeid põhjendab,kui kõrgeks kujuneks mitte Euroopa hind .
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Staff And Non-staff Costs - Non-professorial Academic Staff - Non Academic Staff - Academic And Administrative Staff - Academic Staff - Academic Staff Member - Member Of Academic Staff - Members Of The Academic Staff - Academic Staff Exchange -