Translation of "academic performance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Academic - translation : Academic performance - translation : Performance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Youth drinking can cause lasting damage and can adversely affect academic performance and IQ.
Noorelt joomine võib esile kutsuda püsivaid kahjustusi ning negatiivselt mõjutada õpitulemusi ja IQd.
Upwardly mobile mentors can provide inspiration and guidance to fellow students with lower academic performance.
Koolid saavad pakkuda õpperessursse ja ruume või toetada väljaspool õppetööd pakutavaid programme.
In fact, academic performance and school attendance are good predictors for drug problems, and monitoring these enables early and accurate intervention.
Tegelikult on kooliskäimine ja õppetöös edasijõudmine head narkoprobleemide indikaatorid ning nende jälgimine võimaldab täpselt ja aegsasti sekkuda.
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
Early childhood education should focus not only on academic performance but also on social and emotional care and should be articulated with wider social services.
Väikelaste õpetamisel ei tohi keskenduda ainult akadeemilistele tulemustele, vaid tähelepanu tuleb pöörata ka sotsiaalsele ja emotsionaalsele kasvatusele ning seda tuleks tihedamalt siduda sotsiaalteenustega laiemalt.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
(6) Establish a transparent system of quality evaluation of academic institutions and link it to its funding in order to improve the performance of tertiary education.
(6) Kehtestada akadeemiliste asutuste kvaliteedihindamise läbipaistev süsteem ning siduda see rahastamisega, et tõsta kolmanda taseme hariduse taset.
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic studies and early career
Õpingud ja karjääri algus
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Linguistic, academic and cultural requirements.
Keele , hariduse ja kultuurinõuded.
Academic exchanges and partnerships worldwide
Akadeemilised vahetused ja üleilmne partnerlus
USE term (period) academic year
USE lapsendamine afroaasia keeled
Public universities and academic schools
БМ Порт АД
It's a process of academic inflation.
Toimub akadeemiline inflatsioon.
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
Developing the academic field of multilingualism
Mitmekeelsuse kui teadusala arendamine
CHAPTER IV USE OF ACADEMIC TITLE
IV PEATÜKK AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE general education certificate academic term
USE lapsendamine adopteeritud laps
have stable backgrounds (social, academic, family)
on ebakindlad või tunnevad vastakaid tundeid oma uimastitarbimise muutmise suhtes.
This is not an academic argument.
See pole akadeemiline väitlus.
You don't seem the academic type.
Sa ei tundu eriti akadeemikutüüpi.
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Водоснабдяване и канализация С ЕООД, Стрелча
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Horvaatia Teaduste ja Kunstide Akadeemia
Only research infrastructures or networks of research infrastructures with clear interest for the European scientific community (academic, public and industrial), in terms of performance and access, can be considered for support.
Toetuse andmisel võetakse arvesse ainult Euroopa teadlaskonna (akadeemilise, riikliku ja tööstusliku) jaoks tulemuslikkuse ja juurdepääsu poolest selget huvi pakkuvaid teadustöö infrastruktuure või teadustöö infrastruktuuride võrke.
3.4.3 The academic debate22 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu22 on olnud kriitiline.
3.4.3 The academic debate23 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu23 on olnud kriitiline.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Performance - Strong Academic Performance - Poor Academic Performance - High Academic Performance - Excellent Academic Performance - Outstanding Academic Performance - Past Academic Performance - Exceptional Academic Performance - Improve Academic Performance -