Translation of "academic staff exchange" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
Figure 3.8Women among academic staff and among grade A staff in 2000 (percentages)
Joonis 3.8 Naiste osakaal akadeemilise personali ja A astme personali seas 2000. aastal(protsentides)
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
mobility of individuals through the promotion and facilitation of exchange of students, academic and administrative staff of tertiary education institutions, teachers and youth workers
Artikkel 44
A growing number of higher education institutions enroll students from non EU countries, exchange students, staff and knowledge, and engage in international academic and research cooperation.
Üha suurem arv kõrgkoole võtab vastu üliõpilasi väljastpoolt ELi liikmesriike, vahetab üliõpilasi, õppejõude ja teadmisi ning tegeleb rahvusvahelise koostööga õpetamise ning teadusuuringute alal.
cooperating on learning mobility of individuals through the promotion and facilitation of the exchange of students, researchers, academic and administrative staff of tertiary education institutions and teachers
Artikkel 41
In 2007 ECB staff published more than 50 articles in academic journals.
riskipreemiaid ning aktsiahindade dünaamikat määravaid tegureid.
Figure 3.7Women and men academic staff in Grade A positions in 2000 (percentages)
Joonis 3.7 Naiste ja meeste osakaal akadeemilise personali A astme ametikohtadel 2000. aastal (protsentides)
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
(c) training, study visits and staff exchange
(c) sealhulgas koolituse, õppereiside ja töötajate vahetuse abil
The exchange of scientific and technical staff
teadlaste ja tehniliste töötajate vahetamine
persons participating in scientific, academic, cultural or artistic activities, including university and other exchange programmes
teadus , akadeemilistel, kultuuri või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud
This will enable us to sustain the potential for the flexible and mobile education of young people at a variety of academic centres and the very necessary exchange of professorial level staff.
Nii jääb meil alles võimalus pakkuda noortele eri akadeemilistes keskustes paindlikku ja liikuvat haridust ning korraldada väga vajalikku õppejõudude vahetust.
Her research has centred on the replacement of academic staff and the promotion of young scientists.
Tema uurimistegevus on keskendunud akadeemilise personali asendamisele ja noorteadlaste edutamisele.
(p) training, exchange of staff and experts, and
koolitus, töötajate ja ekspertide vahetus ning
for persons participating in scientific, academic, cultural or artistic activities, including university and other exchange programmes
isikud, kes osalevad teadus , akadeemilisel, kultuuri või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides
for persons participating in scientific, academic, cultural or artistic activities, including university and other exchange programmes
ajakirjanikud ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad tehnilised töötajad
The Parties shall, furthermore, place emphasis on measures designed to foster inter institutional cooperation, encourage mobility for students, academic and administrative staff, researchers and young people, and encourage the exchange of information and experience.
Lepinguosalised teatavad teineteisele kõikidest meetmetest, mis on võetud seoses käesoleva artikliga.
The group of young scientists(until 35) is 14.5 per cent out of the total academic staff.
Noorte teadlaste vanusegrupp (kuni 35 aastased) moodustab 14,5 protsenti kõigist õppejõududest.
(i) training, exercises, workshops, exchange of staff and experts
koolitus, õppused, õpikojad, töötajate ja ekspertide vahetus
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.
networks academic and structural networks of institutions and other partner organisations are designed to innovate in specific academic disciplines or in organisation and provide forums for the exchange of best practice.
akadeemilised ja struktuurivõrgustikud on mõeldud kõrgkoolide ja muu de partnerorganisatsioonide vahel konkreetsete teaduslike erialade või organisatsioonide uuendamiseks, andes võimaluse parimate tavade vahetamiseks.
joint interventions with international fi nancing institutions to help meet economic and social development needs reforming academic institutions and assisting exchanges of students and academic staff through the Tempus and Erasmus programmes
ühised sekkumised koostöös rahvusvavheliste finantsinstitutsioonidega, et aivdata täita majandusarengu ja sotsiaalse arengu vajadusi akadeemiliste institutsioonide reformivmine ning üliõpilaste ja akadeemilise
For example, it is expected that more than 2300 scholarships will be awarded to partner country students and academic staff through the Erasmus Mundus programme for the 2012 and 2013 academic years.
Näiteks oodatakse, et partnerriikide üliõpilastele ja akadeemilisele personalile antakse õppeaastatel 2012 ja 2013 Erasmus Munduse programmi raames üle 2300 stipendiumi.
(b) staff exchange ensuring that seconded staff participate effectively in the work of the host national agencies
b) töötajate vahetused, tagades, et lähetuses olevad töötajad osalevad tulemuslikult vastuvõtva siseriikliku asutuse töös
Exchange of views, heterogeneity and drawing on the experience of others are, after all, components of the academic experience.
Seisukohtade vahetamine, erisugusus ja teiste kogemustest õppimine on ju lõppude lõpuks osa akadeemilisest kogemusest.
Women constitute the majority of teaching staff(54 ), but tend to be concentrated in the lower academic positions.Furthermore, despite the fact that women s participation among university staff is similar to their presence as researchers, men are three times morelikely to reach senior academic positions than women.
Naised moodustavad enamiku õppejõududest (54 ), kuid on üldiselt koondunud madalamatele akadeemilistele ametikohtadele. Peale selle, olenemata asjaolust, et naiste osakaal ülikoolide personalis sarnaneb nende osakaalule teadlaste seas, jõuavad mehed kõrgematele akadeemilistele ametikohtadele kolm korda suurema tõenäosusega kui naised.
(1) The data on academic staff cover universities and research centres within universities (most research institutes have been incorporated intouniversities).
1 Andmed õppejõudude kohta hõlmavad ülikoole ja ülikoolide teaduskeskusi (enamik teadusinstituutidest on ülikoolide alluvuses).
Through itsinstruments, it develops and upgrades curricula and universitymanagement practices, promotes higher education reform andencourages mobility of academic and administrative staff.
Programmi instrumentide kauduarendatakse ja tõstetakse õppekavade ja ülikoolide juhtimistavataset, edendatakse kõrgharidusreforme ning soodustatakseakadeemilise ja halduspersonali mobiilsust.
For the sake of the estimates, the proposal is based on the assumption that at a cruising speed, a KIC could involve about 1000 staff about 100 Academic staff, 300 researchers and 600 technical and supporting staff.
Hinnangu andmiseks on eelnõus lähtutud eeldusest, et täiskoormuse puhul annaks TIK tööd umbes 1000 töötajale neist umbes 100 akadeemilist töötajat, 300 teadlast ning 600 tehnilist ja kantseleitöötajat.
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
That was an opportunity for Commission and Council staff to brainstorm with international organisations, NGOs, academic and other experts on climate change.
Seminar andis komisjoni ja nõukogu töötajatele võimaluse arutada küsimust sügavuti rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide, teadustöötajate ja teiste ekspertidega kliimamuutuste valdkonnas.
support for the training of staff, and cooperation on the exchange of staff, on equipment and on research into crime detection
töötajate koolituse toetamisega ning töötajate vahetamise, seadmete kasutamise ja kriminalistikauuringute alase koostööga
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Staff Exchange - Academic Staff - Academic Staff Member - Academic And Administrative Staff - Member Of Academic Staff - Members Of The Academic Staff - Academic Staff Mobility - Increase In Academic Staff. - Senior Academic Staff -