Translation of "academic staff member" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Academic - translation : Academic staff member - translation : Member - translation : Staff - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
Figure 3.8Women among academic staff and among grade A staff in 2000 (percentages)
Joonis 3.8 Naiste osakaal akadeemilise personali ja A astme personali seas 2000. aastal(protsentides)
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
In 2007 ECB staff published more than 50 articles in academic journals.
riskipreemiaid ning aktsiahindade dünaamikat määravaid tegureid.
Figure 3.7Women and men academic staff in Grade A positions in 2000 (percentages)
Joonis 3.7 Naiste ja meeste osakaal akadeemilise personali A astme ametikohtadel 2000. aastal (protsentides)
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
Her research has centred on the replacement of academic staff and the promotion of young scientists.
Tema uurimistegevus on keskendunud akadeemilise personali asendamisele ja noorteadlaste edutamisele.
The group of young scientists(until 35) is 14.5 per cent out of the total academic staff.
Noorte teadlaste vanusegrupp (kuni 35 aastased) moodustab 14,5 protsenti kõigist õppejõududest.
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.
Group members are industrial and academic experts from Member States.
Rühma kuuluvad liikmesriikide tööstus ja teaduseksperdid.
joint interventions with international fi nancing institutions to help meet economic and social development needs reforming academic institutions and assisting exchanges of students and academic staff through the Tempus and Erasmus programmes
ühised sekkumised koostöös rahvusvavheliste finantsinstitutsioonidega, et aivdata täita majandusarengu ja sotsiaalse arengu vajadusi akadeemiliste institutsioonide reformivmine ning üliõpilaste ja akadeemilise
For example, it is expected that more than 2300 scholarships will be awarded to partner country students and academic staff through the Erasmus Mundus programme for the 2012 and 2013 academic years.
Näiteks oodatakse, et partnerriikide üliõpilastele ja akadeemilisele personalile antakse õppeaastatel 2012 ja 2013 Erasmus Munduse programmi raames üle 2300 stipendiumi.
Women constitute the majority of teaching staff(54 ), but tend to be concentrated in the lower academic positions.Furthermore, despite the fact that women s participation among university staff is similar to their presence as researchers, men are three times morelikely to reach senior academic positions than women.
Naised moodustavad enamiku õppejõududest (54 ), kuid on üldiselt koondunud madalamatele akadeemilistele ametikohtadele. Peale selle, olenemata asjaolust, et naiste osakaal ülikoolide personalis sarnaneb nende osakaalule teadlaste seas, jõuavad mehed kõrgematele akadeemilistele ametikohtadele kolm korda suurema tõenäosusega kui naised.
(1) The data on academic staff cover universities and research centres within universities (most research institutes have been incorporated intouniversities).
1 Andmed õppejõudude kohta hõlmavad ülikoole ja ülikoolide teaduskeskusi (enamik teadusinstituutidest on ülikoolide alluvuses).
Through itsinstruments, it develops and upgrades curricula and universitymanagement practices, promotes higher education reform andencourages mobility of academic and administrative staff.
Programmi instrumentide kauduarendatakse ja tõstetakse õppekavade ja ülikoolide juhtimistavataset, edendatakse kõrgharidusreforme ning soodustatakseakadeemilise ja halduspersonali mobiilsust.
For the sake of the estimates, the proposal is based on the assumption that at a cruising speed, a KIC could involve about 1000 staff about 100 Academic staff, 300 researchers and 600 technical and supporting staff.
Hinnangu andmiseks on eelnõus lähtutud eeldusest, et täiskoormuse puhul annaks TIK tööd umbes 1000 töötajale neist umbes 100 akadeemilist töötajat, 300 teadlast ning 600 tehnilist ja kantseleitöötajat.
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
That was an opportunity for Commission and Council staff to brainstorm with international organisations, NGOs, academic and other experts on climate change.
Seminar andis komisjoni ja nõukogu töötajatele võimaluse arutada küsimust sügavuti rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide, teadustöötajate ja teiste ekspertidega kliimamuutuste valdkonnas.
An ordinary staff member
Reakaastöötaja.
a married staff member
abielus töötajale
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
mobility of individuals through the promotion and facilitation of exchange of students, academic and administrative staff of tertiary education institutions, teachers and youth workers
Artikkel 44
Promote academic cooperation, capacity building and student and staff mobility through the Erasmus programme and researchers' mobility and training through Marie Skłodowska Curie actions
Luua uued struktuurid, mille ülesandeks oleks teadusuuringute ja innovatsiooni koordineerimine valitsuse tasandil.
a staff member of the same grade as the staff member concerned and nominated by him
asjaosalise töötaja määratud töötaja, kellel on sama ametijärk
You're an irreplaceable staff member.
Ma ei lase teid ära Lasete. Te olete meil ju asendamatu.
Signature of the staff member
Töötaja allkiri
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
The Centre focuses on interdisciplinarity, bringing together faculty member and students from various academic fields.
Keskus keskendub interdistsiplinaarsusele, koondades õppejõude ja üliõpilasi erinevatelt erialadelt.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Staff Member - Member Of Academic Staff - Academic Staff - Academic And Administrative Staff - Members Of The Academic Staff - Academic Staff Exchange - Academic Staff Mobility - Increase In Academic Staff. - Senior Academic Staff -