Translation of "academic work" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Academic - translation : Academic work - translation : Work - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

However, how do we get from this academic work to political proposals?
Kuidas me siiski jõuame sellest teadustööst poliitiliste ettepanekuteni?
Such competence must include experience deriving from academic research and published work.
Selline pädevus peab hõlmama akadeemilise uurimistöö ja avaldatud tööde kogemust.
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
The academic work of Professor Teresa Freixes focuses on European constitutionalism, fundamental rights, gender issues and regional autonomy.
Professor Theresa Freixes i akadeemiline töö keskendub Euroopa konstitutsionalismile, põhiõigustele, sooküsimustele ja autonoomsusele.
We are talking about how the universities can maintain their academic excellence, yet prepare their students for work.
Me räägime, kuidas ülikoolid saavad säilitada oma akadeemilise taseme ja siiski valmistada oma üliõpilasi tööeluks ette.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
b) improving training (further training and retraining) for everyone who is already in work but has poor academic skills.
b) koolituse (täiend ja ümberõppe) parandamine kõigi jaoks, kes juba töötavad, aga kellel on puudujääke akadeemilistes oskustes.
b) improving training (further training and retraining) for everyone who is already in work but has poor academic skills.
b) koolituse (täiendus ja ümberõppe) parandamine kõigi jaoks, kes juba töötavad, aga kellel on puudujääke akadeemilistes oskustes.
b) improving training (further training and retraining) for everyone who is already in work but has poor academic skills.
b) parandada koolitust (täiendus ja ümberõpet) kõigi jaoks, kes juba töötavad, aga kellel on puudujääke akadeemilistes oskustes.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Collaborative work with industry should be acknowledged as equally important as academic tasks like publishing for career advancement and compensation.
Koostööd tööstusringkondadega peaks tunnustama karjääri edendamise ja teenitavate hüvede seisukohalt sama olulisena kui akadeemilisi ülesandeid, nagu kirjastamine.
Women in the European Union earn on average 15 less than men for equivalent work, despite having better academic qualifications.
Naised teenivad Euroopa Liidus keskmiselt 15 vähem kui mehed samaväärse töö eest, hoolimata sellest, et neil on parem akadeemiline kvalifikatsioon. (Allikas Eurostat)
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
Ladies and gentlemen, we need to improve the principle of mobility mobility that is essentially for work, scientific and academic purposes.
Head kolleegid! Meil on vaja parandada liikuvuse põhimõtet põhiliselt just liikuvust töistel, teaduslikel ja akadeemilistel eesmärkidel.
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic studies and early career
Õpingud ja karjääri algus
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Linguistic, academic and cultural requirements.
Keele , hariduse ja kultuurinõuded.
Academic exchanges and partnerships worldwide
Akadeemilised vahetused ja üleilmne partnerlus
USE term (period) academic year
USE lapsendamine afroaasia keeled
Public universities and academic schools
БМ Порт АД
b) improve, through practical, innovative and creative measures on which agreement is reached through social dialogue, training (further training and retraining) for those already in work or who would like to be, but who have inadequate academic or non academic skills.
b) parandada sotsiaaldialoogi raames kokku lepitud praktiliste, uuenduslike ja loominguliste meetmete abil nende koolitust (täiendus ja ümberõpe), kes juba töötavad või sooviksid töötada, ent kelle akadeemilised või mitteakadeemilised oskused ei ole piisavad.
c) improve, through practical, innovative and creative measures on which agreement is reached through social dialogue, training (further training and retraining) for those already in work or who would like to be, but who have inadequate academic or non academic skills.
c) parandada sotsiaaldialoogi raames kokku lepitud praktiliste, uuenduslike ja loominguliste meetmete abil nende koolitust (täiendus ja ümberõpe), kes juba töötavad või sooviksid töötada, ent kelle akadeemilised või mitteakadeemilised oskused ei ole piisavad.
4.7.5 It is essential for SMEs to upgrade their existing human capital and to introduce an academic work force into production and innovation.
4.7.5 VKEde jaoks on eluliselt tähtis tõsta olemasoleva inimkapitali taset ning integreerida akadeemiline tööjõud tootmis ja uuendustegevusse.
It's a process of academic inflation.
Toimub akadeemiline inflatsioon.
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
Developing the academic field of multilingualism
Mitmekeelsuse kui teadusala arendamine
CHAPTER IV USE OF ACADEMIC TITLE
IV PEATÜKK AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Work - Piece Of Academic Work - Non-academic Work - Academic Work At University - I Work As An Academic Assistant - Recent Academic Work - Academic Piece Of Work - To My Academic Work - Academic Research Work -